Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc czerwiec  2016 r.

Część merytoryczna:

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego obserwując z niepokojem trudną sytuację na rynku mleka  w dniu 10 czerwca 2016r. wystąpił z pismem do Pani Beaty Szydło- Prezesa Rady Ministrów o opracowanie programu pomocowego dla sektora mleczarskiego. Zarząd IRWŁ wnioskował aby program pomocowy  zawierał:

- bezpośrednie  dopłaty dla producentów mleka,

- podniesienie cen skupu interwencyjnego dla produktów mlecznych,

- uruchomienie mechanizmów wspierania  eksportu poza kraje UE.

W dniu 22 czerwca 2016r. Zarząd IRWŁ wystąpił do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę przepisów ustawy o obrocie ziemią pozwalającą na nabycie przez młodych rolników gruntów rolnych w obrocie prywatnym bez konieczności wydawania decyzji przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

W dniu 23 czerwca 2016r. Zarząd IRWŁ mając na uwadze wniosek podjęty przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie zwrócił się  do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu stworzenie nowoczesnego monitoringu suszy w Polsce. Raporty IUNG  nie odzwierciedlają  stanu faktycznego na polach, rzekach, lasach, stawach i są ogłaszane z dużym opóźnieniem  dla danych upraw. Podstawą szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych powinna być decyzja wójta gminy  a nie  system monitoringu suszy opracowany przez IUNG.

Zarząd IRWŁ wydał opinię do projektów aktów prawnych m.in. do                                         

-  projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników;                                                           

- projektu ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych;                                                                                       

- projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego;                                         

- projektu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”;

- ustawy o ARiMR oraz  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;                                                      

- projektu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa;                        

- projektu rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych;                                     

- projektu rozporządzenia  MRiRW w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw  w celu dywersyfikacji upraw;                                                                                                        

- projektu Copa-Cogeca;                                                                                                    

 - projektu ustawy o utworzeniu Funduszu  Ochrony Dochodów Rolniczych;                                    

- projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności  bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu;

Posiedzenie  Zarządu IRWŁ

W dniu 29.06.2016r. Zarząd IRWŁ odbył kolejne posiedzenie podczas którego członkowie omówili bieżącą sytuację w rolnictwie, wydali   5 opinii  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne  i  2  opinie w sprawie przekształcenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyły się 4 posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 5.06.2016 r. w Zgierzu, w dniu 17.06.2016r. w Kutnie, w dniu 21.06.2016r. w Wieluniu, w dniu 27.06.2016r. w Sieradzu) . Członkowie omówili aktualną sytuację na rynkach rolnych a przedstawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili informacje na temat:          

- programów pomocowych dla gospodarstw rolnych w nowym PROW 2014-2020

Targi/konferencje

W dniu 17 czerwca 2016 roku odbyły się VI Dni Pola w COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, która była głównym organizatorem wydarzenia. Instytucjami współpracującymi przy organizacji wydarzenia były:  ARR, ANR, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, ŁODR w Bratoszewicach o/Piotrków Tryb., WIORiN w Piotrkowie Tryb., oraz firmy hodowlane, chemiczne, nasienne i rolnicze. Honorowy patronat nad imprezą objął starosta powiatu piotrkowskiego.

Sulejowskie Dni Pola są znane i cenione w całym kraju. Niewątpliwą atrakcją dla rolników, jak co roku, są warsztaty polowe podczas których można zapoznać się z prowadzonymi doświadczeniami. Wszelkich informacji udzielały mgr Ilona Śpiewak, mgr Iwona Michalska i mgr Anna Wardęga, które opowiadały o najważniejszych gatunkach roślin uprawnych takich jak: zboża ozime i jare, ziemniaki, rośliny strączkowe, motylkowate, kukurydza. Po warsztatach polowych wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać  się ze szczegółami nowej ustawy o obrocie ziemią, a także  z analizą gleb w naszym województwie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje na temat: kwalifikowanego materiału siewnego, zastosowania nawozów RSM oraz pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych w rolnictwie. 

Dzięki takim wydarzeniom jak sulejowskie Dni Pola rolnicy mieli okazję zapoznać się z nowościami odmianowymi, porównać zastosowane technologie, a także zasięgnąć rady specjalistów i wymienić się własnymi doświadczeniami. 

W dniach 14-15 czerwca 2016r. odbyła się w Hotelu Jaskółka w Ustroniu III Konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR pt.: „Polityka społeczna na obszarach wiejskich”. Ponad 130 kobiet z Izb Rolniczych, Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich spotkały się aby porozmawiać o sposobach aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich. Organizatorem konferencji był: Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, Śląska Izba Rolnicza oraz Prezydium Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy KRIR. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa   i Rozwoju Wsi oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, a także Marszałek Województwa Śląskiego. Patronatu udzieliła również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronatu medialnego udzieliła Telewizja Polska S.A. Oddział  w Katowicach, top agrar Polska oraz miesięcznik Polska Wieś. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego reprezentowana była przez Panią  Ewę  Bednarek - Członka Zarządu IRWŁ, II Przewodniczącą Rady ds. Kobiet i Rodzin  z Obszarów Wiejskich oraz przez Panią Donatę Wronę - Delegatkę IRWŁ. Wnioski podjęte przez uczestniczki konferencji zostały przesłane do rozpatrzenia i dalszej realizacji do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku nie zabrakło stoiska Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego podczas Targów Rolnych „W sercu Polski” oraz XVIII Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Podczas targów  na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach w dniach  18 - 19 czerwca 2016 r. zaprezentowało się około 150 wystawców z branży rolniczej i okołorolniczej. Obecne były firmy maszynowe, produkujące pasze, koncentraty, nawozy sztuczne, pokrycia dachowe, materiały budowlane. Wszyscy zwiedzający, którzy przybyli do Bratoszewic mogli także zakupić i zapoznać się z materiałem szkółkarskim, sadzonkami roślin ozdobnych. Na wielu stoisko można było skosztować pysznego wiejskiego chleba ze smalcem i ogórkami małosolnymi oraz tradycyjnych wędlin. W czasie targów była okazja do posłuchania regionalnych kapel ludowych i zaopatrzenia się w przepiękne ludowe  rękodzieło. Zorganizowano pokazy zwierząt hodowlanych, które konkurowały o tytuły czempionów i superczempionów, natomiast właściciele o puchary najlepszych hodowców w województwie łódzkim. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ufundowała puchary w 10 kategoriach. 

W dniach 25-26 czerwca 2016r. odbyło się II Krajowe Święto Truskawki w Buczku pod Patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Łódzkiego oraz  Marszałka Województwa Łódzkiego. Głównym przesłaniem święta było pokazanie atutu regionu, którym jest truskawka oraz zaprezentowanie muzyczno-kulturalnego widowiska. Nie zabrakło stoisk z produktami tradycyjnymi oraz z rękodziełem ludowym oraz wiele  imprez towarzyszących. Na scenie buczkowskiej zaprezentowały się m.in. gwiazdy takie jak Zespół Dżem, Michał Szpak oraz DODA. W pierwszym dniu święta odbył się Piknik Truskawkowy sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców  i Warzyw organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Uczestnicy pikniku mogli częstować się pysznościami  z truskawek. Celem imprezy było zachęcenie do większego spożycia truskawek przez dzieci i dorosłych, zapoznanie z walorami i wartościami odżywczymi tych owoców. Na II Krajowym Święcie Truskawki w Buczku nie zabrakło przedstawicieli Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Inne

- Wzorem lat ubiegłych również w tym roku pracownicy Biur Powiatowych IRWŁ pomagali  rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe na 2016r.

- Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „ W nowej ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia  do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych 45 porad.