Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc lipiec 2019r. 

Część merytoryczna. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w omawianym okresie były wybory do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 28 lipca 2019r. W województwie łódzkim wybory do rad powiatowych IRWŁ odbyły się w 56 gminach, w pozostałych 118 mandaty zostały obsadzone bez głosowania ze względu na niezgłoszenie się większej liczby kandydatów niż mandatów przysługujących danej gminie lub nie zgłosił się żaden kandydat.

Wyniki wyborów.

Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze.
W dniu 4 lipca 2019r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ, mając na uwadze liczne głosy rolników zaapelował do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilną zmianę przepisów, aby raporty IUNG nie były podstawą do uruchomienia procedury związanej z wystąpieniem suszy. Rolnicy alarmują, że suszę widać „gołym” okiem, natomiast raporty IUNG tego nie potwierdzają. Producenci rolni już szykują się do przedwczesnych żniw, a co niektórzy już je rozpoczęli. Straty  w uprawach rolnych muszą być oszacowane jeszcze przed zbiorami. W większości gmin komisje nie są powołane. W związku z tym  komisje szacujące szkody nie zdążą  zakończyć swej pracy, gdyż rolnicy już zbiorą zboże i tym samym nie będą mieli oszacowanych strat i nie otrzymają żadnej pomocy.
W dniu 12 lipca 2019r.  w  imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie niskiej ceny żywca wołowego. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego mając na uwadze liczne sygnały od rolników w sprawie niskiej ceny żywca wołowego oscylującej w granicach 5,60 -5,80 zł/kg apeluje do ministra o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku mięsa wołowego. Obecna cena skupu jest niska i nie pokrywa kosztów produkcji. Drugim problemem zgłaszanym przez rolników jest brak odbiorców żywca wołowego w powiecie poddębickim. Trzecim zagrożeniem jest zawarte porozumienie polityczne w sprawie kompleksowej umowy handlowej z Mercosurem, pomimo sprzeciwu europejskiego sektora hodowlanego. Umowa ta przede wszystkim  ułatwi dostęp do europejskiego rynku prawie 100 000 ton południowoamerykańskiego mięsa i stanowi duże zagrożenie dla sytuacji gospodarczej europejskiego sektora hodowlanego oraz stanowi kolejne ryzyko spadku cen również dla polskich producentów.  Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do MRiRW o wnioskowanie do Parlamentu Europejskiego i do państw członkowskich o odrzucenie tego porozumienia w obecnej postaci.
              W dniu 25 lipca 2019r. Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie problemów z mapami podatności gleb na suszę. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego docierają liczne głosy od rolników, jak i urzędów gmin w sprawie problemów z działaniem i obsługą map podatności gleb na suszę na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
Niestety program ten nie działa tak, jak np. Geoportal. Nie można na stronie IUNG wpisać numeru działki i w ten sposób ją wyszukać. Najpierw trzeba znaleźć działkę np. na Geoportalu, a następnie na tej podstawie odnaleźć na mapach suszowych. Nie jest to łatwe, ponieważ program zawiesza się, a przez to są znaczne opóźnienia w pracach komisji suszowych. Dużym ułatwieniem dla Komisji byłaby także możliwość ściągania danych zawartych we wnioskach o dopłaty obszarowe, którymi to dysponuje ARiMR (oczywiście za zgodą osób zainteresowanych, biorąc pod uwagę RODO) bezpośrednio do protokołów o oszacowanie szkody. Teraz członkowie komisji wszystkie uprawy przepisują do protokołów suszowych z wniosku o dopłaty. 
Na wniosek gmin rolnicy jako reprezentanci samorządu rolniczego uczestniczą w pracach komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.  

Inne 

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego. 
- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  35  porad.  
Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl