Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc maj 2019r. 

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. 

W omawianym okresie rozpoczęły się  przygotowania do wyborów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych wyznaczonych  na dzień 28 lipca  2019 r. W dniu 9 maja 2019r. do wszystkich Urzędów Miast, Miast-Gmin i Gmin zostały wysłane pisma z pełną informacją i zestawem druków niezbędnych   do przeprowadzenia wyborów (wzory spisów wyborców, wzory zgłoszenia kandydata, protokoły rejestracji kandydata). Terminarz związany  z przeprowadzeniem wyborów do izb rolniczych oraz wszystkie niezbędne informacje  znajdują się na stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl 

W dniu  9 maja 2019r. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwołał pierwsze  posiedzenie  Komisji Wojewódzkiej  ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019r.  powołanej przez X/V Walne Zgromadzenie IRWŁ w dniu 15 kwietnia 2019r. uchwałą Nr 6/IV/V/2019 (w sprawie ustalenia składu Komisji Wojewódzkiej w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019r.). Podczas posiedzenia członkowie dokonali wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Komisji  Wojewódzkiej  ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019r. Przewodniczącym Komisji została pani Anna Janicka, zastępcą przewodniczącego  została Pani Katarzyna Michaś natomiast na sekretarza wybrano pana Zbigniewa Jaworskiego. Komisja zapoznała się z treścią uchwały nr 1 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz ustaliła plan pracy Komisji. 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, w związku z Uchwałą Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, ogłosiła  nabór kandydatów do Komisji Okręgowej. Czytelnie wypełnione i podpisane oryginały dokumentów osoby zainteresowane i spełniające wymogi  mogły  składać w sekretariacie  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź do dnia  31 maja 2019r., do  godziny 14.00. Komisje Okręgowe powołuje Komisja Wojewódzka spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów.

W dniu 20 maja 2019r. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego udzieliła odpowiedzi na pytania przesłane przez Krajową Radę Izb Rolniczych  w sprawie odbioru folii porolniczych.

W dniu 21 maja 2019r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Prezes Bronisław Węglewski popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach w dniu 15.05.2019r.  przesłał Prezesowi KRIR – Wiktorowi Szmulewiczowi  w celu rozpatrzenia i  dalszej realizacji. 

1. Pierwszy wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu obowiązek umieszczenia tabliczki z imieniem nazwiskiem i numerem telefonu pszczelarza na ulach, które rozstawia często  na polach dzierżawionych aby rolnik wykonujący zabiegi środkami ochrony roślin mógł się  skontaktować i poinformować  o stosowanych opryskach.  

2. Drugi wniosek dotyczy doprecyzowania pojęcia dochodu uzyskanego poza rolnictwem w ramach działania ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw” w przypadku gdy posiadaczem gospodarstwa jest żona  a oboje z mężem  pracują zawodowo i nie mają rozdzielności majątkowej. W tym przypadku czy dochód  będzie liczony  obu małżonków czy tylko dochody będą brane  pod uwagę tej osoby która wystąpi  z wnioskiem.

3. Trzeci wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu umożliwienie rolnikom, którzy uzyskali prawo do emerytury skorzystania z ośrodków rehabilitacyjnych KRUS  w celu podbudowania zdrowia. 

W dniu 22 maja 2019r. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę  Nr 2/V/2019 w sprawie sporządzenia wykazu okręgów wyborczych w wyborach do Rad Powiatowych   Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektów:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu;                                                             

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Działanie rolno-środowiskowo – klimatyczne” objętego PROW na lata 2014-2020;                                                                                              - rozporządzenia MRiRW w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin;

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu 22 maja 2019r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.  Członkowie komisji zapoznali się ze   Sprawozdaniem z dochodów i wydatków IRWŁ – stan na 17 maja 2019 r. oraz  z proponowanymi przeniesieniami między grupami wydatków i planowanymi zmianami w budżecie i planie finansowym na rok 2019.

Posiedzenie  Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego   

W dniu 22 maja 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji  ds. Statutu , Budżetu  i Regulaminów  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkowie komisji  zapoznali się   ze Sprawozdaniem z dochodów i wydatków IRWŁ– stan na 17.05.2019 r. oraz                      z proponowanymi przeniesieniami grupach wydatków w planie finansowym na rok 2019. Wydali również opinię w sprawie: przeniesień między grupami wydatków w planie finansowym na rok 2019.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyło się 10 posiedzeń Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 15.05.2019r. w Poddębicach, w dniu 16.05.2019r. w Łowiczu, w dniu 17.05.2019r.  w Sieradzu oraz w Wieluniu, w dniu 21.05.2019r. w Andrespolu,  w dniu 24.05. 2019r.           w Bełchatowie oraz w Łęczycy, w  dniu 27.05.2019r. w Pajęcznie, w dniu 30.05.2019r. w Brzezinach i Zgierzu)  podczas których członkowie podsumowali  działania rad za okres trwającej 4 letniej V kadencji. Rozmawiali również o trudnej  sytuacji w rolnictwie. 

Natomiast przedstawiciele ARiMR przedstawili informacje na temat zasad składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus  oraz  wniosków  o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Konferencje/ targi/ spotkania/ 

W połowie maja 2019r.  Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski spotkał się z przedstawicielami nigeryjskiej delegacji i byłym posłem RP Johnem Godsonem. Spotkanie dotyczyło

przede wszystkim współpracy gospodarczej związanej z powstaniem nowych miejsc pracy  i exportu naszych produktów rolnych do Nigerii. Goście odwiedzili gospodarstwo

drobiarskie Małgorzaty Gabryelczak oraz gospodarstwo rybackie Adama Michasia.

W dniu 22 maja 2019r. w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie pracowników IRWŁ w sprawie wyborów do izb rolniczych zarządzonych na dzień 28 lipca 2019r.  Dyrektor Biura IRWŁ m.in.  omówił terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów oraz zasady przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń zgodnie z Uchwałą Nr 1 /2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

W dniu 28 maja 2019r. w siedzibie OT KOWR  odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, powołanej Zarządzeniem Dyrektora Oddziału Terenowego. Radę Społeczną przy OT w Łodzi tworzą przedstawiciele izby rolniczej  oraz organizacji rolniczych pracujących dla rolnictwa i obejmujących swym zasięgiem teren działania województwa łódzkiego. Z ramienia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczył  Dyrektor Biura IRWŁ – Jerzy Kuzański. Rada Społeczna jest gremium doradczymi opiniującym dla dyrektora OT KOWR. W dalszej części posiedzenia Członkowie Rady Społecznej opiniowali wnioski Dyrektora OT w sprawie sposobu rozdysponowania kilku zorganizowanych gospodarstw rolnych. Spotkanie to było także okazją do przedstawienia Członkom Rady zapisów nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz innych ustaw zmienianych tą nowelizacją.

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zorganizowała wyjazd studyjno-szkoleniowy dla rolników województwa łódzkiego.                      

W dniach 31.05-2.06.2019 roku rolnicy mieli okazję zwiedzić Toruń oraz Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Marwit”. W programie wyjazdu przewidziano także szkolenia na temat „Normy i wymogi wzajemnej zgodności  w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód gruntowych  przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego”. W czasie panelu szkoleniowego Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski podziękował sponsorowi  wyjazdu Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. 

W kolejnych dniach rolnicy mieli okazję zwiedzić w Toruniu  m.in. tunel twierdzy pruskiej, browar staromiejski, krzywa Wieża, dom Mikołaja Kopernika, Katedrę Św. Janów, ruiny Zamku Krzyżackiego, Dwór Artusa oraz zamek w Golubiu Dobrzyniu.   

Inne 

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego. 

- Wzorem lat ubiegłych również  w tym roku rolnicy mogą  skorzystać z pomocy pracowników IRWŁ przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz wniosków  o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.                                  

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  30  porad.  

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl