IRWŁ do KRIR w sprawie szacowania strat spowodowanych suszą

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR z prośbą o rozpatrzenie wniosku i dalszą realizację.  Wniosek dotyczy zmiany procedur szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wielokrotnie  wnioskowała,  aby raporty IUNG nie były podstawą do uruchomienia procedury związanej  z wystąpieniem suszy. Rada Powiatowa IRWŁ w Sieradzu zwraca  się z prośbą o zmianę przepisów szacowania strat, jak również sposobu monitoringu suszy przez Instytut Upraw Nawożenia  i Gleboznawstwa PIB w Puławach. Obecny system monitoringu suszy nie może decydować, gdzie dane zjawisko występuję i na jakich uprawach. W przypadku wystąpienia suszy, IRWŁ wnioskuje, aby zjawisko to było ogłoszone w całym kraju na wszystkich gruntach i dotyczyło wszystkich uprawa, bez wyjątków. Pozwoli to zaoszczędzić czas stracony na powoływanie komisji, szacowanie strat na polach i niepotrzebną biurokrację związaną z opracowywaniem protokołów, często krzywdzących dla rolnika. Procedura ubiegania się o odszkodowania jest długotrwała, uciążliwa, a sposób procentowego obliczania strat jest niezrozumiały. IRWŁ wnioskuje, aby rolnik składał tylko jeden wniosek do ARiMR, a stawka odszkodowania była jednakowa dla wszystkich. Niepodjęcie żadnych działań w celu zlikwidowania ww. problemu co roku doprowadza do reperkusji, które przede wszystkim odczuwają zwykli rolnicy. Mając na względzie dobro rolników Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego prosi o interwencje w tej sprawie.