IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej skierował do Wiktora Szmulewicza Prezesa KRIR pismo z prośbą o ich rozpatrzenie i  dalszą realizację.

Wnioski:

1. Wniosek o ułatwienie procedur szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, by zarówno wnioski o pomoc na skutek suszy jak  i protokoły komisji szacujących straty były uproszczone. Pozwoliłoby to  usprawnić  i przyspieszyć prace nad szacowaniem.

2. Opracowanie odpowiedniego systemu obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń. Obecnie system ten dopuszcza  objęcie ochroną tylko części gospodarstwa i rolnicy bardzo często nie ubezpieczają pozostałych upraw z powodu zbyt wysokich cen polis. Należy podjąć działania aby to zakłady ubezpieczeniowe wypłacały rekompensaty za straty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

3. Podjąć działania mające na celu uproszczenie procedur dotyczących uzyskania pozwoleń na budowę studni głębinowych, ułatwienie rolnikom dokonywania odwiertów i poboru wody. Jak każda inwestycja budowlana, tak i kopana oraz wiercona studnia głębinowa podlega określonym przepisom adekwatnych do ustawy Prawo budowlane. Jednak to nie wszystko, ponieważ przepisy budowlane dotyczą aspektów technicznych i minimalnych norm odległościowych dla planowanych studni, a więc zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, natomiast Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze nakazują inwestorowi w określonych sytuacjach uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego:

- gdy pobór wody jest większy niż 5 m³ na dobę,

- głębokość studni głębinowej przekracza 30 m,

- woda pobierana jest na cele gospodarcze,

          oraz opracowania projektu robót geologicznych i zatwierdzenia w starostwie w przypadku wykorzystywania wód głębinowych do innych celów niż potrzeby gospodarstwa domowego. Podjąć działania aby te procedury były opisane wjednej ustawie np. w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

4. Podjąć działania, aby rolnicy nie ponosili opłat za pobór wody, która z powrotem trafia do ekosystemu i jest wykorzystywana do celów przeciwdziałania suszy i przymrozkom. 

5. Podjąć działania mające na celu sprawdzenie  czy nie nastąpiła zmowa cenowa w skupie jabłek przemysłowych przez podmioty skupowe (z 0,62 zł do 0,45 zł/kg). W ubiegłym roku była nadprodukcja jabłek i ceny były niskie. Tegoroczne zbiory są znacznie mniejsze i nie ma uzasadnienia do obniżania cen. Ceny spadają z dnia na dzień  o co najmniej 5 groszy za 1kg. Ceny jabłek przemysłowych mają wpływ na ceny jabłek konsumpcyjnych.

6. Wnioskujemy o podjęcie działań mających na celu stworzenie systemu informacyjnego – aplikacji lub rozbudowanego systemu SMSowego, którym mogłyby posługiwać się Izby w kontakcie z rolnikami. System taki pozwoliłby na bezpośredni kontakt i zacieśnianie się więzi środowiska rolniczego. Przede wszystkim jednak dawałby możliwość szybkiego zapoznawania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi rolnictwa oraz poszerzenia wiedzy dotyczącej problematyki rolniczej wybranych działów.