Jak prawidłowo dochować terminów wskazanych w pouczeniu

Często spotykam się z problemem jaki mają rolnicy w prawidłowym zinterpretowaniu pouczenia zawartego w piśmie - rozstrzygnięciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odmawiającym przyznania pomocy finansowej ze środków UE w ramach dostępnych programów – np. Modernizacja gospodarstw rolnych. W piśmie będącym rozstrzygnięciem znajduje się pouczenie następującej treści:  „od niniejszego pisma wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Prezesa ARiMR do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego pisma. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Prezesa ARiMR w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli odpowiedzi na wezwanie nie udzielono, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa."

Wobec takiej treści pouczenia powstał problem kiedy należy wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego aby zachować termin do jej wniesienia.

Wątpliwość pojawiła się w związku z uprzednią koniecznością skierowania do Prezesa ARiMR tzw. Wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa należy skierować do Prezesa ARiMR w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Pisma z ARiMR (tzw. rozstrzygnięcia) zawierającego ww. pouczenie. Nadmienić należy, że z formalnego punktu widzenia Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jest niczym innym jak odwołaniem. I w tym miejscu zaczyna się problem. Bowiem Prezes ARiMR ma teoretycznie 60 dni na ustosunkowanie się do zarzutów zwartych w Wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. W praktyce jednak bardzo często Pismo od Prezesa ARiMR zawierające odpowiedź na Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jest dostarczane do rolnika dopiero po upływie 60 dni. Nadto bardzo często rolnik otrzymuje dodatkowe pismo od Prezesa ARiMR z informacją, że rozstrzygniecie jego Wezwania do usunięcia naruszenia prawa nastąpi w terminie późniejszym. Tym samym rolnik utwierdzony zostaje w przekonaniu, że powinien czekać na odpowiedź od Prezesa ARiMR.

W takim wypadku nie będzie problemu w sytuacji, gdy odpowiedź Prezesa ARiMR na Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa będzie pozytywna tzn. będzie uwzględniać zarzuty rolnika podniesione w Wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. Natomiast gdy odpowiedź będzie negatywna rolnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi od Prezesa ARiMR na Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W praktyce mamy do czynienia z dwiema sytuacjami. Pierwsza,  jeżeli rolnik otrzyma od Prezesa ARiMR negatywną  odpowiedź na Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa to w terminie 30 dni od daty otrzymania tej odpowiedzi wnosi skargę do WSA. Aby skarga została jednak wniesiona z zachowaniem terminu, to odpowiedź Prezesa ARiMR na Wezwanie do usunięcia prawa musi zostać doręczona rolnikowi przed upływem 60 dni, licząc od dnia wysłania do Prezesa ARiMR Wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Druga sytuacja to jeżeli rolnik nie otrzyma odpowiedzi od Prezesa ARiMR na Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w terminie 60 dni licząc od dnia wysłania Wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wówczas jeżeli odpowiedź negatywna zostanie doręczona rolnikowi po upływie 60 dni, licząc od dnia wysłania Wezwania to skarga wniesiona do WSA zostanie odrzucona z przyczyn formalnych tj. z powodu wniesienia skargi po upływie terminu do jej wniesienia.

Wniosek zatem jest taki, że rolnik powinien uważać na upływ 60 dniowego terminu liczonego od dnia wysłania Wezwania do usunięcia naruszenia prawa do Prezesa ARiMR i w przypadku jego zbliżania się i jednoczesnym braku odpowiedzi ze strony Prezesa ARiMR winien wnieść przed upływem tychże 60 dni skargę do WSA na Pismo – rozstrzygniecie organu jakim w praktyce jest Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR, bez dalszego oczekiwania na odpowiedź  Prezesa ARiMR na Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, aby zachować termin do wniesienia skargi. Jest bardzo istotne aby skarga nie została odrzucona przez WSA jedynie z powodów formalnych czyli nie zachowania terminu do jej wniesienia.

 Lilla Perka

Radca prawny Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego