KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - owocówka jabłkóweczka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział Łódź / Delegatura: Piotrków Trybunalski

tel. 42 611-67-15, fax. 42 611-62-34

e-mail: o-lodz@piorin.gov.pl

Województwo: Łódzkie

Powiat:  Pabianicki i Miasto Łódź

Agrofag: Owocówka jabłkóweczka

Roślina: Jabłoń domowa

Data publikacji komunikatu: 01.08.2016 r.

Jabłoniom zagraża owocówka jabłkóweczka - II pokolenie.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki jabłkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Motyle II pokolenia wylatują na przełomie lipca i sierpnia, a składanie jaj przez to pokolenie trwa aż do września. Ustalenie początku lotu motyli i jego dynamiki odbywa się na podstawie odłowu samców do pułapek feromonowych wystawianych w sadzie (1 pułapka na 3 ha sadu) na początku maja. Obserwacje prowadzi się  do I połowy sierpnia.

Progi ekonomicznej szkodliwości określone dla owocówki jabłkóweczki:

• 1% „robaczywych” jabłek w roku poprzednim podczas zbioru lub
• 1-2 jaj lub świeżych wgryzów średnio na 100 zawiązkach lub owocach (próba 500 owoców)
• odłowienie w pułapce feromonowej w ciągu 3-4 dni kolejnych nocy większej liczny motyli (średnio więcej niż 5 motyli w ciągu jednej nocy.

Drugie pokolenie najczęściej zwalcza się pod koniec lipca lub na początku sierpnia.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  1. Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskiwania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga – http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
  2. Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -

http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1188&LangId=0

 

UWAGI:

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 547 z późn. zm.):
1.Środki ochrony roślin mogą być stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2.Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3.Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie
i skalibrowanym.
4.Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5.Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
W dokumentacji tej obowiązkowo należy wskazywać: nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania, zastosowaną dawkę, obszar i uprawy na których zastosowano środek ochrony roślin oraz sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.