Metodologia szacowania strat w rolnictwie

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące koniecznych zmian w metodologii szacowania strat w rolnictwie w dniu 22 lipca 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało informacę, że po pięciu latach prowadzenia monitoringu suszy, w wyniku przeprowadzonych szczegółowych analiz oraz w oparciu o nowe dostępne dane o plonach z ostatnich lat umożliwiających uzyskanie większej dokładności szacowania zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw przygotowano nowerozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb (Dz.U. poz. 663).

Nowe wartości klimatycznego bilansu wodnego określone w rozporządzeniu uwzględniają w lepszym stopniu uzależnienie zapotrzebowania roślin na wodę, które zmienia się w zależności od zachodzących faz rozwojowych roślin. Albowiem zmiany w potrzebach wodnych roślin, które uzależnione są od faz fenologicznych zachodzą w sposób łagodny, nie jest zatem wskazane aby wielkości klimatycznego bilansu wodnego zmieniały się radykalnie jak to było przed wprowadzeniem zmian. Takie podejście sprawi zatem, że wartości klimatycznego bilansu wodnego będą bardziej związane z potrzebami wodnymi roślin zmieniającymi się w ontogenezie rośliny a jednocześnie z warunkami pogodowymi niż dotychczas obowiązujące wielkości.

Zwiększono również liczbę stacji meteorologicznych uczestniczących w systemie. Obecnie system posiadał dane meteorologiczne z 466 stacji, a zatem baza danych meteorologicznych, na których jest on oparty, została zwiększona względem 2015 roku o 112 stacje. Istnieje też perspektywa pozyskania danych z kolejnych instytucji, które zakupiły stacje meteorologiczne i prawdopodobnie również użyczą swoje dane na rzecz SMSR.

Jednocześnie resort rolnictwa poinformował, że podjęte zostały prace legislacyjne nad ujednoliceniem zasad szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poprzez m.in. wprowadzenie jednego formularza protokołu oszacowania szkód oraz wskazanie, że w przypadku gdy producent rolny nie posiada danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w jego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej średnia roczna produkcja rolna będzie ustalana jednolicie w całym kraju, na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego dotyczących cen i produkcji z 1 ha publikowanych dla celów szacowania szkód na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra do spraw rolnictwa.

(Źródło: KRIR)