Minister Rolnictwa w odpowiedzi na pismo IRWŁ w sprawie niskiej ceny żywca wołowego

1 sierpnia 2018 roku Prezes Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski otrzymał od Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedź na pismo Zarządu IRWŁ w sprawie niskiej ceny żywca wołowego 

"Od początku 2019 r. notowana jest spadkowa tendencja cen na rynku wołowiny. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w połowie lipca 2019 r. (28 tydzień 2019 r.) bydło ogółem, w. relacji rocznej, było tańsze 0.15,5% (5,66 zł/k wg w.ż.), a cena młodego bydła rzeźnego obniżyła się aż o 18,6% (5,93 zł/kg wg w.ż.). Spadek cen wołowiny nie dotyczy tylko rynku krajowego, ale również unijnego, choć spadki cen w UE nie są tak głębokie.

W związku ze znaczącymi spadkami cen oraz licznymi sygnałami od rolników w zakresię zmowy cenowej, w dniu 8 lipca 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy na rynku wołowiny nie wystąpiła zmowa cenowa.

Ponadto, w związku z trudną sytuacją na rynku wołowiny, w dniu 11 lipca 2019 r., odbyło się 3. posiedzenie Zespołu ds. Stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego, w którym uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski. Ponadto, w dniu 16 lipca 2019 r., na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie szefa resortu rolnictwa z przedstawicielami sektora przetwórstwa mięsa. W trakcie spotkań podjęto dyskusję o możliwych działaniach, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji na rynku wołowiny. W toku dyskusji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował m.in., że:

« Polska, w toku negocjacji handlowych porozumienia Unii Europejskiej z krajami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj), wyrażała zaniepokojenie możliwymi negatywnymi konsekwencjami otwarcia rynku w imporcie towarów rolnych z Mercosuru,

« od początku przyszłego roku w ramach PROW 2014-2020 wprowadzona zostanie pomoc finansowa dla producentów bydła za utrzymywanie zwierząt w podwyższonym dobrostanie,

e będzie publikowana lista zakładów importujących do Polski wołowinę i bydło z innych państw, * w związku ze zgłaszanymi problemami podjęte zostaną działania mające na celu renegocjowanie świadectw weterynaryjnych do Albanii, Azerbejdżanu, Turcji oraz Uzbekistanu,

« podjęte zostaną działania na szczeblu dyplomatycznym w celu przywrócenia eksportu wołowiny na rynek turecki.

Nawiązując do porozumienia UE-Mercosur, w toku negocjacji Polska oraz inne państwa członkowskie wielokrotnie zgłaszały zaniepokojenie przebiegiem negocjacji handlowych z Mercosurem, w szczególności bardzo znaczącymi koncesjami w imporcie najbardziej wrażliwych produktów rolnych, mogącymi mieć poważny negatywny wpływ na sytuację unijnych producentów rolnych. Wyrazem tego było w ostatnim czasie m.in. pismo z dnia 17 czerwca 2019 r. szefów 4 państw - Belgii, Francji, Irlandii i Polski do Przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 15 lipca 2019 r. Polska wskazała, że rolnicy są bardzo zaniepokojeni ustępstwami UE w porozumieniu z Mercosur dotyczącymi sektorów wrażliwych, m.in. wołowiny. Podkreślono, że Polska chce mieć pewność, że zawarty kompromis nie zagrozi rolnikom europejskim dlatego dalsze stanowisko Polski będzie uzależnione od szczegółowej analizy zawartego porozumienia i odpowiedzi Komisji na pytania dotyczące poszczególnych kwestii tego porozumienia.

Dodatkowo, na forum posiedzenia Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych — Produkty Zwierzęce w Brukseli w dniu 18 lipca 2019 r., przy okazji omawiania przez Komisję Europejską sytuacji na rynku wołowiny, Polska zwróciła uwagę Komisji na bardzo trudną sytuację producentów wołowiny w Polsce, informując m.in., że w obliczu tak głębokich spadków cen, rolnicy stracili opłacalność produkcji i ponoszą straty. Polska poinformowała, że wobec tego rozważa złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o uruchomienie środków interwencyjnych na rynku wołowiny, w tym przyznania nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów wołowiny w Polsce. W odpowiedzi na powyższe wystąpienie Komisja Europejska poinformowała m.in., że obecnie brak Jest podstaw do uruchomienia środków interwencyjnych. Komisja zapewniła, że na bieżąco śledzi sytuację rynkową oraz wyraziła nadzieję, że sytuacja powinna ulec poprawie w nadchodzących miesiącach, kiedy konsumpcja powinna wzrosnąć po zakończeniu wakacji."