Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Kutnowskiego

 W dniu 7.08.2019 roku odbyło się I posiedzenia Rady Powiatowej VI kadencji 2019-2023 Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie.  Obrady otworzył najstarszy wiekiem Członek Rady Powiatowej IRWŁ Pani Elżbieta Kacprzak. Powitała przybyłych na posiedzenie Delegatów, a następnie przedstawiła proponowany porządek obrad. Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Pan Jerzy Kuzański wręczył zaświadczenia o wyborze Członkom Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w Kutnie.

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2019 i  nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 roku  zostały przeprowadzone wybory na Przewodniczącego oraz Delegata na Walne Zgromadzenia - Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Kutnowskiego. Rada Powiatowa IRWŁ w Kutnie jednogłośnie na przewodniczącego Rady wybrała Pana Włodzimierza Jaworskiego, większością głosów na Delegata na Walne Zgromadzenie został Pan Andrzej Górczyński.

Delegaci Powiatu Kutnowskiego

Gmina Bedlno - Andrzej Robert Górczyński , Konrad Eugeniusz Olejniczak, Gmina Dąbrowice Grzegorz Dropiński,  Gmina Krośniewice-  Elżbieta Ewa Kacprzak ,Krzysztof Mariusz Kołodziejski,  Gmina Krzyżanów -Halina Orlikowska, Wiesława Pabin , Gmina Kutno - Jan Olesiński, Paweł Workowski,  Gmina Łanięta Andrzej Grochowski ,Zdzisław Michalski, Gmina Nowe Ostrowy- Krzysztof Juliusz Głowacki, Krzysztof Zdziarski, Gmina Oporów- Robert Zbigniew Pawlikowski, Marcin Szafran , Gmina Strzelce- Włodzimierz Jaworski,

Gmina Żychlin-  Rafał Gątarek, Henryk Wojciech Studziński.

Podczas Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
w Kutnie  zostały złożone  wnioski formalne.

Wnioski formalne Delegata z gminy Nowe Ostrowy Pana Krzysztofa Zdziarskiego dotyczące:

    1. Szacowanie szkód suszowych - dać decydujący głos Gminnej Komisji Suszowej, ponieważ raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego.

  2. Rozwój małej retencji - pozwoli na złagodzenie skutków suszy, poprzez wzmocnienie i dofinansowanie Spółek Wodnych w Gminach.

  3. Więcej środków na rozwój działalności pozarolniczej, szczególnie dla rolników rezygnujących z produkcji trzody chlewnej.

4. Rozwój lokalnych targowisk szansą dla producentów rolnych.

5.Zwiększyć kontrolę służb państwowych w zakresie importu płodów rolnych i   żywnościowych na granicy z Ukrainą.

6. Rozwiązać problem ustawowo zbierania odpadów z foli po kiszonkach, sznurków od pras, workach po nawozach. Kto to ma robić i na czyj koszt.

Wniosek formalny Delegata z gminy Bedlno Pana Konrada Olejniczaka dotyczący:

7. Rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w optymalnym agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego.

Wniosek formalny Delegata z gminy Łanięta Pana Andrzeja Grochowskiego dotyczący :

8. Międzyplony w ramach EFA uznawane będą również uprawy roślin ozimych uprawiane w plonie głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie.

Magdalena Studzińska 

Specjalista ds. obszarów wiejskich