Pismo IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Kutnowskiego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie  w dniu 7.08.2019r., Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosowała pismo w tej sprawie do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i  realizację. Pierwszy wniosek IRWŁ dotyczy szacowania strat spowodowanych działaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Delegaci ponownie wnioskują, aby raporty IUNG nie były podstawą do uruchomienia procedury szacowania szkód, ponieważ nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polu. Powołana komisja powinna podejmować decyzję o wystąpieniu suszy. Kolejny wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu rozwój małej retencji, co pozwoli na złagodzenie skutków suszy, poprzez wzmocnienie i dofinansowanie Spółek Wodnych w gminach. Trzeci wniosek dotyczy zwiększenia środków pomocowych na rozwój działalności pozarolniczej, szczególnie dla rolników rezygnujących z produkcji trzody chlewnej. Czwarty wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu rozwój lokalnych targowisk, jako szansy dla producentów rolnych. IRWŁ proponuje także zwiększenia kontroli służb państwowych w zakresie importu płodów rolnych i żywnościowych na granicy z Ukrainą, a także podjęcie inicjatywy ustawowej, by rozwiązać problem zbierania odpadów z foli po kiszonkach, sznurków od pras, workach po nawozach. Kto miałby to robić i na czyj koszt? Siódmy wniosek dotyczy podjęcia działań, aby rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w optymalnym agrotechnicznym terminie mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego. Ósmy wniosek dotyczy uznania międzyplonów w ramach EFA upraw roślin ozimych uprawianych w plonie głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie.