Polityka społeczna na obszarach wiejskich tematem III Konferencji Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

III Konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR pt.: „Polityka społeczna na obszarach wiejskich” odbyła się w dniach 14-15 czerwca 2016 r. w Hotelu Jaskółka w Ustroniu. Ponad 130 kobiet z Izb Rolniczych, Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich spotkało się by porozmawiać o sposobach aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich. Organizatorem konferencji był: Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, Śląska Izba Rolnicza oraz Prezydium Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy KRIR. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, a także Marszałek Województwa Śląskiego. Patronatu udzieliła również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronatu medialnego udzieliła Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach, top agrar Polska oraz miesięcznik Polska Wieś. Przedstawicielkami Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego były: Ewa Bednarek - Członek Zarządu IRWŁ, II Przewodnicząca Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich oraz Donata Wrona - Delegatka IRWŁ. 

W czasie konferencji panie - przedstawicielki kobiet z obszarów wiejskich - rozmawiały o ubezpieczeniu społecznym rolników. Omówiono aktualne przepisy, a także propozycje zmian. Wnioskowano, aby rolnik, który płaci wyższą składkę otrzymywał wyzszą emeryturę. Postulowano także o obniżenie wieku emerytalnego rolników. Panie zwracały uwagę na brak możliwości korzystania z sanatoriów KRUSu przez rolników, którzy są na emeryturze. Rozmawiano również o profilaktyce zdrowotnej dotyczącej raka szyjki macicy i raka piersi. Zwracano uwagę na ogromną potrzebę monitoringu swojego ciała i wykonywania systematycznych badań. Przedstawicielki kobiet zaapelowały, aby nie zaniedbywać badań okresowych, a także, żeby stworzyć program monitorujący takie badania. Kolejny panel dotyczył możliwości edukacyjnych na terenach wiejskich, a także roli wykształcenia we współczesnym świecie. Żywą dyskusję wywołał temat dotyczący przedsiębiorczości i działalności gospodarczej na terenach wiejskich i związany z nim podatek VAT w rolnictwie. Panie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Miały okazję spojrzeć na problemy wsi z perspektyw  mieszkanek z innych regionów.

Wnioski podjęte przez Uczestniczki III Konferencji Rady do Spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich:

 • Skrócenie wieku emerytalnego dla rolników.
 • Zwiększenie dziennego świadczenia chorobowego, które w chwili obecnie chorujący rolnik, opłacający ubezpieczenie, otrzymuje w wysokości 10,00 zł /dzień.
 • Umożliwienie emerytom KRUS oraz rencistom KRUS otrzymującym rentę stałą z tytułu niezdolności do pracy, korzystania z rehabilitacji w ośrodkach KRUS.
 • Finansowanie z budżetu Państwa szczepionek przeciwko brodawczakowi ludzkiemu (HPV), który jest groźnym czynnikiem kancerogennym mogącym powodować raka szyjki macicy.
 • Podjęcie i integrację działań przez różne resorty wokół szkół wiejskich, których problemy mogą być rozwiązane przez różnorakie zabiegi organizacyjne, programowe i metodyczne. Problemy związane są głównie z: likwidacją małych wiejskich szkół, zmniejszeniem się liczby uczniów, zwiększeniem się różnicy pomiędzy naliczaną subwencją oświatową a kosztami prowadzenia szkół, brakiem możliwości kształcenia uczniów najzdolniejszych, ograniczeniem dostępu do zasobów edukacyjnych.

Wnioski zostały przesłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o wystąpienie do odpowiednich instytucji. 

W kolejnym dniu konferencji panie zwiedzały Wisłę i Ustronie oraz obejrzały koniakowskie dzieła sztuki w Muzeum Koronki w Koniakowie.

Głównym celem działania Rady do spraw Kobiet i Rodzin Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, w której skład weszły przedstawicielki samorządu rolniczego działające we wszystkich województwach, jest aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie ich dyskryminacji w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym; wskazywanie problemów dotyczących sytuacji kobiet i rodziny na obszarach wiejskich oraz propozycji ich rozwiązań; podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji na obszarach wiejskich, służących wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży wiejskiej; propagowanie profilaktyki zdrowotnej, zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania wśród mieszkańców wsi; propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego wsi.

Warto wspomnieć, że również przy Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego - 14 maja 2016 roku podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia IRWŁ- powstał organ doradczo-opiniodawczy IRWŁ - Rada ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin. Rada będzie miała za zadanie:

 1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej kobiet wiejskich i ich rodzin.
 2. Ochrona i promocja zdrowia wśród kobiet wiejskich i ich rodzin.
 3. Działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich.
 4. Rozwój przedsiębiorczości kobiet wiejskich, tworzenie miejsc pracy i biznesu około rolniczego na terenach wiejskich.
 5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w śród kobiet wiejskich i ich rodzin.
 6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym kobiet wiejskich i ich rodzin.
 7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych utratą pracy na terenach wiejskich.
 8. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 9. Działalność na rzecz kobiet wiejskich w wieku emerytalnym.
 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot na terenach wiejskich.
 11. Działalność na rzecz promocji nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
  i wychowania.
 12. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
 13. Działalność promująca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród kobiet wiejskich i ich rodzin.
 14. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich.
 15. Działalność promująca wśród kobiet wiejskich i ich rodzin ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 16. Działalność promująca turystykę i agroturystykę wśród kobiet wiejskich i ich rodzin.
 17. Działalność upowszechniającą ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji na terenach wiejskich.
 18. Organizowanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
 19. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 20. Propagowanie i podejmowanie działalności na rzecz zwalczania  uzależnień i patologii społecznych.
 21. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Członkinie Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które chciałyby zaangażować się w pracę Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin przy IRWŁ prosimy o kontakt z Biurem Centralnym Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

tel. 42 632- 70- 21

sylwia.skulimowska@izbarolnicza.lodz.pl