Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzko-Wschodniego

8  listopada 2019 roku odbyło się drugie w tej kadencji (VI) posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Powiecie Łódzkim Wschodnim, które otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady - Michał Owczarek. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ  Łódź - Wschód oraz zaproszeni goście: Mateusz Kamiński – Burmistrz Miasta Rzgowa, Mateusz Szczepaniak i Mariusz Chachuła- pracownicy UM w Rzgowie, Piotr Chabior – Kierownik  Oddziału Rolnictwa i Środowiska w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Danuta Moreń – Główny Specjalista w Oddziale Rolnictwa i Środowiska w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Kamil Kowalski – Kierownik Biura Wsparcia  Inwestycyjnego Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARMiR.

Główne tematy spotkania:

  • Informacja nt. działań administracji rządowej w  związku z suszą w 2019r. – punkt ten omówili przedstawiciele Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwrócono uwagę, że susza w roku 2019, w województwie łódzkim, wyrządziła znacznie większe szkody, aniżeli w roku 2018. W tym roku komisje gminne szacowały straty nawet na glebach IV kategorii (wg klasyfikacji IUNG). Również liczba protokołów zweryfikowanych przez Urząd Wojewódzki znacznie przewyższała lata wcześniejsze. Przy okazji dyskutowano nad możliwymi sposobami zmian w systemie szacowania strat. Postulowano zwłaszcza, aby wprowadzić bardziej precyzyjny monitoring  suszy rolniczej. Po raz kolejny zwrócono również uwagę na konieczność uproszczenia procedury szacowania strat.
  • Programy inwestycyjne dla rolników - obecnie trwające procedury oraz perspektywa nowych naborów - temat ten omówił przedstawiciel Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
  • Zaprezentowano dane dotyczące wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych. Podkreślono, że wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, od grudnia zaś rolnicy mogą spodziewać się realizowania pozostałych do wypłaty kwot płatności. Omówione zostały również działania inwestycyjne, które są obecnie koordynowane przez Oddział Regionalny ARiMR w Łodzi.Szczególną uwagę zwrócono na program zakładający pomoc w nawodnieniu gruntów rolnych. Poinformowano, że ARiMR będzie cyklicznie przeprowadzała nabór wniosków na wsparcie tego typu inwestycji. Ważne jest, że aby uzyskać środki finansowe na nawodnienie gruntów nie trzeba spełniać minimalnego progu wartości ekonomicznej gospodarstwa (10 tys. Euro).

Ponadto:

- Burmistrz Rzgowa zwrócił uwagę, na konieczność wypracowania rozwiązań (prawnych lub w drodze porozumień w danej gminie), które ograniczałyby ilość konfliktów pomiędzy mieszkańcami wsi prowadzącymi produkcję zwierzęcą, a ludnością nowo zasiedlającą tereny wiejskie.

- W związku z narastającym problemem zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej, pracownicy UM w Rzgowie przedstawili tryby oddawania do utylizacji folii rolniczej.

Na posiedzeniu zostały sformułowane następujące wnioski:

- Wniosek o zmianę przepisów prawa regulujących terminy stosowania na gruntach rolnych gnojówki, gnojowicy i nawozów organicznych stałych, w ten sposób, aby dopuścić działania związane z nawożeniem pól jeszcze przed 1 marca, gdy warunki pogodowe (łagodna zima) na to pozwalają.

- Wniosek o rozszerzenie listy gatunków roślin uprawnych do których materiału siewnego przysługuje dopłata o kukurydzę i rzepak.

Beata Pach

Biuro IRWŁ Łódź-Wschód