Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego

W dniu 14 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Biała Rawska odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady powiatowej, rolnicy-hodowcy trzody chlewnej oraz zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska - Zbigniew Szcześniak, Kierownik BP ARiMR - Bożena Cichowicz, pracownik biura - Małgorzata Chojecka, Powiatowy Lekarz Weterynarii - Magdalena Pietrzyk-Zychowicz, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Terenami Powiatu Rawskiego - Henryk Majewski. Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Sylwester Libera przywitał zaproszonych gości i przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który następnie został przyjęty.

Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej kolejności głos zabrała Bożena Cichowicz Kierownik BP ARiMR, która omówiła sprawę pomocy suszowej. Do biura powiatowego wpłynęło ok. 3060 wniosków w tym 419 wniosków z pomocy de minimis oraz 2648 wniosków z pomocy publicznej. Wypłacono kwotę ok. 1 400 000 zł. Na tę chwilę środki zostały wyczerpane, reszta będzie wypłacona w przyszłym roku. Termin składania wniosków o pomoc suszową został przedłużony do 29.11.2019 r. Ponadto do końca października Biuro Powiatowe ARiMR obsłużyło wszystkie wnioski o dopłaty obszarowe. Wypłacono z tego tytułu zaliczki w wysokości ok 24 800 000 zł oraz ok 3 000 000 zł z tytułu ONW. Stawki płatności na 2019 r. przedstawiają się następująco.

 

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2019 określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rodzaje płatności bezpośrednich

Stawki płatności bezpośrednich
za rok 2019

 Jednolita płatność obszarowa

  471,64 zł/ha

 Płatność za zazielenienie

  316,54 zł/ha

 Płatność dodatkowa

  184,98 zł/ha

 Płatność dla młodego rolnika

  165,10 zł/ha

 Płatność do bydła

    302,77 zł/szt.

 Płatność do krów

    387,29 zł/szt.

 Płatność do owiec

    104,08 zł/szt.

 Płatność do kóz

      51,95 zł/szt.

 Płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha

   765,80 zł/ha

 Płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha

   382,90 zł/ha

 Płatność do roślin pastewnych

   463,71 zł/ha

 Płatność do chmielu

2 054,33 zł/ha

 Płatność do ziemniaków skrobiowych

1 110,09 zł/ha

 Płatność do buraków cukrowych

1 524,18 zł/ha

 Płatność do pomidorów

2 250,81 zł/ha

 Płatność do truskawek

1 136,95 zł/ha

 Płatność do lnu

   569,14 zł/ha

 Płatność do konopi włóknistych

   135,44 zł/ha

 Płatność do tytoniu - grupa Virginia 

       3,28 zł/kg

 Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

       2,31zł/kg

Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki płatności bezpośrednich za rok 2019 wynosi 4,3782 zł za 1 EUR.

 Kierownik BP ARiMR poinformowała zebranych, iż nie ma jeszcze stawek na materiał siewny i płatność ta będzie realizowana w przyszłym roku. Następnie został przedstawiony harmonogram naborów wniosków w ramach  PROW 2014-2020.

  • Rozwój usług rolniczych – nabór trwa do 20 listopada;
  • Pomoc dla grup i organizacji producentów rolnych – nabór do 13 grudnia;
  • Inwestycje w rozwój handlu detalicznego – nabór od 21.11. do 20.12;
  • Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – nabór do 22 listopada;
  • Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania – nabór do 22 listopada;

Obecni na posiedzeniu zwrócili uwagę, że jest małe zainteresowanie programem Modernizacji gospodarstw związanym z nawadnianiem. Barierą do złożenia wniosku jest długi okres na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, koszty dokumentacji ok. 10.000 (koszt kwalifikowany) i opomiarowanie poboru wody. 95% wody wykorzystywanej do celów rolniczych  trafia z powrotem do ekosystemu i rolnicy nie powinni za tę wodę płacić. Bożena Cichowicz przekazała informację, że  program ten ma być ogłaszany cyklicznie.

Następna część obrad dotyczyła Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Powiatowy Lekarz Weterynarii Magdalena Pietrzyk-Zychowicz przedstawiła sytuację epizootyczną na terenie powiatu rawskiego: 3 Gminy z terenu powiatu tj. Gmina Biała Rawska, Regnów
i Sadkowice objęte są strefą  żółtą. Strefa żółta to dodatkowe wymagania względem producentów trzody chlewnej i myśliwych:

  • Rozszerzone zostały wymagania dotyczące bioasekuracji przez wyłożenie dodatkowej maty dezynfekcyjnej przed wjazdami do gospodarstwa i furtkami. Zamiast maty dopuszcza się tzw. niecki dezynfekcyjne. Ponadto musi być program monitorowania i zwalczania gryzoni na terenie gospodarstwa.
  • W zakresie IRZ z 7 dni został skrócony czas do 2 dni dotyczący zgłoszenia zdarzeń do BP ARiMR;
  • Natychmiastowe zgłoszenie padłego zwierzęcia do Inspekcji Weterynaryjnej;

PIW wykonuje kontrole pod kątem zdrowotności świn oraz wykonuje sekcję padłych zwierząt. Gospodarstwa w sferze ochronnej podlegają kontrolom inspekcji weterynaryjnej
2 razy w roku w odstępach minimum 4 m-cy. Na terenie powiatu rawskiego kontrole pod względem bioasekuracji odbyły się w stadach zarejestrowanych w 2018 r i połowie 2019 roku. Od 3 września kontrole odbywają się w strefie żółtej lub kontrole sprawdzające
w strefie białej. Wszystkie dziki odstrzelone w strefie żółtej są badane w kierunku ASF. Na tą chwilę zbadanych jest 100 prób od dzików w strefie zółtej i wszystkie próby na szczęście są ujemne. Od wszystkich padłych dzikow na terenie powiatu bez wględu na strefę również pobierane są probki w kierunku ASF, oraz od dzików które zginęły wypadkach komunikacyjnych. Na obszarach objętych restrykcjami należy prowadzić poszukiwania padłych dzików. Taką procedurę opracował Główny Lekarz Weterynarii. Procedura zakłada że poszukiwania organizuje Wojewoda przy udziale Powiatowego Lekarza Weterynarii, przedstawicieli zainteresowanej Gminy i przedstawicieli Kół Łowieckich. Każde Koło które dzierżawi obwód na terenie strefy żółtej przeprowadziło takie poszukiwanie . Poszukiwania nie przyniosły efektów. Ponadto dyskutowano o bieżących sprawach rolnictwa, problemach łowieckich a także o zadaniach i kompetencjach Izby Rolniczej

W dalszej części obrad Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska Zbigniew Szcześniak przedstawił wniosek do Izby Rolniczej o wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne o powierzchni 0,75 ha własności prywatnej
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska (w kierunku rolniczym). Rada Powiatowa IRWŁ jednogłośnie wydała opinie pozytywną w przedmiotowej sprawie.

W kolejnym punkcie posiedzenia głos zabrał Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami Powiatu Rawskiego Henryk Majewski, który poinformował zebranych o działaniach podejmowanych przez tę Komisję i wnioskach kierowanych do MRiRW.

Następnie głos zabrał Członek Zarządu IRWŁ Jacek Ossowicz, który przedstawił informację z bieżącej działalności IRWŁ. Na posiedzeniu zostały podjęte wnioski, które za pośrednictwem Biura Powiatowego zostały przekazane Zarządowi IRWŁ.

Małgorzata Rosa

Specjalista ds obszarów miejskich