Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Wieruszowskiego

Dnia  10 października  2019r. w Wieruszowie odbyło się II/VI kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Powiatu Wieruszowskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieruszowie – Pan Jerzy Karsznia. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Adama Michasia – Członka Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Pana Adama Nowaka – Zastępcę Dyrektora  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu oraz  Pana  Daniela Grzesiaka  – Z-cę Kierownika BP ARiMR w Wieruszowie.

W porządku posiedzenia tematem wiodącym były sprawy związane z kolejnym rokiem suszy.  Pan Adam Nowak, Z-ca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu przekazał informacje o działalności Wód Polskich, planowanych pracach inwestycyjnych i konserwacyjnych na rzekach powiatu wieruszowskiego. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018r. głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. W jego skład wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

11 regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z siedzibami  w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu,

50 zarządów zlewni;

330 nadzorów wodnych.

Stan ewidencyjny urządzeń na terenie powiatu wieruszowskiego administrowany przez Nadzór Wodny w Wieruszowie to:  cieki naturalne wraz z budowlami, wały przeciwpowodziowe rzeki Prosny o łącznej długości 1,209 km, jaz na rzece Prośnie: Jaz Oświęcim, MEW Kowalówka na rzece Prośnie. Pan Adam Nowak przedstawił także kwestie związane z poborem wody na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej oraz przypadki, w których rolnik musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Omówił także zalety korzystania z melioracji.

Przedstawiciel Biura Powiatowego ARiMR w Wieruszowie, Pan Daniel Grzesiak przekazał informacje o możliwości pozyskania dotacji na inwestycje nawadniające gospodarstwa rolne oraz zakresu wsparcia dla rolników poszkodowanych przez suszę. Od 25 września do 22 listopada 2019r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego w obszarze nawadniania w gospodarstwie. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc.  w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy - złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Rolnicy będą mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Informacje z działalności Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przekazał Pan Adam Michaś – członek Zarządu IRWŁ. Z spraw bieżących, którymi zajmuje się Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego to m.in. susza, wapnowanie, opiniowanie sprzedaży gruntów, odrolnienia. Pilną sprawą jest także dokończenie budowy nowej siedziby Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Budynek musi zostać ukończony i oddany do użytku do dnia 29.11.2019r.

Pan Adam Ciećka – Delegat na Walne Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieruszowskim przekazał informacje z I Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które odbyło się dnia 4 września 2019r. Na drugą kadencję Prezesem Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego został wybrany Pan Bronisław Węglewski. Wiceprezesem IRWŁ po raz kolejny został wybrany Pan Andrzej Komala. Na członków Zarządu IRWŁ wybrani zostali : Pani Ewa Bednarek, Adam Michaś oraz Pan Jacek Ossowicz. Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych został wybrany Jarzy Wróbel. W czasie Walnego Zgromadzenia wybrani zostali także członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej.

W trakcie posiedzenia wypracowane zostały następujące wnioski:

Rada Powiatowa IRWŁ w Powiecie Wieruszowskim podtrzymuje wniosek złożony na Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego o całkowitą likwidację pogłowia dzików w Polsce.

Rada Powiatowa IRWŁ w Powiecie Wieruszowskim wnioskuje o wystąpienie do Zarządu Zlewni w Kaliszu o konserwację koryta rzeki Prosny na całej długości w ramach powiatu wieruszowskiego, szczególnie w okolicach gm. Łubnice, Bolesławiec, Wieruszów  i Galewice, a także  o przywrócenie jazu w miejscowości Krupka, gm. Łubnice.

Rada Powiatowa IRWŁ w Powiecie Wieruszowskim wnioskuje o wystąpienie do MRiRW o wydłużenie do 6 m-cy czasu naboru wniosków na Operację Typu „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”  w ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji w Gospodarstwach Rolnych” obszar nawadniania w gospodarstwie.

Po wyczerpaniu punktów posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Powiecie Wieruszowskim, Pan Jerzy Karsznia, podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady.

Magdalena Stępień

Specjalista ds. obszarów wiejskich