Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu

Dnia 21 czerwca 2016r. w Wieluniu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieluniu – Pan Józef Stępień. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Pana  Andrzeja Komalę – Wiceprezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Pana Stefana Bartelę – Prezesa Zarządu Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu, Pana Marka Kapicę – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu, Panią Wiolettę Dudek – Mozga – Kierownika Biura OR ARiMR w Łodzi, Pana Adrzeja Woszczyka – Naczelnika Wydziału Biura Powiatowego
IRWŁ w Wieluniu.

Pan Stefan Bartela przekazał informację dotyczące sytuacji w Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu. Jak przyznał ostatnie pomyślne lata w polskim mleczarstwie to rok 2013 i 2014. Pod koniec roku 2014 ceny mleka na rynkach światowych zaczęły spadać i spadają w dalszym ciągu. Ostatnio w maju produkty mleczarskie zaczęły nieco drożeć. Na rynku nie ma pełnej stabilizacji. Następuje zmniejszenie liczby gospodarstw zajmujących się produkcją mleka. W ciągu  25 lat działalności Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu taki spadek też można zaobserwować. Obecnie liczba gospodarstw zajmujących się produkcją mleka wynosi 788 a było prawie 10 000. Od ubiegłego tylko roku ubyło prawie 100 gospodarstw. Przyczyny odstąpienia od produkcji mleka są różne, nie zawsze wpływa na to obniżka cen mleka. W mleczarstwie bywają różne okresy i bardzo dobre i słabe. Na obecną sytuację duży wpływ na embargo nałożone przez Rosję. Do 2013r. dużym odbiorcą produktów mleczarskich była właśnie Rosja. Teraz importuje ona mleko z m.in. z Nowej Zelandii.

Rok 2015 w Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu został zamknięty z zyskiem. Musieliśmy podjąć decyzję, że od 1 czerwca b.r. cena mleka zostanie obniżona o 5 gr.

Najwięcej pieniędzy do spółdzielni wpływa za sztandarowy produkt jakim jest serek twarogowo – sernikowy „Mój ulubiony”. Dzięki temu można dość przyzwoicie płacić dostawcom dość przyzwoicie w stosunku do innych mleczarni. Do stanu idealnego jest jednak dość daleka droga ale widoczne jest jakieś małe światełko w tunelu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu – Pan Marek Kapica potwierdził, że nadwyżka mleka jest widoczna w całej Europie. Rynek Rosyjski był bardzo chłonny i nie wymagający. W chwili obecnej otwierają się inne rynki zbytu m.in. na Afrykę, dlatego też może nieco ruszy się sytuacja w mleczarstwie. Dużo gospodarstw myśli o zredukowaniu produkcji mleka a nawet rezygnacji.

Kolejnym punktem posiedzenia były programy wdrażane przez ARiMR oraz podsumowanie kampanii składania wniosków obszarowych na 2016r. Pani Wioletta Dudek – Mozga z OR ARiMR w Łodzi poinformowała, że wypłata środków za wnioski obszarowe za 2015r. w zasadzie została już zakończona. Jeśli chodzi    o inne działania to z końcem kwietnia zakończony został nabór na „ Młodego rolnika”. W całym województwie łódzkim zostało złożonych 268 wniosków. Jeśli chodzi o program „ Modernizację gospodarstw rolnych” na dofinasowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych, nabór wniosków został zakończony 29 kwietnia   i w województwie łódzkim złożonych zostało 1975. Już teraz wiadomo, że niestety nie wszyscy się załapią. Jeśli chodzi o planowany termin naboru wniosków w ramach PROW 2014 – 2020 to harmonogram jest następujący:

„ Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – sierpień / wrzesień 2016r.;

„ Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” -   wrzesień 2016r. oraz II kwartał 2016r.;

„ Restrukturyzacja małych gospodarstw” – I kwartał 2017r.

„ Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” – I kwartał 2017r.;

„ Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar a,b,c – I kwartał 2017r.;

„ Premie dla młodych rolników” – II kwartał 2017r.;

„ Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” –  październik 2016r.;

„ Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – I kwartał 2017r.;

Jak poinformował Pan Andrzej Woszczyk – to w BP ARiMR w Wieluniu zostało złożonych 7 930 wniosków obszarowych na 2016r.  W stosunku do roku 2015 zwiększyła się liczba rolników ubiegających się dopłaty dla roślin wysokobiałkowych. Zbliżona jest liczba rolników ubiegających się o płatność do krów i bydła. Na chwilę obecną trwa nabór wniosków na zalesienie od 1 VI – 1 VIII.

W kolejnej części posiedzenia Pan Andrzej Komala – Wiceprezes Zarządu IRWŁ przedstawił najważniejsze sprawy, którymi zajmuje się Zarząd. Na bieżąco są opiniowane odrolnienia i przekształcenia gruntów. 14 maja 2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, gdzie omawiane była trudna sytuacja w polskim rolnictwie. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wydała negatywną opinię dotyczącą projektu ustawy prawo wodne.

W takcie posiedzenia został zgłoszony i przyjęty jednogłośnie wniosek Pana Jana Olbińskiego dotyczący dokładnej kontroli środków ochrony roślin i koncentratów paszowych, ponieważ ich skład nie zawsze jest prawidłowy ze składem podanym na ulotce.

Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w Wieluniu Pan Józef Stępień, podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady.

 

Magdalena Stępień 

Specjalista ds. obszarów wiejskich

i obsługi Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu i Wieruszowie