Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Bełchatowie

W dniu 16 grudnia 2016 r.  w Bełchatowie na sali konferencyjnej budynku Gminy Bełchatów odbyło się dziewiąte w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Janusz Frydrychowski, przywitał delegatów oraz zaproszonych gości m.in. Pana Piotra Kociołka Prezesa Spółki Sam-Rol. Posiedzenie miało charakter podsumowujący rok. Na posiedzeniu omówiono następujące tematy:

1. Sprawozdanie z pracy Biura Powiatowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego powiatu bełchatowskiego.

2. Informacja z Walnego Posiedzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - przewodniczący Rady 

3. Dyskusja i wolne wnioski.

Ad. 1 Sprawozdanie z pracy Biura przedstawił pracownik Wioleta Rzeźnik. Biuro powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego czynne jest w dniach środa, czwartek od 7:30 do 14:30  oraz piątek w godzinach 7:30-13:30. Biuro ma za zadanie systematyczne prowadzić dokumentacje biurowe, poprzez rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, załatwianie spraw, wysyłanie korespondencji. Rozpowszechnianie prasy rolniczej na terenie powiatu bełchatowskiego i umieszczanie wiadomości rolniczych na tablicy ogłoszeń. Realizacji zadań zleconych przez Biuro Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i Przewodniczącego Rady Powiatowej. Obecnie prowadzimy nabór na wyjazd do Berlina na Targi Grune Woche. Wszyscy członkowie Rady otrzymali kalendarze na nowy rok 2017. Przekazanie członkom Rady pisma z ARiMR nt. zmian w rejestracji zwierząt by mogli poinformować jak największą liczbę rolników. Biuro świadczy usługi informacyjne metodą bezpośrednią, jak również telefoniczną w zakresie tematyki rolniczej, szkoleń chemizacyjnych, kupna i sprzedaży gruntów rolnych na nowych zasadach.

Ad. 2 Informacje z Walnego posiedzenia przedstawił  Pan Przewodniczący Janusz Frydrychowski. Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2016 r. w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pan Janusz przedstawił kilka wniosków, które były omawiane na Walnym Zgromadzeniu, między innymi wniosek dot. Powołania Pani Anni  Bieniawskiej – Dyrektora Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi jako eksperta ds. problemów kobiet wiejskich, działającego w ramach organu doradczo - opiniodawczego tj.  Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin.

Podjęcie ponowne działania w celu zmniejszenia populacji zwierzyny łownej na terenie kraju (dzika, jelenia a także bobra).

Ponownie wnioskować o wprowadzenie w trybie pilnym zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników umożliwiających zaliczenie okresów zatrudnienia i podleganiu ubezpieczeniu społecznemu na zasadach ogólnych tj. w ZUS do okresów ubezpieczenia w KRUS – od których uzależnione jest nabycie praw do emerytury rolniczej. Wielu ubezpieczonych legitymuje się mieszanymi okresami ubezpieczenia w ZUS i KRUS. Część ZUS-owska wypłacana jest w postaci emerytury kapitałowej, część  KRUS-owska  jako emerytura rolnicza. Jednak wiele osób nie spełnia prawa do emerytury rolniczej przez brak wymaganego 25-letniego okresu ubezpieczenia w KRUS.

Wnioskowali o utrzymanie dotychczasowego wieku emerytalnego dla rolników (kobieta 55 lat, mężczyzna 60 lat).

Podjęcie starań mające na celu wprowadzenie w Sejmie, przy uchwalaniu ustaw, rozporządzeń obowiązkowego czytania opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Wnioskowali o uwzględnienie  technologii żywienia drobiu i trzody chlewnej w projekcie ustawie „Wykorzystanie roślin wysokobiałkowych  w produkcji pasz” Wyżej wymieniony projekt ustawy budzi wielki niepokój wśród producentów trzody chlewnej  i drobiu. Technologia tuczu zwierząt nie wskazuje tych roślin do stosowania  w pełnym zakresie. Zwiększy to znacznie koszty produkcji.

Rozmawiano m.in. na temat działań dotyczących zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń, kontroli prowadzonych pod kątem zmian przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt. W czasie obrad członkowie Walnego Zgromadzenia IRWŁ przegłosowali m.in.: uchwałę dotyczącą zmian w Statucie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, uchwałę zatwierdzającą skład organu doradczo-opiniodawczego - Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich rodzin - działającego w czasie V kadencji Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Walne Zgromadzenie IRWŁ wyraziło również zgodę na rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno-biurowego z kompleksem szkoleniowo-konferencyjnym na działce IRWŁ przy ul. Beskidzkiej nr 124 w Łodzi.

Ad. 3  W sprawach różnych i wolnych wnioskach. Zostało zgłoszonych 2 wnioski przez Pana Zbigniewa Grygielskiego.

Pierwszy wniosek dotyczył długiego oczekiwania na wypłaty za zużyty materiał siewny oraz zwiększenie limitu  w sprawie stawek za dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Na następną Radę Powiatową prosi o zaproszenie przedstawiciela z Agencji Rynku Rolnego.

Drugi wniosek dotyczył  nowej Ustawy o ustroju rolnym oraz Ustawy o obrocie ziemią. Pan Zbigniew Grygielski wnioskuje o zaproszenie osoby z Agencji Nieruchomości Rolnej by wytłumaczyła członkom Rady zagadnienia związane z tymi Ustawami. Na tym zakończono posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Bełchatowskiego, zostały złożone życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Wioleta Rzeźnik

Specjalista ds. obszarów wiejskich

i obsługi Rady Powiatowej