Prace Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 grudnia 2016 r.

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniach w dniu 13 grudnia 2016 r. rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1109).
Senat zaproponował 3 poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Poprawki polegały m.in. na ustanowieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podmiotem wdrażającym działanie „Współpraca” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zamiast Agencji Rynku Rolnego) oraz na określeniu czasu potrzebnego na wydanie nowego rozporządzenia na 6 miesięcy.
Sprawozdawca – poseł Leszek Galemba (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki i wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Mirosław Borowski.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 1108).
Senat zaproponował 1 poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Poprawka ma charakter doprecyzowujący (dotyczy składek ubezpieczenia upraw rolnych od jednego lub kilku rodzajów ryzyka)
Sprawozdawca – poseł Kazimierz Gołojuch (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki, wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Mirosław Borowski oraz wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń – Andrzej Maciążek.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 1107).
Senat zaproponował 2 poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie. 
Poprawki miały charakter ujednolicający.
Sprawozdawca – poseł Piotr Polak (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki oraz wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Mirosław Borowski.

 13 grudnia 2016 r. pracowała również Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zajęła się rozpatrzeniem wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokończyła przerwane posiedzenie w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (cd.) (druk senacki nr 363, druki sejmowe nr 1043, 1072 i 1072-A).

Komisja dyskutowała nt. możliwości wprowadzenia zakazu obrotu materiałem siewnym zmodyfikowanym genetycznie oraz przyjęła poprawki zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Senatu.

(Źródło: KRIR)