Prace sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (druki nr 1043 i 1072).

W czasie drugiego czytania zgłoszono 5 poprawek. Komisja wnosi o przyjęcie 2 poprawek i odrzucenie 3 poprawek.
Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, mają na celu zagwarantowanie obszaru Polski wolnego od GMO oraz wprowadzają zakaz obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych, a także nakładają określone obowiązki, m.in. opłaty sankcyjne, na każdego, kto dopuszcza się obrotu materiałem siewnym genetycznie zmodyfikowanym.
Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, dotyczyły m.in. wprowadzenia wyraźnego zakazu wpisywania do krajowego rejestru odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz obligatoryjności wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia wprowadzającego zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian roślin.
Sprawozdawca – poseł Jan Duda (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech.

Na następnym posiedzeniu 1 grudnia 2016 r. Komisja kontynuowała rozpatrywanie: 
- informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania: ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki poinformował, że wprowadzenie nowych regulacji w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma zapewnić transparentność udzielanych zamówień, co ma szczególne znaczenie w przypadku zamówień udzielanych przez podmioty publiczne. W ustawie przewidziano również wymagania dla potencjalnych wykonawców zamówień.
Minister poinformował również, że wszystkie dotychczasowe ogniska ASF zostały już wygaszone i opanowane, mogą tylko pojawiać się pojedyncze przypadki tej choroby u dzików.
Obecni na posiedzeniu rolnicy krytycznie odnieśli się do ustawy o oznakowaniu trzody chlewnej, padały też pytania, czy zostaną wprowadzone zmiany przepisów w tym zakresie. W dyskusji poruszono kwestię odszkodowań dla rolników mieszkających na obszarach szczególnie zagrożonych ASF. Pytano również, ilu rolników już otrzymało takie odszkodowania oraz od kiedy będą wprowadzone dopłaty.

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ zapoznała się z informacją Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Infrastruktury i Budownictwa; Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Środowiska na temat rozwoju infrastruktury drogowej oraz społecznej na obszarach wiejskich i możliwości pozyskania na te cele dodatkowych środków.
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Dariusz Nieć, przedstawił szczegółową informację na temat możliwości finansowania budowy dróg lokalnych oraz zasady korzystania z pomocy unijnej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które są na mocy umowy partnerstwa ściśle określone. Realizowany przez ministerstwo rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przewiduje wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na podstawowe usługi i odnowę wsi. Wsparcie w obszarze infrastruktury jest ukierunkowane na poprawę stanu i sieci dróg lokalnych i jej rozbudowę oraz na kompleksowe rozwiązania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Andrzej Konieczny poinformował, że Lasy Państwowe w latach 2014-2015 przeznaczyły na budowę dróg po 800 mln zł rocznie, wpłacanych do budżetu państwa, oraz, że współpraca Lasów Państwowych z gminami, mająca na celu m.in. wspomaganie tworzenia samorządowej struktury drogowej, przebiega dobrze (w latach 2007-2014 przeprowadzono prawie 900 wspólnych inwestycji). Minister przedstawił także szczegółowo inwestycje, jakie Lasy Państwowe – poza drogami – będą podejmować wraz z gminami.
Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawili informację na temat działań na rzecz wsi i obszarów wiejskich w zakresie ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, a także na temat Programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. 
Zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – Beata Leszczyńska powiedziała, że celem Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym poprzez wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program rozwoju dróg gminnych i powiatowych ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. 
Posłowie w dyskusji na temat możliwości inwestycyjnych gmin podkreślali zróżnicowanie terenów wiejskich pod względem zamożności oraz fakt, że brak środków własnych uniemożliwia biedniejszym gminom pełne skorzystanie z różnych programów unijnych. Pytano m.in. o targowiska, biogazownie, wsparcie dla budowy chlewni, a także o ochronę wód, inwestycje w deszczownice i małą meliorację.

Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (druk nr 1043).
Uzasadnienie projektu przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech.
Projekt ustawy wdraża postanowienia:
- dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/96/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców, który to materiał i rośliny są objęte zakresem dyrektywy Rady 2008/90/WE,
- dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/97/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do rejestracji dostawców i odmian oraz w odniesieniu do wspólnego wykazu odmian,
- dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/98/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących rodzajów i gatunków roślin sadowniczych, o których mowa w załączniku I do tej dyrektywy, szczegółowych wymogów wobec dostawców oraz szczegółowych zasad dotyczących inspekcji urzędowych.
Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na:
- doprecyzowaniu katalogu wykroczeń związanych z nasiennictwem, 
- zmianie przepisu przejściowego, wydłużającego do 31 stycznia 2017 r. czas przeznaczony na wydanie rozporządzeń do ustawy.
Komisja przyjęła sprawozdanie. 
Sprawozdawca – poseł Jan Duda (PiS).

29 listopada 2016 r. połączone Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ oraz Zdrowia /ZDR/ przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1057).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Piotr Gryza.
Projekt ma na celu zapewnienie dalszego funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego rolników, członków ich rodzin oraz domowników w oparciu o obowiązujące obecnie rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016.
Ponadto projekt wprowadza zmiany zmierzające do usprawnienia procesu powoływania członków rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
Komisje przyjęły poprawki redakcyjne.
Komisje przyjęły sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Barbara Dziuk (PiS).

(Źródło: sejm.gov.pl)