Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski na posiedzeniu Copa-Cogeca

W dniu 5 listopada 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „owce”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Pan Bronisław Węglewski. Po przyjęciu porządku obrad i sprawozdania z ostatniego posiedzenia odbyła się debata na temat wkładu sektora baraniego w walkę ze zmianami klimatu. Sekretariat przedstawił i omówił już przygotowany projekt stanowiska Copa-Cogeca w tej sprawie zachęcając jednocześnie ekspertów do wypowiedzenia się na ten temat w kontekście sektora baraniego. Niektórzy eksperci zwrócili uwagę na metody wyliczania poziomu CO2 oraz metanu w powietrzu jak również potrzeby utrzymania stabilności emisji tych dwóch gazów do atmosfery. Zdaniem Sekretariatu niektórzy naukowcy w swoich analizach przedstawiają takie metody , mogą one jednak doprowadzić do ograniczeń w sektorze hodowli zwierząt i w rezultacie mieć negatywny wpływ dla całego sektora produkcji rolnej. W związku z tym Copa-Cogeca nie w tym dokumencie nie kładzie nacisku na żadną szczególną metodę wyliczania poziomu CO2 czy też metanu w atmosferze.   

W ramach przygotowania do posiedzenia grupy dialogu obywatelskiego do spraw mięsa baraniego i koziego eksperci wypowiedzieli się pokrótce na temat sytuacji rynkowej oraz przedstawili prognozy krótkoterminowe dla sektora mięsa baraniego i koziego.

Do udziału w posiedzeniu zaproszono koordynatora do spraw komunikacji w Copa-Cogeca w celu omówienia działań lobbingowych w zakresie kampanii na rzecz promocji spożywania mięsa. Badanie i akcja lobbingowa została zainicjowana przez Copa-Cogeca przy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi związanymi pośrednio lub bezpośrednio z sektorem produkcji rolnej. Copa-Cogeca rozpoczęła kampanię od filmów, które zostały udostępnione poprzez platformę Youtube. Dalsza część kampanii polegała na rozwieszeniu plakatów w stacjach metra jak również zbieranie i cotygodniowe publikowanie opinii naukowych/eksperckich związanych z konsumpcją mięsa. Ostatnim krokiem było stworzenie strony internetowej https://meatthefacts.eu/, która opisuje i ilustruje konsekwencje zmniejszenia konsumpcji mięsa między innymi w ramach tzw. „Manifesto” reprezentującego głos europejskiego sektora produkcji zwierzącej.

Następnie Sekretariat przedstawił aktualną sytuację na temat WPR, ze zwróceniem szczególnej uwagi na harmonogram prac. Wiadomo już, że Parlament Europejski zadecydował kontynuację prac nad sprawozdaniami COM Agri i COM Envi odnośnie przyszłej WPR po 2020 roku. Parlament Europejski zastanawia się jednak nad procedurą jaka ma być podjęta odnośnie tych sprawozdań Sekretariat obawia się, że wydłużenie się prac nad sprawozdaniami będzie się łączyło z obniżeniem ich jakości. Planowane przyjęcie sprawozdań to marzec/kwiecień 2020 roku. Najwrażliwszymi artykułami sprawozdań w kontekście nowej WPR są te dotyczące planów strategicznych i zmianę tych artykułów należy obserwować z bliska. Kolejnym problemem może okazać się budżet, który będzie nowy ale dotyczył będzie „starej” WPR ponieważ nowa reforma nie wejdzie jeszcze w życie. Wiadomo, że budżet będzie mniejszy może to wywołać presję na płatnościach bezpośrednich ponieważ będzie mniej pieniędzy na I filar. Sekretariat przewiduje działania lobbingowe w zakresie okresu przejściowego dla nowej WPR, temat ten powinien być wyjaśniony do połowy przyszłego roku. W tym temacie Copa-Cogeca będzie kładła duży nacisk na zapewnienie odpowiedniego budżetu na okres przejściowy. Ponadto, zgodnie z ogłoszeniami „przyszłej” Komisji Europejskiej planuje się położyć duży nacisk na tzw. plan „zielonego ładu”. Unia Europejska ma być bardziej przyjazna klimatowi a rolnictwo znajduje się w centrum tej strategii. Po zaprzysiężeniu nowa Komisja Europejska przedstawi swoją strategię na pierwsze 100 dni w kontekście zielonego ładu. Wiadomo już, że program „od pola do stołu” będzie koordynowany przez DG do spraw Środowiska co wskazuje na ograniczony wpływ sektora produkcji rolnej w tym zakresie. Sekretariat zachęcił ekspertów do współpracy w tworzeniu planów strategicznych dla poszczególnych sektorów produkcji na poziomie krajowym. 

Następnie eksperci pochylili się nad kwestią obecnego stanu oceny mapy drogowej dla oznaczania pochodzenia mięsa. W tym temacie zdania były bardzo podzielone i nie udało się osiągnąć kompromisu pozwalającego na przedstawienie wspólnego stanowiska w tej sprawie, które mogłoby być ujęte w konsultacjach Komisji Europejskiej a potem przedstawione i przyjęte na Prezydiach Copa-Cogeca. Konsultacje będą trwały do końca miesiąca poszczególne organizacje członkowskie zostały zaproszone do przedstawienia swoich uwag drogą mailową.  

W sprawie bieżącej sytuacji dotyczącej orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dyrektywy siedliskowej Sekretariat potwierdził, że niektóre kraje członkowskie apelują o większą elastyczność szczególnie jeśli chodzi i rozprzestrzenianie się wilków w środowisku naturalnym w Unii Europejskiej. Francja apeluje o szeroko rozumianą współpracę trans graniczną w tym zakresie. Potwierdzono również, że pomimo faktu iż Parlament Europejski jest coraz bardziej proekologiczny to niektórzy z euro parlamentarzystów mają bardziej pragmatyczne spojrzenie na funkcjonowanie gospodarstw i obszarów wiejskich. Eksperci potwierdzili, że dzięki decyzji TSUE utworzyła się luka, która pozwoliła hodowcom działać i bronić zwierząt hodowlanych wobec drapieżników, które powodują ogromne straty w dla hodowców . Argumentami dla rolników jest dobrostan hodowanych zwierząt oraz ochrona gospodarstw przed drapieżnikami.  

Małgorzata Verset