Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Opocznie

Powiat opoczyński charakteryzuje dość duży stopień rozdrobnienia gospodarstw. W całym powiecie tych gospodarstw jest ok. 10798. Gospodarstw do 1 ha jest 2010, od 1-5 ha - 5698, od 5-10 ha - 2312, od 10-15 ha - 514, powyżej 15ha -  264 co obrazuje, że największą grupę gospodarstw stanowią te o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha. 

W poszczególnych gminach powiatu opoczyńskiego liczba gospodarstw przedstawia się następująco: Gmina Białaczów - 1108, Gmina Drzewica - 1698, Gmina Mniszków - 1128, Gmina Opoczno - 2658, Gmina Paradyż - 839, Gmina Poświętne - 102, Gmina Sławno - 1419, Gmina Żarnów - 1246. Użytki rolne zajmują blisko 45% całkowitej powierzchni powiatu opoczyńskiego (104 019 ha). Wśród tych użytków rolnych 62% powierzchni przeznacza się pod zasiewy, a ponad 20% powierzchni zajmują łąki trwałe. Duży udział w ogólnej powierzchni gruntów stanowią lasy i grunty leśne - 8 233,83 ha. Gospodarstwa rolne zlokalizowane w powiecie opoczyńskim, ze względu na niesprzyjające warunki glebowo- przyrodnicze (przewaga gleb o niskiej klasie bonitacji), uprawiają głównie zboża, rzepak, kukurydzę oraz rośliny okopowe. Znaczną powierzchnię gruntów zajmują również rośliny zielarskie, typu kozłek lekarski, arcydzięgiel i prawoślaz lekarski. Poza produkcją roślinną hoduje się trzodę chlewną, bydło mleczne, bydło opasowe i drób. 

Powiat opoczyński składa się z 8 gmin, a więc Rada Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego powiatu opoczyńskiego liczy 16 delegatów:

- Gmina Białaczów: Anna Krzysztofik, Stanisław Firkowski

- Gmina Drzewica: Stanisław Barul, Andrzej Gapys

- Gmina Mniszków: Piotr Marcinkowski, Mariusz Tarnawski

- Gmina Opoczno: Elżbieta Dorocińska, Marian Jurek

- Gmina Paradyż: Krzysztof Juszyński – Delegat na Walne Zgromadzenie IRWŁ, Robert Ignerowicz

- Gmina Poświętne: Marian Kacprzak – Przewodniczący Rady, Bolesław Kacprzak

- Gmina Sławno: Wojciech Ogłoziński, Krzysztof Bielas

- Gmina Żarnów: Krzysztof Ciach, Tomasz Pacyniak.

Rada Powiatowa IRWŁ powiatu opoczyńskiego od początku roku 2016 spotkała się na 3 posiedzeniach:

21.01.2016, na którym głównym tematem było przedstawienie informacji z pracy jednostek sektora rolnego z terenu powiatu opoczyńskiego - BP ARiMR w Opocznie, Rejonowego ODR w Opocznie, PIORIN w Opocznie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie.

30.03.2016, na którym delegaci wydawali opinie dotyczące sprzedaży działek na terenie gminy Sławno.

6.05.2016, na które zostali zaproszeni rolnicy oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jarosław Sachajko, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz, posłowie z okręgu piotrkowskiego, przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Główną tematyką spotkania były problemy z jakimi zmagają się rolnicy, m.in. niskie ceny produktów rolnych (poprawa opłacalności produkcji żywca i mleka), szkody łowieckie, wydłużające się terminy wypłat płatności bezpośrednich, klęski suszowe. Dyskusja na Radzie Powiatowej IRWŁ powiatu opoczyńskiego dotyczyła również: 

importu nieodpowiedniej jakości mięsa i żywca,

żywności bezpośrednio od rolnika (ustawa o sprzedaży bezpośredniej),

uproszczenia procedur i wymagań przy przyznawaniu pomocy unijnej dla gospodarstw rolnych,

nowej ustawy o obrocie gruntami rolnymi,

ubezpieczeń upraw rolnych,

drobnego i średniego przemysłu przetwórczego w każdym powiecie.

Delegaci Rady Powiatowej w Opocznie biorą czynny udział w szacowaniach szkód łowieckich wyrządzonych przez dziką zwierzynę oraz w szacowaniu szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Biuro Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie mieści się przy ul. Kowalskiego 2, 26-300 Opoczno, tel.: 510474870, czynne jest od wtorku do czwartku. Biuro organizuje, między innymi, wyjazdy na targi rolnicze dla rolników, kolonie zimowe i letnie dla dzieci, a także zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego” tzw. „szkolenia chemizacyjne”. W Biurze Powiatowym IRWŁ można uzyskać poradę dotyczącą:

wniosków o płatności bezpośrednie – w 2016 roku z tej możliwości skorzystało 220 rolników z terenu całego powiatu opoczyńskiego,

wniosków dotyczących kwot mlecznych,

wniosków o dopłatę do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego,

wniosków o zwrot podatku akcyzowego,

ksiąg rejestracji bydła.

 

Gabriela Wieczorek

 Specjalista ds. Obszarów Wiejskich i Obsługi Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie