Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Powiecie Rawskim

Powiat rawski położony jest we wschodniej części województwa łódzkiego. Powiat o powierzchni 646 km² zamieszkuje ok. 50 000 mieszkańców.
 W skład powiatu wchodzi 6 gmin: Rawa Mazowiecka (gm. miejska), Biała Rawska (gm. miejsko-wiejska), Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice (gm. wiejskie) oraz dwa miasta Rawa Mazowiecka i Biała Rawska. Powiat rawski graniczy z dwoma powiatami województwa łódzkiego: tomaszowskim i skierniewickim oraz z dwoma powiatami województwa mazowieckiego: żyrardowskim i grójeckim. Przez powiat przebiega droga krajowa nr 8 i nr 72. Dzięki tym połączeniom rolnicy z powiatu rawskiego dostarczają swoje produkty na Rynek Hurtowy Zjazdowa w Łodzi oraz Rynek Hurtowy Bronisze w Warszawie.

Powiat ma charakter rolniczy, a użytki rolne stanowią 83,8% powierzchni. Grunty zurbanizowane i zabudowane to 3,4%, a pod wodami 0,2%. Wskaźnik lesistości jest niższy niż średni dla województwa (21,0%) i wynosi 12,4%, 20,5% powierzchni to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. Na terenie powiatu znajduje się podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej co wpływa na wzrost inwestycji w tym regionie. Jednak powiat przyciąga nie tylko inwestorów lecz również turystów, oferując wypoczynek nad zalewem oraz prezentując dobrze zachowane regionalne zabytki. Powiat Rawski charakteryzuje się niezbyt korzystnymi warunkami do produkcji rolnej. Najlepsze warunki przyrodnicze do produkcji rolnej mają gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice, gdzie udział gleb klas II – IV wynosi odpowiednio 84,8%, 72,2% i 57,1%.

Powiat Rawski nazwać można “zagłębiem sadowniczym”,  bowiem odsetek gruntów pod sadami jest ponad 10 razy wyższy niż średnia krajowa. Nasadzenia sadownicze w powiecie zajmują 24,4% użytków rolnych  (co stanowi czwarte miejsce w kraju), po powiatach: grójeckim, sandomierskim oraz opolskim w woj. lubelskim. Oprócz sadownictwa dominuje produkcja roślinna (warzywa, zboża, ziemniaki oraz produkcja zwierzęca (trzoda chlewna, bydło mięsne, drób). W ostatnim czasie przybywa nasadzeń borówki amerykańskiej i jagody kamczackiej. Średnia wielkość gospodarstwa w powiecie rawskim wynosi ok. 6 ha. Na terenie powiatu rawskiego działa wiele grup producenckich i spółdzielni sadowniczych zrzeszających sadowników oraz wiele zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego. Rolnicy sukcesywnie wyposażają gospodarstwa w chłodnie, pakownie i sortownie owoców dzięki wsparciom finansowym wypłacanym przez ARiMR.

W ostatnim czasie anomalie pogodowe nie sprzyjają rolnictwu. W ubiegłym roku powiat rawski dotknęła klęska gradobicia. Najbardziej ucierpiały gminy Biała Rawska i Sadkowice, gdzie uszkodzeniu uległy nie tylko owoce, ale również nasadzenia.  Rada Powiatowa IRWŁ na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2016 r. podjęła wnioski, o powołanie komisji szacujących straty w środkach trwałych oraz, aby działanie 126  przeznaczone na odtworzenie potencjału produkcji było wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, a nie np. na utwardzenie terenu. Członkowie Rady zawnioskowali również o prawne uregulowanie stosowania armatek przeciwgradowych oraz aby wycofywane owoce i warzywa w 90 % były przekazywane do biogazowni. Ponadto delegaci Rady Powiatowej IRWŁ biorą czynny udział w komisjach szacujących szkody klęskowe oraz łowieckie.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Powiatu Rawskiego liczy 10 członków: Miasto i Gmina Biała Rawska - Sylwester Libera, Jacek Otulak;  Gmina Cielądz – Michał Gaca, Małgorzata Rosa - delegatka na Walne Zgromadzenie IRWŁ; Gmina Rawa Mazowiecka – Małgorzata Czajka, Tadeusz Badur; Gmina Regnów – Mariusz Cheba Przewodniczący Rady, Członek Zarządu IRWŁ, Krzysztof Sumiński; Gmina Sadkowice – Piotr Chylak, Łukasz Feller. Na posiedzenia Rady zapraszani są przedstawiciele instytucji, z którymi prowadzona jest ścisła współpraca, m.in. ARiMR BP w Rawie Maz., KRUS PT w Rawie Maz., TUW „TUW” w Łodzi, PIW, Starostwo Powiatowe i samorządy gminne oraz wszelkie organizacje działające na rzecz rolnictwa. Ponadto  organizowane są szkolenia, konferencje, wyjazdy na targi rolnicze - mające na celu pogłębianie wiedzy rolników na tematy związane z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Biuro Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Maz.  znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5, pok. nr 58, 96-200 Rawa Maz.,
tel. 510 474 850, czynne wtorek w godz. 8.00 - 16.00,  środa i piątek w godz. 8.00-14.00

Małgorzata Rosa

Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej