Spotkanie izb rolniczych z ANR i Program Rabat Rolniczy

W dniu 12 stycznia 2017 r. we Włodzimierzowie koło Piotrkowa Trybunlaskiego odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim i Dyrektorami OT ANR oraz IV Ogólnopolska Konferencja Partnerów Programu Rabat Rolniczy. Przedstawicieleami Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego byli: Andrzej Komala - Wiceprezes IRWŁ oraz Jerzy Kuzański Dyrektor IRWŁ. Podczas spotkania z Prezesem ANR poruszone zostały tematy dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w szczególności przedłużania umów dzierżaw na nieruchomości rolne z ZWRSP, wyłączeń przez dzierżawców 30 % powierzchni użytków rolnych. Wiele uwagi poświęcono również na temat umocowania Rad Społecznych przy ANR oraz roli izb rolniczych jaką powinny odgrywać przy ANR. Przepisy powołujące Rady Społeczne powinny być tworzone na poziomie rozporządzeń lub nawet ustawy. W istniejących Radach Społecznych są obecne izby rolnicze i inne organizacje, ale kompetencje Izb powinny zostać rozszerzone. Izby Rolnicze są instytucją umocowaną ustawowo, co wobec planowanych zmian w ustawie o izbach rolniczych, ważnym jest umocowanie izb przy obrocie ziemią z ZWRSP. Rada Społeczna może istnieć jako partner społeczny dodatkowy, ale główne rzeczy związane z przetargami ANR powinna uzgadniać z izbą rolniczą poza Radą Społeczną. Rada Społeczna powinna to jedynie opiniować i doradzać. Przy decyzjach, które podejmuje ANR, odnośnie sprzedaży i dzierżawy, izba rolnicza powinna być umocowana jako partner dla ANR tak, jak w innych krajach europejskich, np. we Francji. W czasie spotkania we Włodzimierzowie Prezesi wojewódzkich izb rolniczcyh zgłaszali swoje uwagi dotyczące obecnie fuynkcjonujących przepisów dotyczących ustawy o obrocie ziemią, które zdaniem uczestników spotkania należy uprościć. Obecne przepisy nie rozwiązują problemów związanych z wydawaniem rękojmi przez izby rolnicze oraz nie regulują w pełni zagospodarowania małych działek, na które nie ma chętnych. Wnioskowano również o zwiększenie kompetencji izb rolniczych jako partnera ANR.

Kwestie doprecyzowania definicji i wprowadzenie ewentualnych zmian w przepisach dotyczących obrotu ziemią przedstawiła na spotkaniu Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem Anna Zając-Plezia. Poinformowała, że ANR wystosowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prośbę o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z podjętymi w ministerstwie pracami nad zmianą przepisów ww. ustaw. Propozycje zmian mają w większości charakter porządkowy i oparte są na doświadczeniach Agencji z okresu funkcjonowania ustaw oraz uwzględniają wnioski środowisk rolniczych. Zdaniem ANR zmiany te usprawnią rozdysponowanie gruntów rolnych, a sam proces będzie jasny i spójny dla wszystkich uczestników. Nawiązując do przedłużania umów dzierżawy i bezumownych użytkowników zwróciła uwagę, że każdy przypadek jest badany przez Agencję szczegółowo i indywidualnie oraz, że duży pozytywny udział w tym procesie mają także członkowie Społecznych Rad Terenowych. Spotkanie ANR z Prezesami Izb Rolniczych zostało ocenione jako bardzo potrzebne. Przedstawiciele obu instytucji podkreślali dobrą współpracę w obszarze szeroko rozumianego dialogu społecznego, a zwłaszcza gospodarowania gruntami rolnymi.

Na IV Ogólnopolskiej Konferencji Partnerów Programu Rabat Rolniczy podsumowano dotychczasowe działania, zaprezentowano szczegóły Programu Rabat Rolniczy i wypracowano strategię oraz formy współpracy na 2017 rok. Niezmiernie ważne w Programie Rabat Rolniczy jest integrowanie środowisk wiejskich, obniżenie kosztów produkcji oraz pokazanie siły i znaczenia polskiej wsi. Warto wspomnieć, że porozumienie o wspólpracy z Programem Rabat Rolniczy podpisała już KRIR oraz niektóre izby rolnicze (lubelska, świętokrzyska, podkarpacka). Wśród Partnerów Programu są m.in.: Ford Polska, DuPont Pioneer, Kubota, BZ WBK Leasing. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego rozważa przystąpienie do Programu, aby członkowie izby mogli korzystac z rabatu na zakup okreslonych produktów przydatnych w prowadzeniu gospodarstwa. Zainteresowanych tą formą zakupów zapraszamy na www. rabatrolniczy.pl Informację można uzyskać również pod bezpłatnym numerem tekfonu 900 007 444.