Sprawozdanie z działalności IRWŁ– czerwiec 2019

Część merytoryczna. Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. W omawianym okresie trwały  przygotowania do wyborów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych wyznaczonych  na dzień 28 lipca  2019 r. W dniu 10 czerwca 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 roku. Komisja Wojewódzka powołała Uchwałą nr 6/2019 Komisje Okręgowe ds. Wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. w okręgach wyborczych od Nr 1 do Nr 177. Zadaniem Komisji Okręgowych jest m.in. rejestracja kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wszystkie informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronie internetowej  www.izbarolnicza.lodz.pl Na wniosek gmin rolnicy jako reprezentanci samorządu rolniczego uczestniczą w pracach komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. W dniu 18 czerwca 2019r. Prezes RWŁ- Bronisław Węglewski zwrócił się do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Miast, Miast i Gmin, Gmin z terenu województwa łódzkiego  o pilne powoływanie komisji ds.. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowane działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. W dniu 25 czerwca 2019r. Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ skierował apel do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie suszy rolniczej panującej w województwie łódzkim.W dniu 28 czerwca 2019r. w imieniu Zarządu – Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski przesłał do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktora Szmulewicza  10 najpilniejszych problemów rolnictwa w województwie łódzkim w kontekście tworzonej przez resort rolnictwa Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa. W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektów:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „ Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Konferencje/ targi/ spotkania/

Jak co roku również w tym roku Członkowie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi zwrócili się do rodziców, opiekunów z apelem o zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu na wsi oraz dbanie o bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym! Treść całego apelu jest zamieszczona na stronie internetowej IRWŁ

Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wspiera takie inicjatywy. W dniu 5 czerwca 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Głównymi  celami  konkursu było:  promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,

poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych obecnością i pracą maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Współorganizatorem i fundatorem nagród była m.in. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Patronat medialny nad konkursem objęły miesięczniki „ W Nowej Roli” i „RADA”.

W dniu 12 czerwca 2019r. w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) nowej kadencji. W skład nowej kadencji z ramienia IRWŁ zostali nominowani dotychczasowi członkowie Jerzy Kuzański Dyrektor Biura IRWŁ oraz Włodzimierz Jaworski – członek Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie.  Podczas posiedzenia wypracowano ustalenia odnośnie planu i organizacji doświadczeń  PDO z roślinami ozimymi w sezonie 2019/2020.

W dniach 15-16 czerwca 2019r. w Buczku odbyła się XXI edycja Święta Truskawki. Honorowy patronat objął  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska promocyjne gminy, powiatu, agencji rolnych oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych, na którym przygotowano atrakcje  w ramach Pikniku Truskawkowego. W sobotę w czasie oficjalnego otwarcia V Krajowego Święta Truskawki, rozstrzygnięto truskawkowe konkursy. Organizatorzy przygotowali mnóstwo truskawkowych atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Każdy znalazł coś dla siebie. Wielbiciele muzyki, mieli okazję posłuchać koncertów, a także obejrzeć występy taneczne.

Tradycyjnie  w czerwcu  w dniach 22 – 23. 2019 r.   na terenach targowych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły  dwie  prestiżowe imprezy rolnicze – Targi Rolne „W sercu Polski” i XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Ich głównym organizatorem był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach we współpracy z Komitetem Organizacyjnym.  Podczas Targów Rolnych „W sercu Polski” swoją markę i produkty promowało ok. 100 firm  m.in.   z branży paszowej, z  branży sprzętu rolniczego oraz   firmy pszczelarskie, melczarskie , piekarnicze . Zwiedzający mieli okazję zapoznać się ze specjalną ofertą dla rolników przygotowaną przez banki i inne firmy. Również w tym roku nie zabrakło stoiska Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.  W imieniu Zarządu IRWŁ pani Ewa Bednarek – Członek Zarządu wręczyła dla hodowców puchary Prezesa IRWŁ .   

Inne

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Wzorem lat ubiegłych również  w tym roku rolnicy mogą  skorzystać z pomocy pracowników IRWŁ przy wypełnianiu wniosków   o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.                                  

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  35  porad. 

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl