Sprawozdanie z prac Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – sierpień 2019

Część merytoryczna. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w omawianym okresie były wybory przewodniczących Rad Powiatowych oraz delegatów na Walne Zgromadzenie IRWŁ. Pierwsze posiedzenia w VI kadencji  Rad Powiatowych na terenie województwa łódzkiego odbyły się w terminie od 6 do 14 sierpnia 2019r. Natomiast pierwsze posiedzenie w VI kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ odbędzie się w dniu 4 września 2019r., które dokona wyboru Zarządu IRWŁ, Delegata do KRIR, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Statutu, Regulaminów i Budżetu. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W dniu 2 sierpnia 2019r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadal pojawiających się głosów niezadowolonych rolników dotyczących  raportów IUNG. W gminie Czastary (pow. wieruszowski)  komisja ds. szacowania szkód suszowych  nie uznaje wszystkich plantacji ziemniaków, gdyż ten gatunek nie jest uwzględniony raportami IUNG we wszystkich obrębach a skutki suszy widać „gołym okiem”. W tej gminie uprawy ziemniaków są położone 300 metrów od siebie. W jednym gospodarstwie strata została oszacowana, natomiast w drugim gospodarstwie komisja nie uwzględniła strat w ziemniakach, ponieważ w tym obrębie wg raportu IUNG susza nie wystąpiła. Natomiast komisja uwzględniła straty w zbożach. IRWŁ ponownie wnioskuje, aby raporty IUNG nie były podstawą do uruchomienia procedury związanej z wystąpieniem suszy. Pismo zostało wysłane do wiadomości Wiktor Szmulewicz – Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych i  Zbigniew Rau – Wojewody Łódzkiego. W dniu 6 sierpnia 2019r. została opublikowana  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1327 z dnia 05.08.2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w "sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z którą do obszaru ochronnego (część I załącznika do decyzji — strefa żółta) zostały włączone gminy Chąśno, Kiernozia, Kocierzew, północna część gminy Łowicz od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 bez miasta Łowicz tj. (Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi, Niedźwiada, Klewków, Małszyce, Popów, Strzelcew). Zgodnie z Ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 2 kwietnia 2004 r., (art. 12, pkt. 3a), właściciele świń są zobowiązani zgłosić kierownikowi biura ARIMRw terminie 2 dni:

  • zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
  • ubój zwierzęcia gospodarskiego: z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski:

  • Przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).

Na wniosek gmin rolnicy jako reprezentanci samorządu rolniczego uczestniczą w pracach komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 

Konferencje, Targi, Dożynki

W dniach 23-25 sierpnia 2019r. w Siemiątkach k. Nidzicy odbyły się XXVI Krajowe Dni Ziemniaka . Rolnicy z powiatu sieradzkiego mieli okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. Zwiedzili m.in. poletka demonstracyjne z nawożeniem i ochroną roślin, pola pokazowe dla hodowli ziemniaka ze 120 odmianami , pola demonstracyjne do pokazów maszyn oraz uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach.

W dniu 24 sierpnia 2019r. Delegat na Walne Zgromadzenie IRWŁ powiatu piotrkowskiego- p. Szymon Bogusławski  wręczył puchary Prezesa IRWŁ – Bronisława Węglewskiego dla laureatów konkursu AGROLIGA 2019 podczas  XXVIII wystawy  Rol-Szansa, która odbyła się na terenie ŁODR Oddział w Piotrkowie Trybunalskim. 

W dniu 25 sierpnia 2019r. w Walewicach  w imieniu Zarządu IRWŁ – Dyrektor Biura IRWŁ – Jerzy Kuzański uczestniczył w Dożynkach Wojewódzkich. W uroczystościach uczestniczył również poczet sztandarowy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 

W dniu 25 sierpnia 2019r.w Piotrkowie Trybunalskim  Prezes IRW- Bronisław Węglewski uczestniczył w obchodach jubileuszu  25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w  konferencji nt. „Unowocześniamy Rolnictwo i Obszary Wiejskie”.

W dniu 31 sierpnia 2019r. odbyło się otwarcie  siedziby Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej 124.

W dniu 31 sierpnia 2019r. podczas Festynu Dożynkowego Rady Osiedla „Dolina Łódki”  w Łodzi ul. Beskidzka 172 odbyło się Łódzkie Święto Owoców i Warzyw” sfinansowane ze środków finansowych  Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Uczestnicy imprezy mogli zaopatrzyć  się na stoisku informacyjnym  IRWŁ w broszury  zachęcające do spożywania owoców i warzyw, które sfinansowane zostały ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.  Tablica na temat wartości odżywczej owoców i warzyw  oraz konkursy wiedzy dla dorosłych, konkursy w postaci zagadek, quizów, dla dzieci oraz prezentacja nt. „ Owoce   i warzywa na naszym talerzu” doskonale wpisały się w cel imprezy, którym było promowanie wśród konsumentów zwiększenie udziału spożycia owoców  i warzyw  w codziennej diecie do co najmniej 3 porcji warzyw plus 2 porcji owoców dziennie. Część artystyczną uświetniły panie i towarzyszący im akordeonista, które zachwyciły uczestników pikniku barwnością strojów i pięknem ludowej muzyki.

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku delegaci uczestniczą na bieżąco w  dożynkach gminnych, powiatowych na terenie województwa łódzkiego.

Inne

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  30  porad. 

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl