Sprawozdanie z prac Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – wrzesień 2019

Część merytoryczna Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w omawianym okresie było pierwsze  posiedzenie  w VI kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ, które odbyło się  w dniu 4 września 2019r. w sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A. w Łodzi. Ponownie Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego został wybrany Bronisław Węglewski, a funkcję wiceprezesa  IRWŁ  kolejny raz objął Andrzej Komala. Członkowie Walnego Zgromadzenia IRWŁ dokonali również wyboru  Członków Zarządu IRWŁ:  Ewę Bednarek, Adama Michasia  i Jacka Ossowicza, Delegatem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Krajowej Rady Izb Rolniczych został wybrany Jerzy Wróbel. Podczas posiedzenia wybrano Członków Komisji Rewizyjnej: Grzegorz Antoniewski, Adam Ciećka, Krzysztof Juszyński, Jerzy Karsznia, Eugeniusz Supera oraz Komisji Budżetowej: Leszek Chmielecki, Marian Kacprzak, Jan Kołodziejczyk, Zenon Kowalski, Krzysztof Wróbel. Pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego podjęło  wnioski, które zostały przekazane w dniu 5.09.2019r. Prezesowi KRIR w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

  • Podjąć działania, aby rolnicy gospodarujący na terenach lejów depresyjnych (związanych z odkrywkami węgla brunatnego) otrzymywali stałe rekompensaty wpisane do ustawy za prowadzenie gospodarstw w trudnych warunkach.
  • Podjąć działania mające na celu zmianę ustawy o izbach rolniczych, aby rady powiatowe miały szersze kompetencje i mogły bezpośrednio pozyskiwać środki na własną  działalność.
  • Podjąć działania mające na celu likwidację populacji dzików w Polsce ze względu na rozprzestrzenienie się wirusa choroby ASF.
  • Podjąć działania mające na celu przyznanie pomocy suszowej dla gospodarstw rybackich tak jak to miało miejsce w poprzednim roku. W tym roku susza również dotknęła gospodarstwa rybackie. Znaczne obniżenie poziomu wody w stawach hodowlanych i wysokie temperatury spowodowały olbrzymie straty w obsadach ryb. W tym roku te gospodarstwa nie objęto pomocą suszową. 
  • Podjąć działania mające na celu przyznanie rekompensaty finansowej dla delegatów biorących udział w komisjach szacujących straty w gospodarstwach rolnych, spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
  • Podjąć działania mające na celu objęcie pomocą suszową wszystkich rolników również tych którzy posiadają w swoim areale większość łąk, a nie posiadają  zwierząt.                         

Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. W dniu 25 września 2019r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski po raz kolejny skierował do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau prośbę o pilne zorganizowanie spotkania instytucji pracujących na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektów:

- rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców;                                                                                                                                        - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyły się 2 posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 17 września 2019r. w Piotrkowie Trybunalskim oraz w dniu 23 września 2019r. w Wieluniu). Członkowie podczas posiedzenia  rozmawiali na temat bieżącej sytuacji w rolnictwie, programu wapnowania gleb oraz  planu zapobiegania skutkom suszy. W posiedzeniach uczestniczyli również przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

Konferencje, Targi, Dożynki

W dniu  7 września  2019r. w Teresinie ( gm. Dmosin) w gospodarstwie państwa Eugeniusza i Danuty Supera odbył się XI Konkurs Orki Powiatu Brzezińskiego. W konkursie uczestniczyło 12 rolników  w tym jedna przyszła 14-  letnia rolniczka.  Zadanie konkursowe obejmowało wykonanie na wyznaczonej powierzchni orki na głębokości 20 cm. Następnie Komisja oceniała m.in. prostolinijność orki, szerokość i kształt niezaoranego pasa przed ostatnim przejazdem, a także przykrycie resztek pożniwnych. W kategorii pług zagonowy - I miejsce zajął Sławomir Młotkowski, pług obracalny - I miejsce zajął Łukasz Kobus. Dekoracja zwycięzców odbyła się podczas Dożynek Gminno–Powiatowych  w Dmosinie  w dniu 15 września 2019r. 

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody  od organizatorów i sponsorów, wśród których była m.in.:  Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.

W dniu 15 września 2019 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. W obchodach święta plonów uczestniczyli tradycyjnie przedstawiciele izb rolniczych (m.in. Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ), na czele z Wiktorem Szmulewiczem Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych. W dożynkach uczestniczył również poczet sztandarowy IRWŁ w składzie: Roman Wodzyński – Przewodniczący Rady  Powiatowej IRWŁ w Łowiczu, Beata Pach, Karolina Kubiak.   Dożynki Prezydenckie rozpoczęła w niedzielę Msza święta z udziałem Pary Prezydenckiej odprawiona w Kaplicy Polowej AK w Spale.

W trakcie nabożeństwa, odprawionego w intencji rolników, poświęcone zostały dożynkowe wieńce, a następnie Para Prezydencka wraz z korowodem dożynkowym z udziałem pocztów sztandarowych izb rolniczych przeszła na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie odbyła się ceremonia dożynkowa.

W przeddzień dożynek odbyła się natomiast konferencja przedstawicieli samorządu rolniczego  pt. „Kompetencje polskich izb rolniczych – możliwości ich rozszerzenia”.  W konferencji wzięli również  udział członkowie Rad Powiatowych IRWŁ. Do wykładu zostali zaproszeni: dr hab. Beata Jeżyńska - prof. nadzw. Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa – PAN. Podczas konferencji dyskutowano na temat poszerzenia sfery działalności izb, które powinno być wyrazem zaufania władz rządowych dla organizacji rolniczych, do ich znajomości potrzeb rolnictwa, kompetencji zawodowych i odpowiedzialności obywatelskiej, nawet wówczas, gdy nie ma pewności sukcesuW dniu 21 września 2019r. w łódzkiej bazylice archidiecezjalnej odbyły się Dożynki Archidiecezjalne.  Starostowie dożynek – Monika Sobieszek mająca plantację róż pod Łaskiem oraz Janusz Frydrychowski prowadzący hodowlę trzody chlewnej w rejonie Szczercowa - Delegat Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Powiecie Bełchatowskim – wręczyli dorodny dożynkowy bochen chleba księdzu Kuleszy Podczas homilii zaznaczono, że z powodu wiosennych przymrozków   i letniej suszy był to trudny rok dla rolnictwa. Parafianie, w tym koła gospodyń wiejskich,   z całej archidiecezji – m.in.  z Dłutowa, Tuszyna, Chabielic, Drużbic, Czarnocina, Wiewiórczyna i Dobrej przygotowali wspaniałe kompozycje wieńcowe złożone z kwiatów, kłosów, ziaren zbóż, owoców i warzyw. W czasie uroczystości wystąpiły kapele ludowe   z Łowicza i Aleksandrowa. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego w czasie Dożynek Archidiecezjalnych reprezentował Jerzy Kuzański - Dyrektor Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz poczet sztandarowy w składzie: Piotr Kociołek - Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Bełchatowskiego oraz Wioletta Rzeźnik i Paulina Frydrychowska .

W dniu 21 września 2019r. z inicjatywy Rady Powiatowej IRWŁ w Brzezinach,   grupa 30 rolników uczestniczyła na Targach AGRO-SHOW 2019 w Bednarach. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć najnowsze i najnowocześniejsze maszyny i urządzenia rolnicze. Zapoznali się również z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Pokazy na żywo sprzętu rolniczego cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających targi.

Inne

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  35  porad.                                                                             

- Wzorem lat ubiegłych również w tym roku delegaci uczestniczą  w  dożynkach gminnych, powiatowych, prezydenckich  na terenie województwa łódzkiego.

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl