SZKOLENIA Z SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

Znowelizowana ustawa Prawo łowieckie nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz przedstawicieli zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

Tegoroczny cykl szkoleń rozpoczął się w połowie września tego roku. Do końca grudnia zorganizowanych zostanie 20 szkoleń. W każdym z nich bierze udział 50 uczestników. Szkolenia będą kontynuowane w 2019 r.  i latach następnych. Prowadzi je na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Szkolenia prowadzone są w oparciu o program opracowany w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 
Szczegółowe informacje o terminach szkoleń i ich lokalizacji można uzyskać w Ośrodku Rozwojowo Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.

Znowelizowana ustawa stanowi, ze poszkodowany rolnik zgłasza szkodę do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, na terenie którego wystąpiła szkoda. Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, w terminie określonym w ustawie ma obowiązek zwołać zespół który oszacuje szkodę i ustali należne odszkodowanie. Poszkodowany niezadowolony z wysokości ustalonego odszkodowania może odwołać się do właściwego nadleśniczego. Nadleśniczy przeprowadza postępowanie odwoławcze i wydaje decyzję ostateczną ustalająca należne odszkodowanie.

Znowelizowana ustawa uwzględnia zgłaszany od wielu lat postulat rolników, aby szkoda oszacowana była obiektywnie przez niezależnych ekspertów. Takimi ekspertami w zespole są przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego i izby rolniczej.

Osobą koordynującą pracę zespołu i odpowiedzialną za sporządzenie protokołu z szacowania jest przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

Niezależnie od szkoleń stacjonarnych prowadzonych przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy w Bedoniu na przełomie października i listopada tego roku, na platformie e-learningowej LP zostanie uruchomione szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Obejmie on taki sam zakres tematyczny, jaki przewidziano dla szkoleń stacjonarnych.

Trwają prace przygotowawcze do zrealizowania filmu szkoleniowego z zakresu szacowania szkód łowieckich, który będzie dostępny na stronie internetowej LP.

Materiały do pobrania:

MATERIAŁY DO POBRANIA