Uwaga na terminy

Warto zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z 03.09.2015r. sygn.akt SA/Ke 422/15 w sprawie postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K.  w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na 2014.

 

Problem dotyczył terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Jak wynika ze stanu faktycznego, wniosek o przyznanie płatności został złożony przez rolnika w Biurze Powiatowym ARiMR w S. w ustawowym terminie tzn. w dniu  13.05.2014r. Z uwagi na braki formalne wniosku, jakimi były braki podpisów na załącznikach graficznych do wniosku, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w S. wezwał w dniu 03.07.2014r. beneficjenta do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Rolnik braki uzupełnił w wyznaczonym terminie. Po czym Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w S. wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie przyznania płatności. Organ odwoławczy utrzymał zaskarżone Postanowienie w mocy. Organ odwoławczy podkreślił, że wnioski o przyznanie płatności zgodnie z określonym w art. 18 ust. 1-3 w/w ustawy terminie składa się od dnia 15 marca do dnia 15 maja i termin ten nie podlega przywróceniu. Wskazał również, że stosownie do art. 23 ust. 1 akapit 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1122/2009 wniosek o przyznanie przedmiotowych płatności może zostać złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak opóźnienie powoduje zmniejszenie kwot płatności o 1% za każdy dzień roboczy. Jeśli opóźnienie wynosi ponad 25 dni kalendarzowych, wniosek uznaje się za niedopuszczalny. Postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w K. rolnik zaskarżył do WSA. WSA w Kielcach w wyniku dokonanej kontroli legalności zaskarżonego postanowienia stwierdził, że w konsekwencji błędne okazało się stanowisko organu w kwestii zachowania przez skarżącego terminu do złożenia wniosku w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014. Przepis art. 61 § 3 K.p.a. stanowi, że datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej złożone przez stronę - wniosek o przyznanie płatności. Wniosek powinien być kompletny tj. spełniać wymogi określone przepisami prawa. Wynika to wprost z art. 63 § 2 k.p.a. oraz art. 12 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Nr 1122/2009 Komisji (WE)  z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65 ze zm.).W sytuacji, gdy podanie nie czyni zadość tym wymaganiom, organ ma obowiązek wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 K.p.a.).  Jak wynika z akt sprawy, rolnik uzupełnił podpisy na złącznikach graficznych w dniu 03.07.2014r - w wyznaczonym termie przez organ. Zgodnie z art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego datą złożenia wniosku dotkniętego brakami formalnymi, w przypadku ich uzupełnienia, jest data złożenia podania dotkniętego ich brakami, nie zaś data ich uzupełnienia. Rolnik zatem konwalidował dokonaną czynność w postaci złożenia wniosku o przyznanie płatności, a wniosek ten wywołał skutki prawne w dniu jego złożenia (13 maja 2014 r.), a nie jak twierdzi organ po 9 czerwca 2014 r.

 

Lilla Perka

Radca Prawny Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

 

Porady prawne we wtorki i czwartki po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

42 632-70-21 Biuro Centralne Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi