Wizyta studyjna w ramach projektu: Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii w rolnictwie - możliwości poprawy natury i środowiska

Projekt : Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii w rolnictwie - możliwości poprawy natury i środowiska - współfinansowany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Lokalna Grupa Działania ”Podkowa”, Czechy 142              

 98-220 Zduńska Wola , tel. 519 057 250 lub 505 751 577 

 lgdpodkowa@gmail.com, podkowa@zdwola.com.pl, www.podkowa.zdwola.com.pl

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” z siedzibą w miejscowości Czechy przedkłada propozycję, skierowaną w głównej mierze do rolników, dotyczącą możliwości uczestnictwa w projekcie: Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii w rolnictwie - możliwości poprawy natury i środowiska.

Wizyta studyjna została zaplanowana na bazie rewizyty. Organizacja Bayerische Jungbauernschaft e.V. Geschaftsstelle Regensburg (będąca Partnerem), którą reprezentują młodzi rolnicy przygotuje 4 dniowy program wizyty studyjnej.

W ramach programu wizyty zostanie zorganizowane : zakwaterowanie ( noclegi, wyżywienie ) ; wykład z udziałem specjalistów, którzy zobrazują tematykę związaną z tytułem projektu ; wizyty w gospodarstwach, zakładach, instytucjach branży rolniczej przedstawiające przykłady zastosowanych rozwiązań przedstawionych w czasie wykładu.

Grupą docelową wizyty studyjnej są rolnicy ( w głównej mierze) jak również uczestnikami mogą być przedstawiciele ośrodków doradczych, instytucji naukowych, podmiotów oświatowych, organizacji ekologicznych, instytucji administracyjnych oraz prasy specjalistycznej i mediów, którzy poprzez swoją działalność / pracę zawodową przyczyniają się do propagowania wiedzy w przedmiotowym temacie w obszarze działalności rolniczej. Wykład tematyczny będzie miał charakter otwarty dlatego Partner na swojej stronie internetowej przedłoży informacje w formie zaproszenia dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w wykładzie oraz wizytach w/w. Organizator – LGD”Podkowa” - zapewni prelegenta (lub prelegentów) w celu zobrazowania tematyki projektu – wdrożonych rozwiązań w Polsce oraz tłumacza.

 

Zadaniem Partnera jest zorganizowanie wizyty studyjnej w Bawarii ( w tym zakwaterowanie , wyżywienie), w ramach której będzie przeprowadzona prelekcja przez specjalistów oraz zorganizowane zostaną wizyty
w gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach branży rolnej umożliwiające zapoznanie się
z praktycznym zastosowaniem technologii i urządzeń w tym innowacyjnych rozwiązań w przedmiotowej tematyce.

 

W/w wizyta studyjna jest współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości do 50% kosztów . Pozostałe koszty ponoszone są  przez uczestników oraz LGD ”Podkowa”.

 

 

Cele projektu i sposoby ich osiągnięcia

 

Zapoznanie się i wymiana wiedzy i doświadczeń polsko-niemieckich w zakresie ochrony środowiska
i odnawialnych źródeł energii oraz jej ekspansji oraz pokazanie praktycznych rozwiązań (technologii) zastosowanych w Niemczech.

Rezultaty: zdobycie aktualnego stanu wiedzy; wymiana doświadczeń i dyskusja; wymiana doświadczeń. Strona polska zaproponuje organizatorom chęć kontynuacji organizacji wizyt studyjnych w okresie cyklicznym np. co trzy lata oraz przedłoży propozycje zorganizowania pobytu( np. na okres dwu miesięczny ) w formie ”praktyk” w wzorcowych gospodarstwach, itp. zakładach z branży rolnej.

 

Informacje dodatkowe dotyczące programu wizyty studyjnej

 

Informacja potwierdzająca o przygotowaniu programu wizyty studyjnej przez Partnera została przekazana
w dniu 05 listopada. Zorganizowanie programu może  potrwać  do około 20 listopada. Z wstępnych ustaleń wynika, iż w ramach realizacji tematyki projektu założono również wizyty w: gospodarstwach
o profilu produkcji zwierzęcej , zakładach przetwórstwa mleka, zakładach przetwórstwa mięsnego, pod kątem zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych w kontekście dbałości i ochrony środowiska.

 

 

Informacje dotyczące naboru i zaplanowanych działań

 

 

Wobec powyższego  osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w wizycie studyjnej. Wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie prosimy przedłożyć poprzez wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika
z podaniem danych osobowych  ( w tym kontakt  telefoniczny) wraz z podaniem informacji o prowadzonej działalności (pracy) w obszarze rolnym( funkcja, stanowisko). 

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) prosimy o wypełnienie dokumentu :       

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W/w dokumenty tzn. karta zgłoszenia uczestnika oraz oświadczenie, stanowią załączniki do niniejszego pisma.

 

Koszt  dopłaty dla uczestnika wyjazdu wynosi 450,00zł. Organizator w ramach zorganizowanego pobytu zapewnia  nocleg, wyżywienie (3 posiłki dziennie)  oraz program wizyty studyjnej w Niemczech-Bawaria.

 

Zgłoszenia chętnych będą przyjmowane do dnia 23.11.2018r.

O zakwalifikowaniu na wyjazd będzie decydować  trzy osobowa komisja składająca się z przedstawicieli Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i LGD ”Podkowa”.

Jako kryterium kwalifikacji, oprócz założeń uwzględniających: kto może stanowić grupę docelowa, będzie także termin nadesłania zgłoszenia . Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie (skany) prosimy przesyłać na adres e-mail: info@izbarolnicza.lodz.pl

W przypadku zakwalifikowania oryginały dokumentów prosimy o dostarczenie do LGD”Podkowa”.  

W razie pytań, proszę dzwonić do opiekuna wyjazdu Sławomira Glińskiego – tel. 502 260 332, lub koordynatora projektu LGD „Podkowa” Agnieszki Chmieleckiej tel. 519-057-250, 505-751-577.

Po przeprowadzeniu kwalifikacji, na podstawie przesłanych zgłoszeń, osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione  drogą e-mail do dnia 26.11.2018r. oraz poinformowane o sposobie dokonania wpłaty.     

Do osób niezakwalifikowanych nie będzie wysyłana informacja .

 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Oświadczenie RODO