Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Szanowni Pańtwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Miast, Miast-Gmin i Gmin, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uprzejmie informuję, że uchwałą nr 1/2019r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. zostały zarządzone wybory  do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 28 lipca 2019r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00. W związku z realizacją kalendarza wyborczego dotyczącego wyborów do Izb Rolniczych zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie pracownika Waszego Urzędu, który na podstawie art. 3 ust.3 ustawy o Izbach Rolniczych spełnia warunki do uczestnictwa w pracy Okręgowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów w Państwie gminie (jest płatnikiem podatku rolnego lub podatku z działów specjalnych produkcji rolnej).

Ponadto na podstawie art.28 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. Dz. U. Nr 02.101.927 o izbach rolniczych, zwracam się  z prośbą o:

- sporządzenie w 2 egz. spisu uprawnionych do głosowania wg wzoru ustalonego
 w załączniku nr 7 do Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych (wzór w załączeniu); sporządzenie spisu wg przedmiotowej ustawy jest zadaniem zleconym gminie,

- udostępnienie spisu uprawnionych do głosowania do wglądu w siedzibie Urzędu najpóźniej na 14 dni przed dniem wyborów,

- przygotowanie lokalu wyborczego w budynku Urzędu lub innego na terenie gminy do przeprowadzenia wyborów z oznaczeniem adresu i zapewnienia warunków do pracy Okręgowej Komisji Wyborczej,

- pomoc organizacyjną w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego.

Pracownik Biura Powiatowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwestiach wyborów skontaktuje się z państwem w celu ustalenia szczegółów.

Realizując kalendarz wyborczy, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody, aby w uchwale dotyczącej podziału województwa na okręgi wyborcze, którym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych jest gmina, zapisać adres Waszego Urzędu jako siedzibę Okręgowej Komisji Wyborczej co znaczenie ułatwi rejestrację kandydatów.

Szczegółowych informacji na temat wyborów udzielają:

- Dyrektor Biura IRWŁ – Jerzy Kuzański tel.  (42) 632-70-21 lub 692-479-000

- Pracownicy Biura IRWŁ tel. (42) 632-70-21 lub (42) 632- 70- 31.           
Ponadto  informuję, że treść uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych
w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz treść uchwały nr 1/2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych są dostępne na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 

Szanowni Państwo,  tegoroczne wybory (tak jak poprzednie) do wojewódzkich izb rolniczych, odbywają się bez udziału środków z budżetu państwa, wobec tego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o nieodpłatne sporządzanie wspomnianych wyżej spisów osób uprawnionych do głosowania, nieodpłatne udostępnianie lokalu wyborczego oraz urny.

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu nadchodzących wyborów, dotychczasową współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie łódzkim.

Z poważaniem 

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego