Zmiany w zakresie zasad przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2017

14 marca 2017 roku w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się szkolenie pracowników IRWŁ dotyczące zmian w zakresie zasad przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2017. Przedstawiciele ARiMR pod kierunkiem Wioletty Dudek - Mozga - Kierownika Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich - Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - przedstawili najważniejsze zmiany.

Płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych

W miejsce dotychczasowej płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne płatności:

Płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,

Płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych.

Płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno

Płatność przysługiwać będzie do uprawy bobiku, grochu siewnego, w tym peluszki (z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego), soi zwyczajnej, łubinu białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, jeżeli dokonano zbioru ziarna.

Płatność przysługuje również w przypadku uprawy gatunków ww. roślin w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż te powyżej wymienione.

Płatność będzie miała charakter degresywny z wyższą stawką do pierwszych 75 ha uprawy.

Minimalna powierzchnia działki rolnej – 0,1 ha.

Nie jest wymagane zawarcie umowy.

Płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych

Płatność obejmie takie gatunki jak esparceta siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, lędźwian, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, nostrzyk biały, seradela uprawna, wyka kosmata i wyka siewna.

Płatność przysługuje również w przypadku uprawy gatunków ww. roślin w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż te powyżej wymienione i roślinami, do których przysługuje płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, z tym że w przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej dopuszcza się ich uprawę z rośliną podporową.

Wprowadzono zakaz przeznaczania upraw paszowych roślin wysokobiałkowych na zielony nawóz (przyorywanie).

Płatności będą przysługiwały maksymalnie do 75 ha upraw (brak wsparcia do kolejnych hektarów w gospodarstwie). Minimalna powierzchnia działki rolnej – 0,1 ha.

Nie jest wymagane zawarcie umowy.

Płatność do powierzchni upraw owoców miękkich.

Wycofano uprawę malin z dalszego wsparcia, a więc płatność będzie obejmowała tylko uprawę truskawek. Od kampanii 2017 jest to: płatność do uprawy truskawek

Minimalna powierzchnia działki rolnej – 0,1 ha

Nie jest wymagane zawarcie umowy.

Powodem zmiany jest istotna poprawa zarówno opłacalności produkcji malin w ostatnich latach jak i umocnienie pozycji polskich producentów na rynku międzynarodowym – kontynuacja wsparcia w tym sektorze nie ma uzasadnienia w świetle przepisów UE.

Wysokość koperty dla płatności do truskawek w roku 2017 wynosi  9 948 tys. EUR.

Płatność do powierzchni uprawy pomidorów

Zmniejszono kopertę finansową dla płatności dla pomidorów
o około 1/3, z uwagi na wzrost produkcji w 2014 r. i 2015 r.

Wysokość koperty dla płatności do pomidorów  w roku 2017 wynosi  2 836 tys. EUR.

Płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych

W związku ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru, płatność będzie przysługiwała do powierzchni wszystkich upraw buraka cukrowego, a nie jak dotychczas tylko do powierzchni uprawy buraków kwotowych. Zmiana ma związek ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru od 2017 r. w całej Unii Europejskiej.

Płatność przysługuje do całej powierzchni uprawy buraków cukrowych objętej umową.

Płatności związane do zwierząt

Płatność do owiec oraz płatność do kóz – do wniosku nie dołącza się Oświadczenia
o zwierzętach zadeklarowanych do płatności (system bezwnioskowy).

Jeżeli zwierzęta są przetrzymywane w innej siedzibie stada niż siedziba stada wnioskodawcy, do wniosku należy dołączyć oświadczenia o numerze siedziby stada, zgłoszonej do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, w której zwierzęta są przetrzymywane.

Jeżeli zwierzę jest przedmiotem współposiadania, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody przez współposiadacza na przyznanie wnioskodawcy płatności (obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy małżonków) (jedno łączne oświadczenie).

Jeżeli w trakcie kontroli na miejscu okaże się, że potencjalnie kwalifikujące się samice kóz lub samice owiec są nieprawidłowo zidentyfikowane lub zarejestrowane w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), wówczas zwierzęta takie nie kwalifikują się do przyznania płatności, co skutkuje zmniejszeniem kwoty płatności a nawet jej odmową.

Zgłoszenie przemieszczenia zwierzęcia kwalifikującego się do płatności w okresie przetrzymywania jest równoznaczne z wycofaniem tego zwierzęcia z płatności.

Płatność do bydła

Płatność będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 szt. (zmniejszenie
z dotychczasowych 30 szt.).

Płatność do krów

Płatność będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 szt. (zmniejszenie
z dotychczasowych 30 szt.).

Płatność do bydła lub płatność do krów – przysługuje do zwierząt spełniających warunki kwalifikowalności, tj. spełnienie kryterium wieku, płci (w przypadku płatności dla krów), okresu przetrzymywania.

Płatność do owiec

Ustalono nowy termin przetrzymywania owiec (samice) - od dnia 15 marca do dnia
15 kwietnia 2017 r., jeżeli wiek tych samic w dniu 15 maja 2017 r. będzie wynosił co najmniej 12 miesięcy.

Płatność dla młodych rolników

Rolnik, który pozostaje w związku małżeńskim i razem  z małżonkiem prowadzi gospodarstwo rolne, podaje we wniosku numer PESEL małżonka w celu zweryfikowania daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez małżonka.

Dodatkowe zmiany

Płatność ONW - przysługuje do powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja 2017 r., wynoszącej nie więcej niż 75 ha, a w przypadku rolnika realizującego 5-letnie zobowiązanie wynoszącej nie więcej niż 300 ha.

Płatności bezpośrednie, płatność ONW, płatność rolnośrodowiskowa, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna i płatność ekologiczna – przysługują do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli na dzień 31 maja 2017 r. beneficjent posiada do tych gruntów tytuł prawny.

Uwaga ! Do gruntów, na których położone są lotniska, boiska sportowe lub pola golfowe mogą być przyznane płatności bezpośrednie, jeśli grunty te są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności rolniczej, a jej prowadzenie nie jest utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej.

System dla małych gospodarstw

W przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (śmierć rolnika w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji) i art. 28 ust. 1 ww. ustawy (wystąpienie zdarzenia, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji), spadkobierca lub następca prawny może złożyć oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw po upływie terminu (2 października 2017 r.), wraz z wnioskiem o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika/następstwa prawnego (W-3/01).

Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie płatności składa się w terminie od dnia 15 marca
do dnia 15 maja 2017 r.

Możliwe jest złożenie wniosku do dnia 9 czerwca 2017 r. (kwota płatności, do której rolnik byłby uprawniony, będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r.).

Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 9 czerwca 2017 r., z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 31 maja 2017 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Od roku 2017 w przypadku, gdy rolnik nie będzie realizował praktyk zazielenienia (dywersyfikacja upraw, utrzymywanie obszarów proekologicznych i zachowanie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym), stosowane będą dodatkowe kary administracyjne. Wysokość takiej kary może wynosić maksymalnie 20% kwoty przypadającej na obszar zatwierdzony do jednolitej płatności obszarowej.

Od roku 2017 nie ma obowiązku podpisywania załączników graficznych – podpis na wniosku wraz z oświadczeniem, że wyrysowane na materiale graficznym działki rolne są zgodne z faktycznym sposobem użytkowania.

Zmiany z zasadach deklarowania działek rolnych:

P STR – płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno

P PAS – płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych

P truskawka – płatność do powierzchni uprawy truskawek

Od 2017 roku na materiale graficznym dla części rolników wyrysowane są działki rolne i elementy proekologiczne deklarowane przez rolnika w roku 2016 i uznane przez ARiMR (oznaczone czarnym kolorem). Zidentyfikowane przez ARiMR potencjalne elementy EFA oznaczone są kolorem białym.

Od 2017 roku możliwe będzie uzyskanie loginu i kodu dostępu do aplikacji e-Wniosek w formie elektronicznej, nie będzie wymagane składanie wniosku o nadanie loginu w formie papierowej.

(Źródło: ARiMR OR w Łodzi)