Opinia do zmian w "Restrukturyzacji małych gospodarstw"

W odpowiedzi na pismo MRiRW, przy którym przekazano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniu 5 grudnia 2016 r. samorząd rolniczy przekazał swoją opinię.

Uwagi Zarządu KRIR do projektu KE „Omnibus”

1 grudnia 2016 r. w związku z konsultacji projektu legislacyjnego Komisji Europejskiej „Omnibus” [COM(2016)605 final] Zarząd KRIR przekazał uwagi do przedmiotowego dokumentu. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z dużą uwagą przyjął kolejną propozycję uproszczeń i zwiększenia elastyczności WPR przedkładaną przez Komisję Europejską w ramach śródokresowego przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych (WRF).

Nowe problemy ze znakowaniem świń

Od 18 października br. obowiązują zmienione przepisy dotyczące znakowania świń, wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt(Dz. U. z 2016 r. poz. 1605) .

W związku z obowiązkiem, ponownego kolczykowania lub tatuowania zwierząt kolejnym numerem stada, Zarząd KRIR wystąpił 1 grudnia 2016 r. do ministerstwa rolnictwa o interpretacją wprowadzonych przepisów celem jednolitego ich stosowania.

Uprawa rekomendowanych odmian szansą na zwiększenie dochodów rolników

Właściwie dobrana odmiana do uprawy jest najtańszym sposobem zwiększenia produkcji rolniczej, gdyż zazwyczaj nie angażuje dodatkowych nakładów, a może przynieść wymierne korzyści produkcyjne. Stały dopływ odmian krajowych i zagranicznych stwarza zapotrzebowanie na niezależną i obiektywną informację o odmianach. Producenci rolni mogą ponosić coraz większe ryzyko zakupu nietrafionej odmiany.

Wystąpienie o wydłużenie terminu naboru wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych

W związku z uruchomieniem naboru wniosków o pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie terminu składania wniosków przynajmniej o 5 dni tj. do 10 grudnia br.

Od 1 grudnia 2016 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2016 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.838 zł 60 gr

130% tego wynagrodzenia, tj. 5.271 zł 60 gr.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS