Czy są środki na ubezpieczenie upraw wiosennych?

W związku z otrzymaniem pisma MRiRW, w odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyczerpania środków na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zapewniającego, że w budżecie państwa są zapewnione środki finasowe na dopłaty do ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się 14 maja 2020 r.

KRIR przeciw zakazowi stosowania mocznika granulowanego

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk sejmowy nr 335) Zarząd KRIR wystąił 14 maja 2020 r. do Marszałka Senatu o wprowadzenie zmian do procedowanej ustawy polegających na usunięciu zmiany nr 3 w Art. 1 w brzmieniu:

„po art. 20a dodaje się art. 20b w brzmieniu:

Nie zgadzamy się na pokrywanie kosztu testów u pracowników sezonowych

W związku z opublikowanymi w dniu 12 maja 2020 r. wytycznymi dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, samorząd rolniczy pragnie wyrazić sprzeciw wobec zapisu stanowiącego, że koszt wykonania wymazu do testu PCR u pracowników  po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego, celem wykluczenia zakażenia, leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza.

IRWŁ do KRIR ws. rolników, którzy nie otrzymali pomocy suszowej

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR z informacją, że do Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy, którzy do dnia dzisiejszego nie otrzymali pomocy suszowej za straty poniesione wskutek suszy w 2019 r. W obecnej sytuacji pandemii i trudnej sytuacji w rolnictwie, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego o podjęcie działań, aby rolnicy w jak najszybciej otrzymali zaległe środki pomocowe.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS