Półkolonie w Buczku 10-21 sierpnia 2020r.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że jest organizatorem realizacji zadania wypoczynku letniego w formie półkolonii w 2020roku z programem promocji zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci i młodzieży urodzonych od 1 stycznia 2004 roku
i których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej – konkluzje

Kryzys związany z COVID-19 stawia przed Europą wyzwanie o niespotykanej dotąd skali. Na wniosek szefów państw lub rządów Komisja przedstawiła pod koniec maja bardzo szeroko zakrojony pakiet łączący przyszłe wieloletnie ramy finansowe (WRF) z konkretnymi działaniami na rzecz odbudowy w ramach instrumentu Next Generation EU (NGEU).

Wyjaśnienia resortu rolnictwa w sprawie dodatku solidarnościowego

W odpowiedzi na pismo KRIR dotyczące możliwości włączenia rolników poszkodowanych przez epidemię koronawirusa do katalogu osób uprawnionych do pobierania dodatku solidarnościowego resort rolnictwa poinformował, że o świadczenie to mogą wnioskować osoby, z którymi po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub których umowa o pracę na czas określony po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta.

Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne

Województwo Łódzkie - Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich informuje, że organizuje wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne "Weekend na wsi". Główną ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych gospodarstw agroturystycznych w regionie oraz popularyzacja wypoczynku na wsi. Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi turystów na szerokie możliwości, jakie stwarzają obszary wiejskie. Konkurs to doskonała okazja do wypromowania i zachęcenia do skorzystania z ofert turystycznych lokalnych gospodarstw.

Uwagi w sprawie ASF

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 czerwca 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z Afrykańskim Pomorem Świń i obejmowaniem strefą niebieską dużego obszaru kraju, wnosząc o podjęcie działań w celu rozwiązania występujących problemów i złagodzenia skutków odczuwanych przez rolników. Zarząd KRIR przedstawił następujące uwagi:

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS