Wystąpienie z PFHBiPM ws. spotkania przedstawicieli rolników, przetwórców i przedstawicieli sieci handlowych

W związku z licznymi sygnałami napływającymi z całej Polski, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz i Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik w dniu 6 kwietnia 2016 r. zwrócili się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania przedstawicieli rolników – przedstawicieli przetwórców i przedstawicieli sieci handlowych, którego gospodarzem byłby Minister RiRW, celem ustalenia pozycji poszczególnych ogniw łańcucha dostaw w handlu z sieciami.

Stan prawny bobra europejskiego w Polsce

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej wystąpił 29 stycznia 2016 roku pismem znak KRIR/AP/W/165/2016 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie powodują bobry na obszarach wiejskich.

W odpowiedzi Minister Środowiska w piśmie znak DLP-V.411.35.2016.RS z dnia 21 marca 2016 r. przedstawił następujące informacje na temat sytuacji dotyczącej bobra w Polsce:

Stan prawny bobra europejskiego (Castor fiber) w naszym kraju regulują zarówno przepisy unijne, jak również krajowe.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc marzec 2016 r.

 

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego analizował na bieżąco sytuację  w rolnictwie oraz podjął  działania w następujących sprawach.

W dniu 4 marca 2016r. Zarząd IRWŁ wystąpił z pismem do Pana Wiktora Szmulewicza – Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu zaprzestania przez Komisję Europejską planu wycofania wielu aktywnych substancji stosowanych w ochronie roślin rolniczych i sadowniczych.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Wprowadzone do ustawy rozwiązania umożliwią jednostkom samorządu terytorialnego otrzymywanie środków przeznaczonych na finansowanie – z wyprzedzeniem, czyli przed zawarciem umowy o przyznanie pomocy – przedsięwzięć przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse – Narodowa Rada Rozwoju

Podczas posiedzenia, które odbyło się 6 kwietnia 2016 r., prezydent Andrzej Duda powiedział, że rolnictwo to absolutnie strategiczny dział gospodarki państwowej i powinno znajdować się pod szczególną opieką państwa. Prezydent zwrócił uwagę na niskie dochody polskich rolników, dodając, że  średnio kształtują się one na poziomie nieco ponad 1,4 tys. zł. miesięcznie. Podkreślił również, że rolnictwo to gałąź produkcji, w której dochody są w znacznym stopniu uzależnione od elementów przyrodniczych.

Uwaga na terminy

Warto zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z 03.09.2015r. sygn.akt SA/Ke 422/15 w sprawie postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K.  w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na 2014.

 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS