Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc listopad  2016 r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w omawianym okresie  obserwował na bieżąco sytuację w sektorze rolnym  i podjął następujące działania. W dniu 18 listopada 2016r. Zarząd IRWŁ popierając wniosek członków Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu w programie „ Tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” zmianę zapisu aby umożliwić w nim udział tym, którzy będąc współwłaścicielami lub domownikami gospodarstw nie byli fizycznymi beneficjentami programu. Programy są  przypisane do konkretnego wnioskodawcy (pesela , regonu).  Zgodnie z  obowiązującymi przepisami, o pomoc może ubiegać się podmiot, który m.in.  nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania „ Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  W dniu 18  listopada 2016r. Zarząd IRWŁ wnioskował do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę zapisu aby w przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świń nie był zobowiązany dodatkowo do oznakowania świni poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego  z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni. 

W dniu 29 listopada 2016r. Zarząd IRWŁ mając na  uwadze wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódź –Wschód wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu ograniczenie i uściślenie kontroli pośredników zajmujących się handlem żywymi zwierzętami na terenie całego kraju, a w szczególności na terenach zapowietrzonych i sąsiadującymi z nimi w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby ASF.

Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektów aktów prawnych m.in. do:

- ustawy o zmianie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,                                                      

- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji,                                                                                                                                

 - ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie,

Zarząd IRWŁ  wydaje na wniosek gmin  opinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy oraz wydaje opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne  i  gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zarząd IRWŁ współpracuje  z instytucjami sektora rolniczego.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W miesiącu listopadzie 2016r. odbyło się 5 posiedzeń Rad Powiatowych IRWŁ ( w dniu 14.11.2016 Rada Powiatowa IRWŁ Powiatu Łódź-Wschód, w dniu 16.11.2016 Rada Powiatowa IRWŁ w Wieruszowie, w dniu 17.11.2016 Rada Powiatowa IRWŁ w Łęczycy, w dniu 18.11.2016 Rada Powiatowa IRWŁ w Bełchatowie, w dniu 21.11.2016 Rada Powiatowa IRWŁ w Sieradzu). Delegaci dyskutowali o sytuacji na rynkach rolnych a przedstawiciele instytucji rolniczych przedstawili bieżące informacje na temat m.in. : ubezpieczeń społecznych rolników, zagrożeń Afrykańskim Pomorem Świń, obrotu ziemią, szans i zagrożeń producentów marchwi.

Posiedzenia Komisji Problemowych

W dniu 29 listopada 2016r. w siedzibie IRWŁ w Łodzi odbyły się posiedzenia Komisji Problemowej ds. Agroturystyki, Reorientacji Zawodowej Rolników, Współpracy Zagranicznej i Promocji Produktów Rolnych   oraz Komisji Problemowej ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Członkowie rozmawiali na temat ubezpieczeń w rolnictwie w tym ubezpieczeń do upraw rolnych oraz na temat zasad , których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz nowych przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.  Obecni na posiedzeniu zaproszeni goście : Pani Anna Bieniawska – Dyrektor Biura Regionalnego TUW oraz Pani Magdalena Krzeszewska - Zachary - Starszy Inspektor Weterynaryjny - Koordynator ds. Zwalczania Ch. Aujeszky-ego  i Katarzyna Leszczyńska – Inspektor Weterynarii udzielali odpowiedzi członkom na zadawane pytania.

Konferencje/ wyjazdy szkoleniowe/ targi

W dniach 14-15 listopada 2016 r.  w Łodzi w hotelu Andel`s  odbyły się  panele i debaty w ramach IX  Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2016. Na wydarzeniu zarejestrowało się ponad 2300 gości. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego na EFG 2016 reprezentował  Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ. Na Forum gościli m.in. Ian Brzeziński, gość specjalny,  amerykański ekspert polityki międzynarodowej; Henryka Bochniarz, prezydent konfederacji Lewiatan, Jan Krzysztof Bielecki – były premier .  Forum odbyło się pod hasłem „Przedsiębiorcza Europa - szanse, wyzwania, zagrożenia”. 

W dniach 14-15 listopada 2016r. w Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnym Falenty  k. Warszawy odbyło się kolejne spotkanie Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych, Dyrektorów i Księgowych. Podczas spotkania zostały omówione bieżące problemy w rolnictwie  i sprawy dotyczące działalności izb rolniczych. Z ramienia Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego  uczestniczyli: Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ oraz Małgorzata Średzińska- Główny Księgowy IRWŁ. 

W dniu  22 listopada 2016 r. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Bratoszewicach odbył się finał wojewódzki VIII Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Do finału przystąpiło 26 uczestników, uczniów 15 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego wyłonionych w kwalifikacjach szkolnych, w których wzięło udział 429 uczniów z 16 szkół o profilu rolniczym.  Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego była jednym z fundatorów nagród   dla laureatów.  Dyrektor Biura- Jerzy Kuzański wręczył nagrodę za zajęcie  II miejsca dla Filipa Krawczyka z ZSR     w Sędziejowicach.

Z inicjatywy Zarządu IRWŁ rolnicy z terenu województwa łódzkiego ( 15 autokarów) mieli możliwość bezpłatnego dojazdu oraz uczestnictwa w Centralnych Targach Rolniczych  PTAK WARSAW EXPO w dniach 25-27.11.2016r. w Nadarzynie k. Warszawy. Uczestnicy targów mieli okazje zapoznać się z nowatorskimi rozwiązaniami, nowościami  technologicznymi, a także usługami dla rolnictwa.

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego

Pan Jacek Ossowicz – Delegat na Walne Zgromadzenie IRWŁ oraz Pan Tomasz Kowalski – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim  zostali powołani w skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach jako przedstawiciele właściwej miejscowo izby rolniczej na okres 5 –letniej kadencji 2016-2021.  Inne

-  Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „ W nowej ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia  do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego. 

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych 35  porad.