Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc marzec 2016 r.

 

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego analizował na bieżąco sytuację  w rolnictwie oraz podjął  działania w następujących sprawach.

W dniu 4 marca 2016r. Zarząd IRWŁ wystąpił z pismem do Pana Wiktora Szmulewicza – Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu zaprzestania przez Komisję Europejską planu wycofania wielu aktywnych substancji stosowanych w ochronie roślin rolniczych i sadowniczych.

Mając na uwadze liczne sygnały od rolników w dniu 7 marca 2016r. zwrócił się z pismem do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych  o podjęcie działań mających na celu zmianę zapisów ustawy z dnia 15 maja 2015r.  o substancjach  zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881), oraz  rozporządzeń tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska  z 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz.U.2016.56) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia (Dz.U.2016.73). Przepisy te nakładają konieczność rejestracji urządzeń nie tylko na firmy ale i osoby fizyczne. Obowiązkowej rejestracji podlegają wszystkie urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz przeciwpożarowe zawierające co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych chłodniczej.  Nowymi przepisami również objęci są m.in.  rolnicy i sadownicy  przechowujący np. jabłka w komorach chłodniczych, także gospodarstwa mleczne posiadające schładzalniki do mleka o pojemności powyżej 1 -1,5 tys litrów pojemności   w zależności od wydajności sprężarki (niektóre zbiorniki nawet 800 litrowe posiadające agregaty   2- udojowe mogą posiadać nawet 3 kg gazów).  

Natomiast w dniu 21 marca 2016r. Zarząd IRWŁ zwrócił się do Pani Beaty Szydło – Prezesa  Rady Ministrów o uwzględnienie w pakcie dla obszarów wiejskich „Programu rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez wprowadzenie do nich wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych z wykorzystaniem środków de mini mis oraz dotacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd IRWŁ wydał opinię do projektów aktów prawnych m.in. do:

  • rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”   
  • rozporządzenia MRiRW w sprawie  szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,                                                                                                                           
  • rozporządzenia w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej,                        
  • rozporządzenia w sprawie liczby punktów jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom,                                                             
  • rozporządzenia w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych wód powierzchniowych,

W dniu 1 marca 2016r. Zarząd IRWŁ na Zarząd IRWŁ odbył 3  posiedzenie podczas którego  wydał  opinie   w sprawie przekształcenia   gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia aktualizacji dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości. Zarząd IRWŁ omówił sytuację w rolnictwie województwa łódzkiego wywołanej skutkami złych warunków przezimowania rzepaku, jęczmienia ozimego i innych zbóż i  zwrócił się z prośbą do Prezydentów, Burmistrzów  i Wójtów o wdrożenie procedur szacowania szkód aby rolnicy  u których w gospodarstwach wystąpiły „szkody mrozowe” w uprawach ozimin mogli złożyć Urzędzie Gminy wniosek o potwierdzenie przez Komisję upraw   kwalifikujących się do ponownego obsiewu. W dniu 30 marca 2016r. Zarząd IRWŁ  na 4 posiedzeniu przyjął sprawozdanie  finansowe za rok 2015 , wydał opinie   w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne  i  gruntów rolnych na cele nierolnicze. Ponadto Zarząd podjął decyzję  o ufundowaniu 2 pucharów na  XXIV Targi Rolne AGROTECHNIKA 2016 organizowane przez ŁODR z/s w Bratoszewicach i omówił materiały na III/V Walne Zgromadzenie IRWŁ.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyło się 7 posiedzeń Rad Powiatowych IRWŁ  (w  dniu 15.03.2016 r. w Brzezinach; w dniu 16.03. 2016r. w Zgierzu i Pabianicach; w dniu 18.03.2016r w Łasku, Łowiczu, Łodzi – Wschód, Radomsku.  

Członkowie omówili aktualną sytuację na rynkach rolnych  a przedstawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili informacje na temat:

  •  zasad wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe w 2016r.,
  • programów pomocowych dla gospodarstw rolnych w nowym PROW 2014-2020;

Wnioski z Rady Powiatowej IRWŁ  w Łowiczu w dniu 30.03.2016r. zostały przesłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych w celu rozpatrzenia  i dalszej realizacji.

Podjąć działania  w sprawie  zwiększenie kontroli dot. produkcji  i dystrybucji nawozów i środków ochrony roślin. Skład chemiczny nawozów i ŚOR często nie jest zgodny ze specyfikacją co powoduje, że stosowanie takiego nawozu czy ŚOR nie przynosi zamierzonych rezultatów.

Podjąć działania  dotyczące zwiększenia kontroli służb weterynaryjnych na granicy Polski  nad napływem towarów rolnych  z innych krajów unijnych i z poza UE. 

Podjąć działania mające na celu przywrócenie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału  siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie sprzed 22 kwietnia 2015r.  Od 22 kwietnia 2015r. są niższe niż wcześniej obowiązujące dopłaty. Ponadto wnioskuję o objęcie dopłatami  nasiona kukurydzy i drobnonasiennych.

Podjąć działania mające na celu aby środki finansowe  pochodzące z Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych promowały tylko i wyłącznie Polski produkt – rodzimy.

Targi/konferencje

Dnia 6 marca 2016 roku do Teatru Wielkiego w Łodzi na zaproszenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” i m.in. Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przybyły kobiety  z całego województwa łódzkiego. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet – 8 marca, panie miały okazję obejrzeć balet w dwóch aktach Wasilija Miedwiediewa do muzyki Piotra Czajkowskiego - Oniegin.

W dniu 10.03.2016r. w siedzibie Izby w Łodzi odbyło się szkolenie pracowników IRWŁ z zakresu  wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie w roku 2016r.

Inne

  • Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „ W nowej ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia  do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.
  • Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych 35 porad.