Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc marzec 2019r.

Część merytoryczna: Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. W związku z wprowadzonymi zmianami Prawa Łowieckiego, Inwentaryzację zwierzyny przeprowadzają dzierżawcy obwodów – danego koła łowieckiego. Przy dokonywaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać nadleśniczowie oraz przedstawiciele izb rolniczych. Zarząd IRWŁ upoważnił Przewodniczących Rad Powiatowych IRWŁ do opiniowania planów łowieckich.  

W dniu  15 marca 2019r.  w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie przekazał Wiktorowi Szmulewiczowi Prezesowi Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o rozpatrzenie  i dalszą realizację.

Pierwszy wniosek przesłany KRIR dotyczy możliwości przejścia rolników na wcześniejszą emeryturę dla kobiet w wieku 55 lat, dla mężczyzn w wieku 60 lat.  Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wielokrotnie wnioskowała w tej sprawie zarówno do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Drugi wniosek dotyczy przekazania środków finansowych z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego na uświadomienie konsumentów o problemie wirusa ASF. Trzeci wniosek dotyczy zawieszenia prac w sprawie ustawy o proekologach, aby nie mieli możliwości  wstępu na teren  gospodarstwa  rolnika bez jego wiedzy.

W dniu 20 marca 2019r. w imieniu Zarządu IRWŁ -  Prezes- Bronisław Węglewski przekazał pismo do Prezesa KRIR – Wiktora Szmulewicza w sprawie podjęcia działań w sprawie zwiększenia zasiłku chorobowego dla rolników (wynoszącego od 9 lat                                  w niezmienionej wysokości 10 zł za dzień)  oraz nie pobierania składki wypadkowej w czasie kiedy rolnik przebywa na zwolnieniu lekarskim.  

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektów:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „ Tworzenie grup producentów  i organizacji producentów” objętego PROW na lata 2014-2020;                                  

 - rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „ Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW  na lata 2014-2020.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu 18  marca 2019r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkowie komisji zapoznali się ze  Sprawozdaniem z dochodów i wydatków IRWŁ – stan na 28 luty 2019 r. oraz proponowanymi przeniesieniami między grupami wydatków i planowanymi zmianami w budżecie i planie finansowym na rok 2019. Również zapoznali ze  Sprawozdaniem z wykonania budżetu i planu finansowego za 2018 r. i przygotowali  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku oraz przygotowali wniosek o  absolutorium dla Zarządu IRWŁ za rok 2018.

Posiedzenie  Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  

 W dniu 18 marca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji  ds. Statutu, Budżetu  i Regulaminów  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkowie komisji  zapoznali się  ze Sprawozdaniem z dochodów i wydatków – stan na 28.02.2019 i  z proponowanymi przeniesieniami w grupach wydatków w planie finansowym na rok 2019. Również wydali opinię  w sprawie: przeniesień między grupami wydatków w planie finansowym na rok 2019 oraz opinię w sprawie zmian w Budżecie i planie finansowym IRWŁ na rok 2019r. i omówili proponowane zmiany do Budżetu i planu finansowego  na rok 2019.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyło się 8 Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 4.03.2019r.  Rada Powiatowa IRWŁ w Łowiczu obradowała w Domaniewicach; w dniu 5.03.2019r.  w Opocznie, w dniu 6.03.2019r. w Poddębicach; w dniu 12.03.2019r. w Kutnie oraz Pajęcznie; 19.03.2019 r. w Tomaszowie Mazowieckim; w dniu 20.03.2019r. w Zgierzu;  w dniu 27.03.2019r. w Wieruszowie). Delegaci rozmawiali o trudnej sytuacji w rolnictwie, zapoznali się z wymogami dla rolników w związku z obowiązującą Dyrektywą Azotanową na obszarze całego kraju. Również zapoznali się z zasadami przyznawania płatności bezpośrednich w roku 2019r. Podjęte wnioski przez delegatów Rady Powiatowej IRWŁ  w Opocznie w dniu 15 marca 2019r. zostały przesłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych  w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.   

Projekty szkoleniowe

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach i Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w ramach konsorcjum organizują szkolenia jednodniowe  pt.  „Normy i wymogi wzajemnej zgodności w województwie łódzkim” z uwzględnieniem obowiązujących zmian. Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w  ramach  działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego  i nabywania umiejętności” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizuje 10 szkoleń w terminie od 28 lutego 2019r. do 9 kwietnia 2019r. Harmonogram szkoleń jest dostępny na stronie internetowej IRWŁ. W ramach projektu przez IRWŁ zostanie przeszkolonych 225 osób. Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rolników.

Szkolenia

Wzorem lat ubiegłym również w tym roku zostało w dniu 15 marca 2019r. zorganizowane szkolenie dla pracowników w siedzibie IRWŁ na temat zasad wypełnienia wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2019. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele ARiMR pod kierunkiem Wioletty Dudek-Mozga- Kierownika Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich - Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pracownicy zapoznali się ze zmianami w zasadach przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019. Jak co roku rolnicy mogą skorzystać z pomocy pracowników przy wypełnianiu wniosków na dopłaty bezpośrednie. 

Konferencje/ targi/ spotkania/

W dniu 21 marca 2019 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie przy Okręgowym  Inspektorze Pracy w Łodzi. Podczas spotkania została przedstawiona analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników na terenie województwa łódzkiego w 2018roku, oraz omówione działania prewencyjne zrealizowane przez KRUS i członków wojewódzkiej komisji ds. BHP w rolnictwie w 2018r.

Inne

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Wzorem lat ubiegłych również  w tym roku rolnicy mogą  skorzystać z pomocy pracowników IRWŁ przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz wniosków  o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.                                  

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  30  porad. 

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl