Informacja z pracy Komisji Przetargowej dotycząca postępowania nr IRWŁ/R/4114/2017

Zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy o PZP informujemy, że w postępowaniu nr IRWŁ/R/4114/2017 pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego” wpłynęły oferty następujących firm:

Firma Handlowo-Usługowa PROJEKT-BUD Sp. z o.o. , 02-306 Warszawa, ul. J. U. Niemcewicza 26/112 , cena brutto - 3.536.350,27 zł , okres gwarancji - 60 miesięcy, warunki płatności – brak, termin realizacji – 30.11.2018 r.

AM-FOR Arkadiusz Fortuna, 87-800 Włocławek, ul. Al. Kazimierza Wielkiego 5, cena brutto – 2.580.000,- zł, okres gwarancji – 60 miesięcy, warunki płatności – brak, termin realizacji – 30.11.2018 r.

BRAT- BUD P.P.H.U. Krzysztof Półbrat, 91-336 Łódź, ul. Gliniana 34, cena brutto – 3.688.569,94 zł, okres gwarancji – 36 miesięcy, warunki płatności – brak, termin realizacji – 30.11.2018 r.

LANDBUD Sp. z o.o., 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 102/104 lok. 105, cena brutto – 4.499.000,- zł, okres gwarancji – 60 miesięcy, warunki płatności – brak, termin realizacji – 30.11.2018 r.

KONSTRUKTOR PROFESIONAL & PROFIT CENTER Piotr Wężyk, cena brutto – 2.800.000,- zł , okres gwarancji – 60 miesięcy, warunki płatności – brak, termin realizacji – 30.11.2018 r.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć w budżecie na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.000.000,- złotych.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww.  informacji, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji o postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 4.

Podpisał Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jerzy Kuzański

Łódź, dnia 21 listopada 2017 r.

Zawiadomienie w postępowaniu nr IRWŁ/R/4114/2017