Jubileusz izb rolniczych

W dniu 24 sierpnia 2016 r. w Parzniewie obchodzono Jubileusz 120-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 20-lecia reaktywacji izb rolniczych, który Honorowym Patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Uroczystość połączona była z otwarciem budynku szkoleniowo-biurowego dla rolników, w którym mieści się także siedziba Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Początki izb rolniczych w Europie przypadają na początek XIX wieku. Ważne miejsce w historii formowania się samorządu rolniczego w Europie odegrała Francja i Niemcy. Pierwsza izba rolnicza na ziemiach polskich powstała w Poznaniu w roku 1895. Inicjatywa utworzenia tej izby, która przyjęła nazwę Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyszła od Niemców, a podstawę prawną do jej funkcjonowania stanowiła pruska ustawa o izbach rolniczych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku historię izb rolniczych można podzielić na trzy okresy. W pierwszym okresie, obejmującym lata 1918 – 1928, zachodnio-polskie izby rolnicze zrobiły bardzo dużo dla podniesienia na swoich terenach techniki produkcji rolniczej i hodowlanej oraz dla oświaty rolniczej. Zasadnicze znaczenie dla rozwoju samorządu rolniczego w Polsce miało rozporządzenie Prezydenta RP o izbach rolniczych z dnia 22 marca 1928 roku. Rozporządzenie to otworzyło drugi okres, ważny w historii polskich izb rolniczych. Według rozporządzenia z 1928 roku izba rolnicza została zdefiniowana jako jednostka samorządu gospodarczego i osoba publiczno-prawna, działająca na obszarze jednego województwa i w granicach ustaw państwowych oraz własnego statutu. Na podstawie rozporządzenia instytucja izb rolniczych została wprowadzona na obszarze całego państwa. Trzeci etap formowania się izb rolniczych wiązał się z nowelizacją ustawy o izbach rolniczych z dnia 27 października 1932 roku. W nowelizacji ustawy nie uległy zmianie zasadnicze kompetencje izb rolniczych, zostały one jedynie rozszerzone. Pracę izb rolniczych przerwał wybuch II wojny światowej. Po zakończeniu II wojny światowej już w marcu 1945 roku rozpoczęła swoją działalność Wojewódzka Izba Rolnicza w Poznaniu. Obok izby poznańskiej działalność prowadziły także inne izby rolnicze jednak niektóre z nich np. warszawska, kielecka i białostocka pozostały jedynie na etapie organizacyjnym. Przede wszystkim pracę izb rolniczych utrudniały przeszkody natury politycznej. Przemiany roku 1989 odrodziły nadzieje środowiska rolniczego na wznowienie działalności własnego samorządu, po 50-letnim okresie niebytu za rządów PRL. Efektem kilkuletnich starań była uchwalona 14 grudnia 1995 roku ustawa o izbach rolniczych, która stworzyła podstawy prawne do przeprowadzenia demokratycznych wyborów i wyłonienia organów samorządu rolniczego. Następnym etapem była nowelizacja ustawy o izbach rolniczych z dnia 21 czerwca 2001 roku, która przyniosła rozszerzenie zakresu kompetencji samorządu rolniczego oraz wprowadziła zmiany w jego strukturze organizacyjnej.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godzinie 11:00 uroczystą Mszą Świętą z udziałem pocztów sztandarowych wojewódzkich izb rolniczych i KRIR w Kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie, którą koncelebrował bp Michał Janocha oraz ks. Marian Mikołajczak – proboszcz parafii Św. Kazimierza.

Następnie, uczestnicy zgromadzili się przy ul. Przyszłości 5 w Parzniewie, gdzie odbyło się uroczyste poświęcenie przez Koncelebransów Mszy Św. i otwarcie budynku szkoleniowo biurowego KRIR, którego dokonali: Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, przedstawiciele francuskich, słowackich, węgierskich i litewskich izb rolniczych, Prezesi 16 wojewódzkich izb rolniczych, Prezes Honorowy KRIR, Prezes KRIR II kadencji i Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych wraz z zarządem V kadencji.

 Główne uroczystości Jubileuszu rozpoczęły się od powitania przez Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych gości, którzy przybyli na uroczystość: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Andrzej Dera; Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel; Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Pan Czesław Siekierski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE oraz Pan Jarosław Kalinowski; Posłowie na Sejm RP na czele z Panem Jarosławem Sachajko – Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim, Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych II kadencji i Pani Dorota Niedziela, Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; przedstawiciele samorządowych władz wojewódzkich i lokalnych: Wojewoda Mazowiecki – Pan Zdzisław Sipiera, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Pani Janina Ewa Orzełowska, Starosta Pruszkowski – Pan Maksym Gołoś, Zastępca Burmistrza Brwinowa – Pan Sławomir Walendowski; Minister Rolnictwa w latach 1990-1991 oraz 2003 Pan Adam Tański; Honorowy Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Józef Waligóra, Prezes Francuskich Izb Rolniczych APCA w Paryżu Pan Guy Vasseur z Prezesami Regionalnych Izb Francuskich, Prezes Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej Pan Milan Semančík, Prezes Litewskich Izb Rolniczych – Pan Andriejus Stanickas wraz z delegacją, przedstawiciele Węgierskiej Izby Rolniczej Pan Béla Kocsy oraz András Laczkó; przedstawiciele rolniczych agencji i agend, instytucji rządowych i instytutów naukowych, Szefowie Rolniczych Związków Branżowych i Zawodowych, sprawcy budowy: Architekt Pan Macieja Hejna, Pan Dariusz Żak właściciel firmy Korporacja Budowlana Darco z Radomia (wykonawcy inwestycji), kierownicy budowy, wykonawcy oraz Pan Waldemar Szleper – Inspektor Nadzoru; sąsiedzi i przyjaciele – Kierownik Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, Dyrektor Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej – członkowie Zarządu i Dyrektorzy Biura, Prezesi, członkowie wojewódzkich izb rolniczych i delegaci do Krajowej Rady Izb Rolniczych; Przewodnicząca Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych wraz z Prezydium Rady oraz przedstawiciele mediów.

Prezes Krajowej rady Izb Rolniczych zaznaczył, że Uroczystość ta nie mogłaby odbyć się bez wsparcia sponsorów i partnerów, którym serdecznie podziękował. Byli to:

Bayer Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Adama Kopyścia, Kierownika ds. relacji zewnętrznych;

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach – największe centrum hurtowej dystrybucji świeżych owoców i warzyw oraz kwiatów i dodatków kwiatowych reprezentowany przez Pana Krzysztofa Karpę, Wiceprezesa Zarządu;

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW reprezentowane przez Panią Ewę Stachurę-Kruszewską, Prezes Zarządu oraz Panią Katarzynę Niegowską Dyrektor Biura Promocji i Organizacji Sprzedaży;

Bank BGŻ BNP Paribas reprezentowany przez Pana Bartosza Urbaniaka Członka Zarządu oraz Pana Jakuba Kępczyńskiego;

Grupa Azoty S. A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.;

John Deere Polska Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Piotra Dziamskiego Branch Tactical Marketing Manager;

Międzynarodowe Centrum Targowo-Wystawowe Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, organizatora Centralnych Targów Rolniczych, reprezentowane przez Pana Tomasza Szypułę, Członka Zarządu;

Agencja Nieruchomości Rolnych;

Agencja Rynku Rolnego;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kolejnym punktem Jubileuszu było wystąpienie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pana Ministra Andrzeja Dery, który odczytał list Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości oraz wręczył odznaczenia państwowe, które otrzymali:

Złoty Krzyż Zasługi

Bronisław Węglewski

Srebrny Krzyż Zasługi

Adam Iżowski

Bogdan Zioła

Brązowy Krzyż Zasługi

Bogdan Fleming

Jan Kozak

Grzegorz Leszczyński

Bogdan Łakomy

Stanisław Myśliwiec

Tadeusz Skiba

Po uroczystości odznaczeń państwowych głos zabrał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel, który zwrócił się do działaczy samorządu rolniczego, aby po latach doświadczeń rozważyć ponownie, jaką rolę mają pełnić i na jakich zasadach powinny funkcjonować izby rolnicze,  teraz i w przyszłości. W okresie międzywojennym miały one istotny udział w zarządzaniu rolnictwem. Ustawa z 1995 roku  sprowadzała  je przede wszystkim do roli opiniodawczej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękował za dotychczasową współpracę z Prezesem i Zarządem KRIR, z zarządami izb rolniczych, złożył też jubileuszowe gratulacje i życzenia.

Następnie dokonano odznaczeń samorządu rolniczego „Zasłużony dla samorządu rolniczego”, którego dokonali: Honorowy Prezes KRIR Józef Waligóra, Prezes KRIR II kadencji, obecnie Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Postanowieniami Kapituły Odznaczeń KRIR odznaczeni zostali za zasługi dla samorządu rolniczego na rzecz rolników:

Złotą odznaką KRIR

Krzysztof Jurgiel

Roman Jagieliński

Jarosław Kalinowski

Artur Balazs

Czesław Siekierski

Ryszard Ciźla

Leszek Grala

Piotr Walkowski

Bronisław Węglewski

Stanisław Bartman

Robert Nowak

Srebrną odznaką KRIR

Zenon Bistram

Ryszard Czaicki

Herbert Czaja

Jan Heichel

Ryszard Kierzek

Roman Włodarz

Andrzej Frąckowiak

Wiesław Kubicki

Mirosław Borowski

Julian Sierpiński

Władysław Szeląg

Bożena Hankiewicz

Paweł Wienconek

Henryk Dankowiakowski

Jacek Kuczajowski

Jerzy Kuzański

Brązową odznaką KRIR

Włodzimierz Okrajek

Franciszek Kantor

Paweł Augustyn

Danuta Lebioda

Michał Lipiński

Piotr Burek

Grzegorz Leszczyński

Jan Marek Lenczowski

Andrzej Lis

Bogusław Włodarczyk

Gustaw Jędrejek

Jacek Malicki

Agnieszka Łodej

Arkadiusz Bęben

Jarosław Jelinek

Grzegorz Wysocki

Krzysztof Wróblewski

Karol Bujoczek

Jolanta Pisarska

Katarzyna Szczepaniak

Po uroczystości odznaczeń samorządu rolniczego wręczono pamiątkowe deski z okazji 20-lecia reaktywacji samorządu rolniczego, które otrzymali prezesi KRIR wszystkich kadencji oraz prezesi francuskich, słowackich, węgierskich i litewskich izb rolniczych.

Następnie, goście i uczestnicy Jubileuszu obejrzeli film na temat rysu historycznego izb rolniczych, który został przygotowany na uroczystość, po czym głos zabrali goście i uczestnicy Jubileuszu, którzy składali gratulacje i wręczali pamiątkowe listy, wyróżnienia, deski i upominki na ręce Prezesa KRIR. Biuro KRIR przygotowało dla wszystkich uczestników jubileuszowe medale, które zostały wręczone dla upamiętnienia Uroczystości. Przygotowano także uroczysty tort jubileuszowy dla wszystkich gości, a na zakończenie obchodów czas gościom umilał zespół Blues Fellows oraz Ludowy Zespół Artystyczny SGGW-AR „Promni”.

(Galeria zdjęć)

(Źródło: KRIR)