Kolejne posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Kutnowskiego

W dniu 12 grudnia  2019  roku  odbyło się drugie  w tej kadencji  (VI) posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w powiecie kutnowskim.  Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego w Kutnie Pan Włodzimierz Jaworski. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci IRWŁ oraz zaproszeni  goście:  Pani Monika Majda  - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kutnie, Pani Bożena  Jóźwiak – Kierownik Powiatowego Zespołu  Doradztwa Rolniczego w  Kutnie, Pani Edyta Michalska –  Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Główne tematy spotkania:

Wydanie opinii w sprawie  zmiany przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne o łącznej powierzchni 2,0495 ha położone w Gminie Nowe Ostrowy w miejscowościach Grodno i Miksztal.

Wystąpienie Pani Moniki Majdy Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Kutnie na temat realizacji  wypłat dopłat bezpośrednich oraz klęskowych.

Wystąpienie Pani  Kierownik ODR w Kutnie na temat działań ODR na rzecz rolników powiatu kutnowskiego.

 Wystąpienie Pana Przewodniczącego Włodzimierza Jaworskiego na temat:

Informacja o substancjach czynnych środków ochrony roślin wycofane z użycia na terenie Unii Europejskiej w roku 2019 i 2020.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w  Kutnie postanowiła zaopiniować pozytywnie  zmianę przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne o łącznej powierzchni 2,0495 ha   położone w województwie łódzkim, powiat kutnowski, w gminie Nowe Ostrowy w miejscowościach Grodno i Miksztal.

Pani Monika Majda Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kutnie poinformowała o realizacji  wypłat dopłat bezpośrednich  oraz klęskowych. Ponad 10,8 mld zł trafiło na konta rolników w ramach zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r. oraz płatności obszarowych z PROW 2014 - 2020. 29 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła ich wypłatę.  Pula środków  przeznaczonych w 2019 r. na dopłaty bezpośrednie wynosi ok. 15,2 mld zł, o płatności te ubiega się w roku bieżącym ponad 1,3 mln rolników.  Od 16 października do 29 listopada 2019 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014 - 2020 zaliczki na kwotę ponad 10,8 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku do rolników trafiło o ok. 1 mld zł więcej.   2 grudnia Agencja przystąpiła do realizacji płatności końcowych. Na ich wypłatę ma czas do końca czerwca 2020 r.

Rolnicy będą musieli poczekać na wypłacenie pomocy suszowej kilka lub kilkanaście tygodni. Ze względu na wyczerpanie krajowego limitu pomocy de minimis oraz pomocy krajowej, wypłata dotacji z pomocy suszowej rozpocznie się na nowo  na przełomie stycznia i lutego 2020 roku.  

Pani Bożena  Jóźwiak – Kierownik Powiatowego Zespołu  Doradztwa Rolniczego w  Kutnie przedstawiła informację  odnośnie  nowych funduszy  PROW – zasad i terminów składania.

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r.  ARiMR przyjmowała będzie wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Rolniczy handel detaliczny: wnioski do 20 grudnia

pomoc w rozwoju lub podjęciu działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego.Wsparcie na tzw. małe przetwórstwo finansowane jest z PROW 2014-2020.

Od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mogli składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Takie wsparcie, finansowane z PROW 2014-2020, może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach.

Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie Pan Włodzimierz Jaworski   poinformował o ważnym temacie dotyczącym substancji czynnych środków ochrony roślin wycofanych z użycia na terenie Unii Europejskiej w roku 2019 i 2020.  Nawet najmniejsze podejrzenie  o szkodliwe działanie środków ochrony roślin powoduje ich wycofanie ze stosowania. Gdy dochodzi do wycofania substancji rolnicy są stawiani pod ścianą czym chronić rośliny. Chemicznych środków ochrony roślin będzie coraz mniej, zwłaszcza starych substancji czynnych. Obecnie w Polsce mamy 301 substancji czynnych.

Podczas Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
w Kutnie  zostały złożone  wnioski formalne:

Wniosek formalny Delegata z gminy Bedlno Pana Konrada Olejniczaka dotyczący:

Podjąć działania mające na celu zaprzestanie lub skrócenie wymogu zazieleniania  ze względu na występującą suszę. W Polsce jest krótszy okres wegetacji niż w państwach zachodniej Europy i rolnicy nie mogą wykonać prawidłowej agrotechniki pod uprawę następczą np. pod pszenicę ozimą.

Wniosek formalny Delegata z gminy Łanięta Pana Andrzeja Grochowskiego dotyczący:

Podjąć działania mające na celu badanie wszystkich importowanych produktów rolnych pod względem substancji przekraczających normy środków ochrony roślin.

Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie Pan Włodzimierz Jaworski   przedstawi  złożone na posiedzeniu wnioski formalne na najbliższym Walnym Zgromadzeniu IRWŁ.

Delegaci IRWŁ  w Kutnie  podczas Rady Powiatowej omawiali tematy związane m.in.  z koniecznością uzyskania wpisu do Rejestru-BDO. 

Podmioty, które zostały zarejestrowane powinny aktywować konta (zalogować się do Rejestru- BDO). Niedopełnienie od 1 stycznia 2020 roku ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru- BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz karę grzywny albo aresztu. Wśród podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru- BDO znajdują się również rolnicy posiadający powyżej 75 ha ziemi.  Muszą oni złożyć stosowany wniosek do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i prowadzić  ewidencję odpadów, w tym folii rolniczych.

Magdalena Studzińska 

Specjalista ds. obszarów wiejskich