KONFERENCJA „GLEBA JAKO ŹRÓDŁO ŻYCIA – OCHRONA ORAZ JEJ RACJONALNE WYKORZYSTANIE”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lubelska Izba Rolnicza w konsorcjum z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podkarpacką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz Krajową Radą Izb Rolniczych i Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach realizowały  operację:

„Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie”

CELEM OPERACJI było podniesienie wiedzy grupy docelowej oraz zrozumienie problemu w zakresie szeroko rozumianej ochrony gleb i wód poprzez racjonalne nawożenie oraz stosowanie naturalnych zasobów, która ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

 Informacje na temat operacji:

Lubelska Izba Rolnicza w partnerstwie z Krajową Radą Izb Rolniczych, Mazowiecką Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Podkarpacką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach realizuje, w ramach  Planu  Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020, operację pt.  Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie. 

CELEM OPERACJI było podniesienie wiedzy grupy docelowej oraz zrozumienie problemu w zakresie szeroko rozumianej ochrony gleb i wód poprzez racjonalne nawożenie oraz stosowanie naturalnych zasobów, która ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Grupą docelową o znaczeniu strategicznym z punktu celowości operacji było przedstawiciele producentów rolnych (rolnicy), doradcy rolniczy, przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania z poszczególnych województw oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Projekt był realizowany na terenie pięciu województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, łódzkiego i podlaskiego. W ramach jego realizacji zostały zrealizowane następujące działania: zorganizowanie 5 konferencji (woj. lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, podlaskie i łódzkie) oraz podniesienie wiedzy osobom grupy docelowej z zakresu wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska związanej z racjonalną gospodarką nawozową i optymalizacją wykorzystywania zasobów naturalnych.

Realizacja operacji miała bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Skutkiem konferencji było podniesienie wiedzy na temat zakwaszenia gleb, racjonalnego wykorzystania nawozów oraz optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Informacja o konferencji - Lubelska Izb Rolnicza 

Informacja o konferencji - KSOW

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl 
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich