Posiedzenie grupy roboczej COPA-COGECA "Owoce" w Brukseli

W dniu 30 maja 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „owce”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Pan Bronisław Węglewski. Na początku posiedzenia odbyły się wybory do Prezydium grupy roboczej. Sekretariat zapoznał ekspertów z regulaminem dotyczącym wyborów na stanowiska przewodniczącego i wice-przewodniczących. Do wyborów przystąpili następujący kandydaci: Pan Sandor Kukovics reprezentujący węgierskie Izby Rolnicze, Pan Marco Antonio Calderon Villalba z hiszpańskich spółdzielni rolniczych. Na stanowisko przewodniczącego przedłożono kandydaturę Pani Michele Boudoin z francuskiej organizacji rolniczej FNSEA. Kandydaci po kolei wypowiedzieli się na temat swoich działań w sektorze hodowli owiec i kóz. Następnie odbyły się wybory przez aklamację.

W kolejnej części spotkania omówiono sytuację na rynku owiec i kóz zwracając przy tym szczególną uwagę na raport Komisji Europejskiej na temat sytuacji na rynku dla tego sektora jak również ten dotyczący perspektyw krótkoterminowych dla tego rynku.

Eksperci kolejno przedstawili dane rynkowe porównując je do informacji zawartych w prezentacjach Komisji Europejskiej. Następnie Sekretariat zapoznał uczestników z działaniami promocyjnymi dla unijnego sektora rolnictwa. Sekretariat przedstawił dane z Komisji Europejskiej zgodnie z którymi  w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków w styczniu otrzymano 200 wniosków dotyczących unijnych programów mających na celu promowanie produktów rolnych. Istnieją dwa typy programów promocyjnych: programy proste składane przez jedną lub więcej organizacji z tego samego państwa UE lub programy złożone, które są przedstawiane przez co najmniej dwie organizacje z co najmniej dwóch krajów UE lub jednej lub kilku organizacji europejskich. Proste programy są zarządzane przez właściwe organy w każdym kraju UE, natomiast zarządzanie programami złożonymi odbywa się przez Komisję Europejską za pośrednictwem agencji wykonawczej - CHAFEA.

W 2017 r. otrzymano około 189 wniosków dotyczących programów prostych, natomiast w przypadku programów złożonych przyjęto 35 wniosków. Propozycje zostaną teraz przeanalizowane, a wnioskodawcy powinni się dowiedzieć, czy ich propozycje zostały zaakceptowane w październiku 2017 r. Wybrane kampanie, które trwają zazwyczaj trzy lata i będą współfinansowane przez Komisję Europejską w wysokości 70-85% .

Na te programy promocyjne przeznaczono w 2017 roku około 133 mln euro z budżetu UE. Większość funduszy (63 mln euro) przeznaczonych na promocje obejmują proste programy w krajach i regionach nienależących do UE, w tym w Chinach, na Bliskim Wschodzie, w Północnej Ameryce, Azji Południowo-Wschodniej i Japonii. Unijny komisarz do spraw Rolnictwa, Phil Hogan, odwiedził wiele z tych krajów i regionów w ubiegłym roku, aby promować wysokiej jakości produkty rolne pochodzące z Unii Europejskiej.

Programy skupiają się przede wszystkim na owocach i warzywach, mięsie i produktach mleczarskich, a także na systemach jakości w ramach unijnych programów jakościowych oraz na podnoszeniu świadomości zrównoważonego rolnictwa i na działaniach rolnictwa na rzecz klimatu.

Eksperci pochylili się również nad kwestią wspólnej polityki rolnej w przyszłej perspektywie po roku 2020. Sekretariat przedstawił wspólne stanowisko w tej sprawie. Zostało ono przygotowane po konsultacji ze wszystkimi organizacjami członkowskimi przy jednoczesnym uwzględnieniu opinii ekspertów z grup roboczych: „WPR”,  „rozwój obszarów wiejskich” i „zarządzanie ryzykiem”. Wspólne stanowisko zostało przyjęte podczas ostatniego posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca, które odbyło się w kwietniu bieżącego roku.  Stanowisko wyznacza główne przesłania i cele przyszłej WPR, które powinny być uwzględnione zdaniem europejskich organizacji rolniczych w pracach nad przyszłą reformą. Dokument ten stanowi bazę do dalszych prac będąc jednocześnie częścią składową odpowiedzi Copa-Cogeca na kwestionariusz Komisji Europejskiej dotyczący modernizacji i uproszczeń w przyszłej WPR(wspólnej polityce rolnej).

Odnosząc się do kwestii wspólnej organizacji rynków i dostępu do europejskiego rynku bezpośrednio związanej z WPR przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych, Pan Węglewski podkreślił, że należy dbać o wspólny rynek. Nadmienił potrzebę ograniczenia dostępu do unijnego rynku dla Ukrainy argumentując, że rynek europejski już boryka się z nadwyżkami w niektórych sektorach produkcji rolnej te niekorzystnie wpływają na ceny produktów rolnych. Najbardziej cierpią na tym polscy rolnicy ponieważ Polska bezpośrednio graniczy z Ukrainą i jest nie tylko krajem transferowym ale również  głównym odbiorcą produktów rolnych pochodzących z Ukrainy  co ma bezpośredni wpływ na  przychody polskich rolników.

W ramach punktu powiązanego z dyskusją na temat przyszłości WPR Sekretariat przedstawił informacje ze strony Komisji Europejskiej na temat zaleceń dotyczących Forum Owiec.

Eksperci dyskutowali także na temat sytuacji zdrowia zwierząt w Unii Europejskiej. Poruszono kwestie choroby niebieskiego języka przy tym temacie zwrócono szczególną uwagę na najnowszą opinię EFSA. Sekretariat powiadomił ekspertów o aktualnych działaniach dotyczących klasyfikacji tusz owiec i kóz. Przedstawiono również i omówiono informacje na temat planu działania po ocenie funkcjonowania dyrektyw środowiskowych. W kwestiach handlowych i sytuacji dostępu do rynku Sekretariat zapoznał ekspertów z aktualnym planem pracy Komisji Europejskiej w tej kwestii. Sekretariat wypowiedział się również w kwestii Brexitu i skutkach dla sektora mięsa baraniego oraz wpływu na strukturę i zarządzanie przyszłymi kontyngentami przywozowymi.

Ostatnim tematem podjętym podczas zebrania była kwestia dobrostanu zwierząt gdzie eksperci pochyli się nad pilotażowym projektem w zakresie transportu zwierząt ze szczególną uwagą na owce oraz projektem platformy do spraw dobrostanu zwierząt, gdzie Copa-Cogeca została zaproszona do udziału.