Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa nt. ustawy o nasiennictwie

16 stycznia 2017 r. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennicwie oraz ustawy o ochronie roślin.
Senat zaproponował 3 poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Poprawki miały na celu: wprowadzenie – poprzez przyznanie Radzie Ministrów kompetencji do wprowadzenia odpowiedniego zakazu, którego złamanie będzie skutkowało odpowiedzialnością za wykroczenie – możliwości zakazania obrotu materiałem siewnym nieprzydatnym do uprawy lub stanowiącym zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska; określenie terminu 12 miesięcy na wydanie nowego rozporządzenia na podstawie nowego przepisu upoważniającego w art. 11; określenie, że dotychczasowe przepisy art. 9 (dotyczące cofania upoważnień do wydawania paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów) należy stosować tylko do cofnięcia upoważnień wydanych do dnia wejścia ustawy w życie, a w pozostałych przypadkach powinny znaleźć zastosowanie przepisy nowe.

(Źródło: KRIR)