Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieluniu

Powiat Wieluński jest jednym z 24 powiatów województwa łódzkiego, położonym  w jego południowo-zachodniej części. Powierzchnia powiatu wynosi 926,48 km2, stanowiąc 5,1% obszaru województwa łódzkiego. Powiat ma charakter rolniczy. Tworzy go 10 gmin, w tym 9 gmin wiejskich i 1 miejsko – wiejska.  Użytki rolne  to 64 868 ha ( 70,07%) powierzchni powiatu w tym grunty orne wynoszą 51 047 ha ( 55,14%) powierzchni powiatu. O randze wieluńskiego rolnictwa decydują dobre warunki naturalne, ale także duża efektywność wykorzystania ziemi i środków produkcji.

W strukturze upraw dominują głównie zboża: pszenica i żyto, ziemniaki, warzywa i owoce. Powiat wieluński w większości stanowią rozdrobnione gospodarstwa do 10 ha użytków rolnych. Poza produkcją roślinną hoduje się także trzodę chlewną, bydło mleczne i opasowe oraz drób. Rolnicy – hodowcy bydła mlecznego w większości oddają mleko do Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu. Producenci tuczników i bydła opasowego mogą sprzedać je do okolicznych Zakładów Przetwórczych na terenie powiatu, m.in. w Wieluniu, Mokrsku, Mierzycach, Kuźnicy Strobińskiej i Czarnożył. Producenci zbóż sprzedają swoje płody do Przedsiębiorstw  Handlowo - Usługowych w Raczynie, Wicherniku, Czarnożyłach. Na terenie powiatu wieluńskiego znajduje się też duża ubojnia drobiu w Sieńcu.

Rolnicy powiatu wieluńskiego, podobnie jak rolnicy w całym kraju, borykają się z wieloma problemami. Jednym z najbardziej dotkliwych jest przede wszystkim niska opłacalność produkcji. Polska żywność nie może konkurować pod względem ceny z żywnością produkowaną przez kraje wspólnoty. Brak dopłat wyrównujących ceny produktów rolnych, które są dofinansowane w innych państwach ma tutaj ogromne znaczenie. Duża nadwyżka zbóż, wieprzowiny, mięsa drobiowego itd. powoduje nadprodukcję żywności, co pogarsza sytuację.  

Członkowie Rady:

Gmina Biała: Marek Kosiński, Janusz Kubski; Gmina Czarnożyły: Józef Stępień – Przewodniczący Rady, Delegat na Walne Zgromadzenie IRWŁ, Rafał Rösner;               Gmina Konopnica: Jacek Kurowski, Jan Olbiński; Gmina Mokrsko: Marek Pietras, Zbigniew Szkudlarek; Gmina Osjaków: Henryka Dubecka, Alicja Nawojska; Gmina Ostrówek: Adam Nowak; Gmina Pątnów: Stanisław Gawlak, Mirosław Wiatr; Gmina Skomlin: Kinga Kucharek, Paweł Jaśko; Gmina Wieluń: Kazimierz Walas, Krzysztof Wróbel – Delegat na Walne Zgromadzenie IRWŁ; Gmina Wierzchlas: Agata Stępińska, Tomasz Klasa. 

 

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Powiecie Wieluńskim na swoich posiedzeniach zajmuje się problemami występującymi w rolnictwie, a także stoi na straży interesów rolników. Członkowie Rady spotykają się z przedstawicielami instytucji działających na rzecz rolnictwa, m.in.: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Weterynaryjnej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wyraża stanowiska wobec organów administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotów działających na rzecz rolnictwa. Opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących rolnictwa  i spraw z nim związanych. Wydaje opinie dotyczące, m.in.:

przekwalifikowania gruntów rolnych;

wysokości podatku rolnego w poszczególnych gminach.

Ponadto członkowie Rady Powiatowej biorą udział w szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz klęsk spowodowanych przez suszę, wymarznięcia i nadmierne opady.                     

Biuro Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu mieści się przy ul. Palestranckiej 5/4,  98-300 Wieluń, tel. 510 474 804, czynne poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 7.00 – 15.00.

Pracownik Biura pomaga rolnikom m.in. w :

wypełnianiu wniosków obszarowych;

wniosków o dopłatę do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego;

wniosków o zwrot podatku akcyzowego;

sporządzaniu pism i podań urzędowych.

W ramach działalności biura organizowane są szkolenia z m.in.: „Zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego”, a także inne dotyczące programów i działań PROW. Prowadzony jest także nabór dzieci na kolonie letnie i zimowe.

Magdalena Stępień

Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi Rady Powiatowej IRWŁ

w Wieluniu i Wieruszowie