Spotkanie dotyczące funkcjonowania obrotu ziemią i nowelizacji ustawy o izbach rolniczych

W dniu 21 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, Sekretarzem Stanu w MRiRW Zbigniewem Babalskim, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW Zbigniewem Abramowiczem. Celem spotkania była dyskusja nad nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych stwierdzili, że obowiązujące przepisy są dobre, ale należy je zmienić celem racjonalnego wykorzystania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Główne zastrzeżenia pojawiają się w obszarze funkcjonowania Rad Społecznych przy dyrektorach Oddziałów Terenowych ANR. Owe rady działają bez regulaminu oraz nie wiadomo czy organizacje wchodzące skład rady posiadają legitymację demokratyczną i czy mają struktury wojewódzkie do reprezentowania danego regionu. Samorząd rolniczy nie wie również w jakim zakresie uznawana jest opinia rady w sprawie dzierżawy czy sprzedaży danego gruntu. Zgłoszono również potrzebę zmiany kryteriów przetargowych i ich regionalizacji. Zwrócono uwagę na brak podstaw prawnych do wydawania przez izby rolnicze opinii czy nabywca nieruchomości daje rękojmie należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W dalszej części spotkania dyskutowano na temat nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Samorząd rolniczy zgłosił gotowość pogłębienia współpracy z MRiRW oraz nowopowstającym Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

(Źródło: KRIR)