Sprawozdanie z prac Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – listopad 2018

Część merytoryczna: Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej wydaje opinie w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego. Izba wydaje również opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018r. wynosi  54,36 zł za 1q.

W dniu 13 listopada 2018r. Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzko-Wschodniego wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o podjęcie działań w sprawie uproszczenia procedur związanych z szacowaniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Samorząd rolniczy wielokrotnie monitował,  że dotychczasowe raporty IUNG nie odzwierciedlały stanu faktycznego na polach i były ogłaszane z dużym opóźnieniem. Rolnicy obserwowali  „gołym” okiem zjawisko suszy na swoich polach, co nie było zbieżne z raportami IUNG. W związku z tym IRWŁ apeluje o  podjęcie działań mających na celu  stworzenie nowoczesnego monitoringu suszy w Polsce. IRWŁ proponuje, aby stacje pomiaru opadów były usytuowane na terenie każdej gminy (np. w szkołach rolniczych, ośrodkach doradztwa rolniczego). Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego proponuje również by podstawą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych była decyzja wójta gminy, a nie system monitoringu suszy opracowany przez IUNG. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego składała wniosek, by to 30 % dotyczyło tylko działki. Nie może być takiej sytuacji, że gospodarstwo, które ma 50 ha w tym 10 ha upraw i 100% strat, nie dostało pomocy. Nie można uderzać w całe gospodarstwo. W tym roku był problem również z owocami, które już zostały zebrane. Przykładem jest tutaj truskawka, która mimo strat nie została wzięta pod uwagę przy szacowaniu szkód. Podobna sytuacja dotyczyła doszacowania strat występujących w ziemniakach gdzie ziemniaki były już praktycznie zebrane.

Zarząd IRWŁ wydał opinię do projektów aktów prawnych:

rozporządzenia MRiRW w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych,

rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej  na operacje typu „ Scalanie gruntów”  w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020,

projektu „Zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej”,

ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W listopadzie 2018r. odbyły się  posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 8.11.2018r. w Opocznie, w dniu 14.11.2018r. w Zgierzu, w dniu 23.11.2018r. w Wieruszowie, w dniu 29.11.2018r. w Brzezinach) oraz 2 posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ w Bełchatowie oraz Sieradzu podczas wyjazdu studyjno-szkoleniowego organizowanego przez IRWŁ. Członkowie rozmawiali m.in. na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie,  o szacowaniu strat suszowych, o  ubezpieczeniach w uprawach rolnych, o dużych stratach  w uprawach rolnych spowodowane przez m.in.  dziki.

Współpraca z KSOW

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego złożyła do KSOW dokumenty dotyczące rozliczenia projektu w ramach operacji pn. „Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane „Potato Europe 2018-Hanover” oraz operacji pn. „Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencje/targi / szkolenia/

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zorganizowała wyjazd studyjno-szkoleniowy dla rolników województwa łódzkiego. W dniach 15-18 listopada 2018 roku rolnicy mieli okazję zwiedzić Suwalszczyznę oraz Wilno.                  W programie wyjazdu przewidziano także szkolenia związane tematycznie z perspektywą rozwoju gospodarstw ekologicznych oraz szacowaniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. W czasie panelu szkoleniowego Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski podziękował sponsorom wyjazdu wśród których byli:

 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, PPH Hetman, ADOB Sp. z o. o, Jasta Sp. z o.o., Nordkalk oraz AGROSAD. Spółka Jasta wśród uczestników wyjazdu ogłosiła konkurs na hasło reklamujące jej usługi. Nagrodę, rower, wygrała Dorota Kacprzyk, której propozycja JASTA I SPRAWA ODBIORU JEST JASNA zdobyła najwięcej głosów.

W kolejnych dniach rolnicy mieli okazję zwiedzić m.in. Troki, Wilno, a także klasztor podominikański w Sejnach, Pokamedulski Klasztor Wigierski, Augustów i Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej.  W drodze powrotnej około 240 rolników miało okazję zobaczyć zabytki Białegostoku (m.in. Pałac Branickich wraz z ogrodami, Rynek Kościuszki, cerkiew). 

W dniu 24 listopada 2018r. Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski oraz Dyrektor Biura IRWŁ- Jerzy Kuzański uczestniczyli w Święcie Kupca 2018r. w EC1 w Łodzi współorganizowanego przez Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa S.A.”.

W dniu 28 listopada 2018r. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego była współorganizatorem Finału Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego. Finał konkursu odbył się w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ufundowała nagrodę rzeczową za zajęcie III miejsca dla Daniela Staniaszek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Pierwsze miejsce zajął Rafał Pęciak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobroszycach, drugie miejsce zajął Salomon Ledzion z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie.                       

Inne

Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „W NOWEJ ROLI”  od marca 2016 r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych   dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  ok. 40  porad. 

Wszystkie działania, interwencje podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl.