Struktura IRWŁ

Struktura Organizacyjna

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Członkowie Izby z mocy ustawy:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku w rozumieniu przepisów o podatku rolnym
  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku doch. z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku doch. od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe

Organy Izby, których członkowie wybierani są spośród członków Izby

  • 21 Rad Powiatowych
  • Walne Zgromadzenie

(w skład którego wchodzi 21 Przewodniczących Rad Powiatowych

i 21 delegatów do Walnego Zgromadzenia)

  • Zarząd Komisja Rewizyjna
  • Pracownicy IRWŁ

(BIURO)

Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

Pracownicy administracyjni