Styczniowy numer miesięcznika W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo, 10 grudnia 2016 roku odbyło się IV w V kaden­cji Walne Zgromadzenie IRWŁ na któ­rym przedstawiciele rolników z całego województwa dyskutowali o aktualnej sytuacji w rolnictwie. Podjęto wnioski z którymi można zapoznać się w artykule na stronie 8 naszego miesięcznika. Wnioski te zostały wy­słane do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wojewody Łódzkiego i do Ministerstwa Rolnictwa w celu realizacji. Od 1 stycznia 2017 roku weszło w życie szereg przepisów wprowadzają­cych bezpośrednią sprzedaż od rolni­ka przetworzonych produktów roślin­nych i zwierzęcych. To ogromna szansa dla naszych rodzinnych gospodarstw, to odpowiedź na apele rolników o za­pewnienie im równych szans, w zakre­sie sprzedaży ich produktów, z innymi rolnikami z UE. Ustawa wprowadza po­jęcie rolniczego handlu detalicznego, którego nie było do tej pory na gruncie prawa polskiego. O nowych przepisach i nowych możliwościach możecie prze­czytać Państwo w artykule na stronie 9, styczniowego wydania W NOWEJ ROLI.

Już 19 lutego br. rozpoczyna się ko­-lejna edycja Targów Ferma. Jak co roku zapraszamy Państwa na interesujące konferencje w ramach „Forum Hodow­li Bydła – Produkcja Mleka i Żywca Woło­wego”, „Forum Hodowli Trzody Chlewnej” oraz „Forum Hodowli Drobiu”. Izba Rolni­cza Województwa Łódzkiego kolejny raz zaanga­żowała się w to przedsięwzięcie i orga­nizuje wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi debatę rolniczą zatytuło­waną „Współczesne rolnictwo – proble­my i wyzwania w produkcji zwierzęcej?” Serdecznie Państwa zapraszamy do dyskusji w debacie i udziału w Targach.

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego