Wybory do izb rolniczych - 28 lipca 2019 roku

Obecny rok to kolejne wybory do izb rolniczych, które odbędą się w całej Polsce 28 lipca. Już po raz szósty w III RP wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, będą wybierali swoich przedstawicieli w gminie.

Polskie Izby Rolnicze to historia sięgająca XIX wieku. Zlikwidowane dekretem w 1946 r., od połowy lat 90 XX wieku wznowiły swoją działalność, funkcjonując na podstawie przeprowadzanych co cztery lata demokratycznych wyborów. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.

Każdy kto chce, by poprawiła się jakość życia i pracy rolników w Polsce, powinien wziąć odpowiedzialność za to dążenie do poprawy stanu rzeczy. Odbywa się to właśnie przez udział w wyborach. Wybory są najważniejszym aktem państwa demokratycznego oraz podstawowym środkiem wywierania wpływu na politykę kraju. Są one także jednym z podstawowych obowiązków obywatelskich. W ten sposób rolnicy mogą zdecydować kto będzie ich reprezentował w celu rozwiązywania problemów rolnictwa i przedstawiania interesów członków samorządu rolniczego. Tylko liczny udział rolników w wyborach do izb rolniczych może zapewnić wybór właściwych przedstawicieli, skutecznie walczących o nasze interesy

Zachęcamy również wszystkich rolników do skorzystania z przysługującego im biernego prawa wyborczego i aktywnego ubiegania się o mandat delegata do izb rolniczych ze swojej gminy. Tylko sami rolnicy, znający specyfikę i problemy pracy na roli, najlepiej będą reprezentować swoje środowisko i działać na rzecz rozwiązywania jego problemów.

28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027.). 

Przepisy związane z wyborami do izb rolniczych

Zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby - ustawa o izbach rolniczych 

Uchwała KRIR nr 1 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała KRIR nr 2 w w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Pismo MRiRW do Wojewodów ws. sporządzenia spisu uprawnionych do głosowania

 

 

Materiały informacyjne na temat wyborów

Ulotka informacyjna

Plakat wyborczy

Najczęściej zadawane pytania w sprawie wyborów do izb rolniczych 

 

Dokumentacja 

KOMISJA WOJEWÓDZKA

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Wojewódzkiej 

Oświedczenie płatnika podatku rolnego 

Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Wojewódzkiej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Spis uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych - interpretacja MRiRW

Pierwsze posiedzenie Komisji Wojewódzkiej ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

Zgłoszenie kandydata

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata - uwaga zmieniona! 

Oświadczenie kandydata na członka Komisji Okręgowej 

Oświedczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie do Rady Powiatowej

Protokół rejestracji kandydata

Wzór spisu członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania

Zgłoszenie kandydata - osoby prawnej

Zgłoszenie kandydata - osoba prawna

Lista osób popierajacych zgłoszenie kandydatury osoby prawnej 

Zgoda na przetwarzanie danych

Pismo IRWŁ do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Miast, Miast-Gmin i Gmin 

 

Uchwała nr 2/V/2019 Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w sprawie sporządzenia wykazu okręgów wyborczych w wyborach do Rad Powiatowych IRWŁ 

 

KOMISJE OKRĘGOWE

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego rozpoczyna nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków okręgowych komisji wyborczych. Okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji wyborczej może zostać jedynie osoba będąca członkiem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej. Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Członków wyborczych komisji okręgowych powołuje spośród zgłoszonych kandydatów Komisja Wojewódzka ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 8 lipca 2019 r.

Do zadań komisji okręgowych m.in. należy:

  • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
  • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
  • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej

Regulamin Komisji Okręgowej 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Okręgowych

Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Okręgowej

Oświadczenie płatnika podatku rolnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych